10 فروردین 1402
رضا مهرآفرين

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. خیابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی. گرایش دوران تاریخی
تلفن: 9153402819
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل نقش مؤلفه هاي زيست محيطي بر پراكندگي استقرارهاي اشكاني مطالعه موردي: حوزه رودخانه چهل چاي مينودشت - گلستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باستان شناسی چشم انداز، بررسی باستان شناختی، مینودشت، اشکانی
مجله پژوهش های باستان شناسی ایران
شناسه DOI 10.22084/nbsh.2018.14420.1635
پژوهشگران الهام وثوق بابایی (نفر اول) ، رضا مهرآفرین (نفر دوم)

چکیده

حــوزه ی رودخانــه ی چهل چــای مینودشــت، در حاشــیه ی شــرقی دشــت گــرگان، یکــی از مناطــق بســیار مهــم اســتقراری در دوران تاریخــی، به ویــژه دوره ی اشــکانی، به شــمار در منطقــه انجــام 1395 می آیــد. در بررســی های روشــمند باستان شــناختی کــه در پاییــز مــورد مربــوط بــه دوره ی اشــکانی 80طــه شناســایی شــد کــه از آن میــان، ّ محو110گرفــت، اســت. ایــن شــمار، بــر نقــش و جایــگاه اســتراتژیک و زیســت محیط مطلــوب ایــن منطقــه در ســیر تاریــخ فرهنگــی ایــران در ایــن دوره گواهــی می دهــد. از مهم تریــن ســؤالات ایــن پژوهــش، نحــوه ی شــکل گیری و پراکنــش اســتقرارها، عوامــل مؤثــر در مکان گزینــی و همچنیــن شــناخت الگــوی اســتقراری محوطه هــای اشــکانی می باشــد. یکــی از رویکردهــای نویــن در باستان شناســی جدیــد، باستان شناســی چشــم انداز اســت کــه بــه رابطــه ی میــان محیــط و اســتقرارها می پــردازد و در ایــن مقالــه نیــز تــاش شــده بــا اســتفاده فه هــای باستان شناســی ّ از داده هــای بررســی باستان شــناختی و بــا به کارگیــری مؤل طه هــای ّ رهــای زیســت محیطی مؤثــر در پراکندگــی محو ّ چشــم انداز، الگوهــا و متغی اشــکانی در منطقــه، شناســایی و بازســازی شــود. در ایــن راســتا، بــا اســتفاده از نــرم افــزار ، اطاعــات باستان شناســی مینودشــت در بافــت محیطــی قــرار گرفــت و خروجــی GIS نقشــه ها نشــان داد کــه عامــل ارتفــاع و راه هــای ارتباطــی، از مهم تریــن ویژگی هــای مؤثــر طه هاســت و همچنیــن در زمینــه ی معیشــت ســاکنان اشــکانی ّبــر الگــوی پراکندگــی محو ســی منطقــه موجــب ُمنطقــه، منابــع آبــی، ارتفــاع، شــیب مناســب زمیــن و همچنیــن خــاک ل شــده کــه اقتصــاد معیشــتی جوامــع در مناطــق دشــت بــر پایــه ی کشــاورزی و در مناطــق طه هــا در بخــش ّ کوهپایــه ، بــر اســاس دامــداری شــکل گیــرد. الگــوی پراکندگــی محو ــی و در بخــش دشــت براســاس مــدل مکان مرکــزی ّ ه هــای میان کوهــی به صــورت خط ّدر اســت.