1403/01/25
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی آلی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1372 - 1378)
    عنوان رساله: --
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
A new pyridine-dicarbohydrazide-based turn-off fluorescent and colorimetric chemosensor for selective recognition of Cu2+ Ali Zamani, Yaghoub Sarrafi, Mina Roustaei Rouzbahani, mahmood tajbakhsh (2023)
Docking study, molecular dynamic, synthesis, anti-α-glucosidase assessment, and ADMET prediction of new benzimidazole-Schiff base derivatives Homa Azizian, Keyvan Pedrood, Ali Moazzam, Yousef Valizadeh, Kimia Khavaninzadeh, Maryam Mohammadi-Khanaposhtani, Yaghoub Sarrafi, mohammad mahdavi, Hossein Rastegar, Bagher Larijani, Hossein Adibi, Samanesadat Hosseini, Mohammad Ali Faramarzi, Ali Zamani (2022)
Cu-Modified Magnetic Creatine as an Efficient Catalyst for Regioselective Preparation of 1,2,3-Triazoles Derivatives Farin Laffafchi, mahmood tajbakhsh, Yaghoub Sarrafi, Behrooz Maleki, Milad Ghani (2022)
New Sesterterpenoids from Salvia mirzayanii Rech.f. and Esfand. Stereochemical Characterization by Computational Electronic Circular Dichroism Foroogh Mirzania, mehdi moridi farimani, Yaghoub Sarrafi, Samad Nejad Ebrahimi, Jakob Troppmair, mostafa alilou, Hermann stuppner, marcel kwiatkowski (2022)
Antifungal edible tomato coatings containing ajwain, neroli, and rosemary essential oils Rahmatollah Khanjani, Hossein Dehghan, Yaghoub Sarrafi (2021)
Synthesis and Antitumor Activity Evaluation of Novel Pyrimidoquinoline Derivatives Mohammad Eghtedari, Marjan Azimzadeh Arani, Yaghoub Sarrafi, Mohammad Shafiei, Kamal Alimohammadi, Alireza Foroumadi, Fatemeh Safari (2021)
Synthesis of Novel Triazole Incorporated Thiazolone Motifs Having Promising Antityrosinase Activity through Green Nanocatalyst CuI-Fe3O4@SiO2 (TMS-EDTA) Mahdieh Darroudi, sara ranjbar, mohammad esfandiar, mahsima khoshneviszadeh, Mahshid Hamzehloueian, Yaghoub Sarrafi, mehdi khoshneviszadeh (2020)
Novel N,N-dimethylbarbituric-pyridinium derivatives as potent urease inhibitors: Synthesis, in vitro, and in silico studies Mahmood Biglari, Roghieh Mirzazadeh, Mehdi Asadi, Saghi Sepehri, Yousef Valizadeh, mohammad mahdavi, Yaghoub Sarrafi, Massoud Amanlou, Maryam Mohammadi-Khanaposhtani, Bagher Larijani (2020)
Facile and efficient removal of Pb(II) from aqueous solution by chitosan-lead ion imprinted polymer network Javad Gatabi, Yaghoub Sarrafi, Moslem Mansour Lakouraj, Mehdi Taghavi (2019)
A new series of Schiff base derivatives bearing 1,2,3-triazole: Design, synthesis, molecular docking, and α-glucosidase inhibition Ensieh Nasli-Esfahani, Maryam Mohammadi-Khanaposhtani, Sepideh Rezaei, Yaghoub Sarrafi, Zeinab Sharafi, mohammad mahdavi, Mirhamed Hajimiri, Bagher Larijani, Haleh Hamedifar, Fatemeh Bandarian, Mohammad Ali Faramarzi, Nasser Samadi (2019)
اثرهای ضد قارچی دود مایع حاصل از چیرولیز ضایعات توتون روی قارچهای بیماری زای گیاهی یعقوب صرافی، غلامرضا مرادی رباطی، محمد حسین فاطمی (1398)
جداسازی و شناسایی استرول های طبیعی گیاه اناریجه (Pimpinella affinis) یعقوب صرافی، حسین دهقان، حدیث توحدی (1397)
New tacrin e-derived AChE/BuChE inhibitors: Synthesis and biological evaluation of 5-amino-2-p henyl-4 H -pyrano[2,3- b ]quinoline -3-carboxylates Mohammad Eghtedari, Yaghoub Sarrafi, Hamid Nadri, Mohammad Mahdavi, Alireza Moradi, Alireza Foroumadi, Omid Sabzevari, Ali Asadipour, Loghman Firoozpour, Saeed Emami, Farshad Homayouni Moghadam (2017)
α-Glucosidase inhibitory and antioxidant activity of furanocoumarins from Heracleum persicum Hossein Dehghan, Yaghoub Sarrafi, Peyman salehi, Samad Nejad Ebrahimi (2017)
Theoretical exploration of mechanism of carbapenam formation in catalytic Kinugasa reaction Mahdieh Darroudi, Yaghoub Sarrafi, Mahshid Hamzehloueian (2017)
Chemical composition of the essential oil of Convolvulus persicus L Hossein Dehghan, Yaghoub Sarrafi, Peyman salehi (2015)
Synthesis of Functionalized Pyrrolizidines/Pyrrolidines Incorporating a Spirooxindole Motif through [3+2] Cycloaddition Yaghoub Sarrafi, Marzieh Sadatshahabi, Mahshid Hamzehloueian, Kamal Alimohammadi, Mahgol Tajbakhsh (2013)
مقاله ارائه شده
A vitamin C-based natural deep eutectic solvent for the synthesis of pyran and chromene derivatives Zohreh Valipour, Rahman Hosseinzadeh, Yaghoub Sarrafi, Behrooz Maleki (2023)
preparation and application of magnetice nanocatalyst in the click reaction Yaghoub Sarrafi, Mahshid Hamzehloueian, Mobina Mahdavinasab (2017)
Two phenolic constituents isolated from teucrium stocksianum boiss Foroogh Mirzania, Yaghoub Sarrafi, mehdi moridi farimani (2017)
Isolation and Structure Elucidation of Two Secondary Metabolites from Salvia lachnocalyx Hedge. Foroogh Mirzania, Yaghoub Sarrafi, mehdi moridi farimani (2017)
Extraction and Identification of Two Secondary Metabolites fromTeucriumstocksianumBoiss. Foroogh Mirzania, Yaghoub Sarrafi, mehdi moridi farimani (2016)
Ozone adsorption on C96 carbon nano disk: An ab initio study Yaghoub Sarrafi, Mahdieh Darroudi (2015)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
شیمی ترکیبات طبیعی در یک نگاه یعقوب صرافی، فروغ میرزانیا (1396)
پایان نامه
طراحی و سنتز مشتقات جدید کینازولین و بررسی اثرات زیست شناختی آن محمدرضا وفا، زهرا قنبری مصیر، یعقوب صرافی (1401)
تهیه نانوچندسازه زئولیت A/سدیم آلژینات و کاربرد آن برای نرم سازی آب المیرا قدمنان، یعقوب صرافی، محمود عباسی، سید رضا نبوی (1395)

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه شیمی الی (1395 - 1397)
بیشتر