11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير يك دورة تمرين اينتروال و تيپر پلكاني بر شاخص هاي عملكردي رتهاي نر در حال باليدگي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تیپر پلکانی، تمرین اینتروال، عملکرد استقامتی
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران شادمهر میردار (نفر اول) ، اکرم ارزانی (نفر دوم) ، احسان عرب زاده (نفر سوم) ، فروغ نیستانی (نفر چهارم) ، مینا باغبان (نفر پنجم) ، سجاد احمدی (نفر ششم به بعد)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دورة تمرین اینتروال و تیپرپلکانی بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رتهای نر در حال بالیدگی بود. در این مطالعة تجربی، 40 سر موش صحرایی ویستار نر سههفتهای بهطور تصادفی به گروههای کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین پس از پایان دورة ششهفتهای تمرین اینتروال فزاینده به سه گروه تیپر سههفتهای کاهش شدت، تواتر و تکرار تقسیم شدند. وزن و شاخصهای عملکردی ارزیابی شدند. یافتههای پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 05/0≤α تجزیهوتحلیل شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین زمان خستگی گروههای مختلف تیپر با یکدیگر (001/0≤P (و هفتههای تیپر با دورة اینتروال (008/0≤P (وجود دارد. تیپر شدت با کاهش 57/28 درصدی در شدت تمرین، بهترین میانگین زمان خستگی، مسافت طیشده در آزمون و عملکرد (Pri (را نسبت به سایر گروهها داشت. همچنین مسافت طیشده در آزمون و زمان واماندگی در هفتة دوم تیپر به حداکثر خود رسید. براساس نتایج پژوهش حاضر، تیپر پلکانی شدت موجب افزایش 13/52 درصدی عملکرد استقامتی میشود. همچنین دو هفته کاهش بار تمرینی آثار همافزایی مؤثرتری با مداخله بر تغییرات وزنی و زمان واماندگی در پی دارد.