1403/03/04
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ترکیب های شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس گیاه ارینگیوم کائوکازیکوم (زولنگ) وحشی و کاشته شده
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فعالیت ضد میکروبی، اسانس ارینگیوم کائوکازیکوم، زولنگ
سال 1395
پژوهشگران یعقوب صرافی ، فروغ میرزانیا

چکیده

کشور ایران با توجه به دارا بودن شرایط متنوع اقلیمی و جغرافیایی حدود 8000 گونه ی گباهی بومی و انحصاری را در خود جای داده است. که بسیاری از آنها در هیچ جای دیگر دنیا یافت نمیشود. این امر ضرورت پرداختن به شیمی این منبع عظیم خدادای جهت رشد و توسعه ی کشاورزی صنایع غذایی و دارویی را دوچندان میکند. زولنگ (Eryngium caucasicum) از جمله گیاهان دارویی با پتانسیل های ناشناخته است که رو به فراموشی است. با توجه به پتانسیل های ناشناخته این گیاه و مصارف و کاربردهای آن در طب سنتی شمال ایران ضرورت تحقیق و بررسی ترکیبات شیمیایی این گیاه دارویی احساس می شود. در پژوهش حاضر اسانس اندام هوایی نمونه ی وحشی و کاشته شده ی گیاه زولنگ به وسیله ی روش تقطیر با آب بدست آمد. ترکیبات موجود در اسانس توسط روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC-MS) شناسایی شدند. در ادامه مقدار کمّی ترکیبات شناسایی شده توسط روش کروماتوگرافی گازی (GC) تعیین شد. ترکیبات اصلی اسانس این دو نمونه شامل limonene, β-biabolol, δ-3-carene, cis-limonene oxide, (E) - β faranesen و β-sesquiphellandrene بودند. اکثر این ترکیبات اصلی شناسایی شده، در اسانس هر دو نمونه وجود داشتند. همچنین برای اولین بار خاصیت ضد میکروبی این گیاه بر روی چهارسویه ی باکتری و دو قارچ مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیزنتایج این پژوهش نشان داد که کاشت بذر تاثیری بر روی ترکیبات اصلیاین گیاه و در نتیجه خواص ضد میکروبی آن نداشته و فقط بر روی بازده اسانس تاثیر دارد و همچنین با توجه به خاصیت ضد میکروبی زیاد گیاه امکان کاشت بذر و تولید گیاه به صورت انبوه و امکان استفاده از اسانس آن در صنایع دارویی، مواد آرایشی، بهداشتی و همچنین صنایع غذایی وجود خواهد داشت.