11 فروردین 1402
رضا مهرآفرين

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. خیابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی. گرایش دوران تاریخی
تلفن: 9153402819
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان پژوهشي بر شهر باستاني فسا در دوران اوليه اسلامي بااستناد به مطالعات باستان شناسي و قرائن تاريخي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فسا، شهر، منابع مکتوب، پژوهش های باستان شناسی، دوران اسلامی
مجله پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران محمدصادق روستایی (نفر اول) ، رضا مهرآفرین (نفر دوم) ، سید رسول موسوی حاجی (نفر سوم)

چکیده

با هدف بازسازی ساختار کالبدی شهر فسا در سده های نخستین اسلامی، تمامی منابع مکتوب اعم از منابع جغرافیایی و تاریخی که مربوط به آن دوره و یا اندک زمانی پس از آن بودند و از فسا و ویژگی های شهری آن سخن گفته بودند، به دقت مورد مطالعه قرار گرفت. اهمیت منابع مکتوب در آن است که به دلیل همزمانی و قرابت زمانی مولفشان با حیات شهر، اطلاعات ارزشمندی از آنها قابل استخراج است. علاوه بر آن، نتایج حاصل از پژوهش های باستان شناسی که تاکنون در محوطه تل ضحاک که محل شهر قدیم فسا می باشد، نیز برای تفسیر علمی و دقیق تر، مورد ارزیابی کامل قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان می دهد، شهر فسا در سده های نخستین اسلامی بخصوص در قرن چهارم هجری، شهری بسیار بزرگ و با اهمیت در ایالت فارس بوده که تمام ویژگی های کالبدی و ساختاری شهرهای نخستین دوره اسلامی را دارا بوده است. پژوهش های باستان شناسی هرچند محدودی نیز که در این محل انجام شده است، مهر تاییدی است بر توصیفات جغرافیانگاران و مورخانی که اهمیت و بزرگی این شهر را ستوده بودند.