11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر شش هفته تمرين روي سطح شن بر متغير هاي بيومكانيكي مرتبط با آسيب رباط صليبي قدامي و علمكرد برش جانبي دختران فوتساليست نوجوان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فوتسال، تمرین روی سطح شن، زاویه ی فلکشن زانو، زاویه ی ابداکشن زانو، گشتاور اداکتور خارجی
مجله مطالعات طب ورزشی
شناسه DOI 10.22089/smj.2021.11193.1528
پژوهشگران گلاره جلیلیان (نفر اول) ، سید اسماعیل حسینی نژاد (نفر دوم) ، فاطمه سالاری اسکر (نفر سوم) ، شادمهر میردار (نفر چهارم)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیر های بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی در دختران فوتسالیست نوجوان حین حرکت برش انجام شد. داده های 12 آزمودنی، قبل و متعاقب شش هفته تمرین روی سطح شن به هنگام برش های 45 و 90 درجه توسط صفحه نیروسنج و دوربین ثبت شد. مقایسه بین متغیر پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون از طریق آزمون تحلیل واریانس دو عاملی انجام شد. زاویه ی فلکشن زانو در لحظه تماس اولیه در برش 45 در پس آزمون بیشتر از برش 90 درجه بود. گشتاور اداکتور خارجی زانو و سرعت حرکت در جهت قدامی خلفی بعد از تمرین روی سطح شن در برش های 45 و 90 درجه افزایش یافت. براین اساس، تمرینات روی سطح شن از طریق افزایش سرعت اجرا باعث بهبود عملکردشده و از سوی دیگر سبب افزایش بار روی مفصل زانو شده است که ضرورت ارایه راهکارهایی از قبیل ارایه تمرینات بهبود تکنیک در کنار این پروتکل تمرینی را نشان می دهد.