11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان پايش يك دوره تمرين تناوبي شدت متوسط بر بيان ژن هاي.... در بافت قلب موش هاي صحرايي مبتلا به آسم آلرژيك
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سن ، توریی تٌاٍبی ، 126-mir ، 1185-mir ، AKT ، V
مجله مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه نوبهار (نفر اول) ، معرفت سیاه کوهیان (نفر دوم) ، شادمهر میردار (نفر سوم)

چکیده

سمیىٍ ی َدف: افراد هبتال بِ آسن در هعرض ابتال بِ بیواریّای قلبی عرٍقی ٍ خطر افسایص هرر ٍ هیر ر ّسرتٌذ آسرن برا سراختار ٍ عولکرد تغییرات ر در ارتباط است در ّویی راستا هیکرٍRNAّ ا، AKT ٍ VCAMً قص هْوی در عولکرد اًذٍتلیال دارًذ ایی هطالعِ بِ هٌظَر پایص یک دٍرُ توریی تٌاٍبی ضذت هتَسط بر بیاى شىّای 126-mir ، 1185-mir ، AKT ٍ VCAM در بافت قلب هَشّای صحرایی هبتال بِ آسن آلرشیک اًجام ضذ ریش بزرسی: در ایی هطالعِ تجربی 55 سر هَش صحرایی ًر ًصاد ٍیستار پٌج ّفتِای بِ صَرت تصرادف ی در 3 گررٍُ 5 ترا یی ضراه گرٍُّای کٌترل، آسن ٍ آسن تَام با توریی تٌاٍبی تقسین ضذًذ هحلَل اٍٍالبَهیی 3 بار در ّفتِ بِ صَرت زیرصفاقی بِ گررٍُ ّرا ی آسرن تسریق ٍ از طریق هقذار IgE هبتال بِ آسن ضذى تاییذ گردیذ گرٍُ آسن تَام با توریی تٌاٍبی در 8ّ فتِ توریی ضررکت کردًرذ 77 سراعت پس از آخریی جلسِ توریی ابتذا حیَاًات بیَْش ٍ سپس با استفادُ از ٍسای جراحی، بافت قلرب آًْرا جذاسراز ی ٍ بالفاصرلِ در هرا یع ًیترٍشى قرار دادُ ضذ سپس بیاى 126-mir ، 1185-mir ، AKT ٍ VCAM بررسی گردیذ یافتٍَا: بیاى شىّای AKT ٍ VCAM در گرٍُ آسن در هقایسِ با گرٍُ کٌترل افرسا یص هعٌر یداری داضرت )55/5