11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي بيان ايمونوهيستوشيميايي آنكسين 2 و تغييرات هيستوپاتولوژيك بافت ريـه موشهـاي صـحرايي در معرض نيتروز آمين كتون مشتق از تنباكو و نانوكپسول سياهدانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوکپسول سیاهدانه، آنکسین 2 ، نیتــروز آمــین کتــون مشــتق از تنباکو، موش صحرایی
مجله مجله علوم پزشکی رازی
شناسه DOI
پژوهشگران علی برزگری (نفر اول) ، شادمهر میردار (نفر دوم) ، محمد رعنایی (نفر سوم)

چکیده

زمینه و هدف: یکی از قویترین کارسینوژنهای تنباکو نیتروز آمین کتون (NNK (مشتق از تنباکو است کـه بـا فعالسـازی بیان آنکسین 2 در افزایش التهاب ریه مؤثر است. از آن جا که سیاهدانه نقش مهمی در درمان سرطان دارد، هدف پژوهش حاضـر ارزیابی بیان آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه موشهای صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنبـاکو و نانوکپسول سیاهدانه بود. روش کار: در این مطالعه تجربی، 45 سر مـوش صـحرایی نـر و مـاده بـالغ نـژاد ویسـتار بـا میـانگین وزنـی و انحـراف معیـار 48/23±83/103 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه مکمل، مکمل+NNK ،NNK ،حلال و کنترل تقسیم شدند. گروههـای تحت القای NNK به صورت زیرجلدی 1 بار در هفته به میـزان 5/12 میلیگـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن در 12 هفتـه NNK دریافت کردند. گروههای مکمل نیز به مدت 12 هفته بـه میـزان 5/12 میکروگـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن بهصـورت زیرجلـدی نانوکپسول سیاهدانه مصرف نمودند. بیان آنکسین 2 بافت ریه به روش ایمونوهیستوشـیمی انـدازهگیـری شـد. از آنـالیز واریـانس یکطرفه و آزمون مقایسات چندگانه Tukey جهت تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها: تزریق NNK موجب افزایش معنیدار بیان آنکسین 2 در مقایسه با گروه حلال شد (001/0