10 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر تمرين استقامتي شنا و مصرف كادميوم بر نشانگرهاي درون زاد هيپوكسي و رشد اندوتليال عروقي قلب موش هاي صحرايي باردار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین شنا، فاکتور یک القایی هایپوکسی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، کادمیوم.
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری (نفر اول) ، شادمهر میردار (نفر دوم) ، محسن زروار (نفر سوم)

چکیده

هدف مطالعة حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین زیربیشینة شنا و مصرف کادمیوم بر در قلب موش های باردار بود. 32 سر موش صحرایی ویستار باردار به طور تصادفی به چهار گروه کادمیوم، شنا، شنا + کادمیوم و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین شنا در سه هفته به صورت پنج بار در هفته و به مدت 60 دقیقه در هر جلسه در گروه شنا و شنا + کادمیوم تکمیل شد. کادمیوم ب هصورت کادمیوم کلراید محلول در آب توسط گروه کادمیوم و و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب به روش الیزا انداز هگیری شد. HIF-1α شنا + کادمیوم مصرف شد و سطوح و فاکتور رشد HIF-1α نتایج نشان داد مصرف کادمیوم به تنهایی یا به همراه تمرین شنا به افزایش معنا دار سطوح و افزایش معن ادار فاکتور رشد HIF-1α تمرین شنا به تنهایی به کاهش معنا دار .(P=0/ اندوتلیالی منجر شد ( 001 HIF-1α و ترکیب تمرین شنا با مصرف کادمیوم موجب کاهش آثار کادمیوم بر متغیر (P=0/ اندوتلیالی منجر شد ( 001 شد. بنابراین، مصرف کادمیوم ممکن است به افزایش غیرطبیعی (P=0/ و فاکتور رشد اندوتلیالی ( 002 (P=0/046) و فاکتور رشد اندولیالی قلب موش های باردار منجر شود و تمرین ورزشی شنا با تعدیل آثار کادمیوم ممکن HIF-1α است از بافت قلب آنان محافظت کند. واژه های