03 شهریور 1398
رضا مهرآفرين

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر. خیابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی
تلفن: 9153402819
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی باستانشناسی (1379 - 1383)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی، رضا مهرآفرین (1396) آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسة آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران جستارهای تاریخی: سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان; 149-170
3
رضا مهرآفرین (1396) نقدی بر کتاب باستانشناسی ماد پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: سال هفدهم، شمارة چهارم، مهر و آبان 95-81 ،; صفحه 81-95
4
Imaan Khosravi, Reza Mehrafarin (2017) Cyrus the Great Parallelism with Zolqarnein (Interpretation of Verses 82 - 97 of Surah al-Kahf in Holy Quran) International Journal of the Humanities: Volume 24,; Page 30-48
5
محمدصادق روستایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1395) پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره5، شماره اول- پیاپی9; 159-173
6
جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1395) در جستجوی اورگت ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف شده در سیستان) مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 8، شماره 1; 113 - 132
7
رضا مهرآفرین، نورالدین قائم پناه (1395) دگردیسی خدایان در ایلام باستان جستارهای تاریخی: سال هفتم، شمارة اول، بهار و تابستان; 117-138
8
Seyyedeh Leila Banijamali, Javad Alaei Moghadam, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Reza Mehrafarin (2016) A Review on Chronology of Palace of Kuh-e Khajeh (Qaleh Kaferun) Relying on the Surface Potsherd the international journal of humanities: Volume 23, Issue 2, Spring 2016; Page 43-60
9
Reza Mehrafarin (2016) Alexander the Great in the Realm of Evergetaes Mediterranean Archaeology and Archaeometry: Vol.16, No.1; 1-8
10
قادر شیروانی، رضا مهرآفرین، مریم کردستانی (1394) گاهنگاری محوطه باستانی کُن بینو (تل گوینه) بر اساس مطالعه سفا لهای به دست آمده از بررسی روشمند پژوهش های باستان شناسی ایران: اول; 87- 106
11
رضا مهرآفرین، ملیکا حیدری (1394) روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences: سال هفتم، شماره بیست و پنجم; 109-120
12
الهام وثوق بابایی، رضا مهرآفرین (1394) بررسی و تحلیل نقش شکار در دوره ساسانی نگره: 35; 33-47
13
Meisam Shahsavari, Reza Mehrafarin (2015) Tomb-e Kharg: A Significant Seleucid/Parthian Site in Rudbar Plain Within Halill Rud Basin, Southeastern Iran, the international journal of humanities: no. 22 (2); 115-85
14
Zohreh Zehbari, Reza Mehrafarin, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015) Studies on the structural characteristics of Achaemenid pottery from Dahane-e Gholaman Ancient Near Eastern Studies: vol.52; 217-259
15
Hossein Sarhaddi Dadian, Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Reza Mehrafarin (2015) X-Ray Diffraction and X-Ray Fluorescence Analysis of Pottery Shards from New Archaeological Survey in South Region of Sistan, Mediterranean Archaeology and Archaeometry: Volume 15.3; 45-56
16
زهره زهبری، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1393) معرفی لیوان های بومی محوطه هخامنشی دهانه غلامان پیام باستان شناس: سال 11، شماره 22; 57 - 77
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

دانشكده هنر و معماري