1403/02/31
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ضدباکتری عصاره های برگ جعفری کوهی انبوه علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی و تفکیک جزءهای موثر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جعفری کوهی انبوه، استافیلوکوکوس اورئوس،اشرشیاکلی،
سال 1396
مجله گياهان دارويي
شناسه DOI
پژوهشگران یعقوب صرافی ، حدیث توحدی ، حسین دهقان

چکیده

مقدمه: جعفری کوهی انبوه (Pimpinella affinis) از خانواده چتریان و یکی از سبزی های مصرفی مناطق شمالی ایران است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر ضدباکتری عصاره های برگ جعفری کوهی انبوه علیه دو سویه استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی و جداسازی اجزای موثرآن انجام شد. روش بررسی: حداقل غلظت بازداری (MIC) عصاره های هگزانی، اتیل استاتی و متانولی به دست آمده از برگ جعفری کوهی انبوه علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی (تهیه شده از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به روش براث میکرودایلوشن بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل، عصاره اتیل استاتی جهت جداسازی اجزای فعال آن انتخاب و سپس با استفاده از روش های کروماتوگرافی ستونی و لایه نازک (TLC) به 29 جزء تفکیک شد. اثر ضد باکتریایی اجزای به دست آمده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: عصاره اتیل استاتی (با mg/ml 0/1=MIC علیه استافیلوکوکوس اورئوس و mg/ml 0/2=MIC علیه اشرشیاکلی) نسبت به دو عصاره دیگر نتایج بهتری را نشان داد. از میان 29 جزء به دست آمده از عصاره اتیل استاتی، جزءهای 5F-3F، 8F و 9F علیه استافیلوکوکوس اورئوس (با μg/ml 0/5=MIC و 05/0>P) دارای بالاترین قدرت مهارکنندگی بودند. حداقل غلظت بازداری کلرامفنیکل به عنوان استاندارد علیه استافیلوکوکوس اورئوس برابر با μg/ml 0/1=MIC (01/0>P) می باشد. تمامی نتایج گزارش شده دارای p-value کمتر از 05/0 می باشند و دارای سطح معنی داری مناسبی هستند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اثر مهارکنندگی هر سه عصاره هگزانی، اتیل استاتی و متانولی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از اشرشیا کلی است. همچنین جزء بندی عصاره اتیل استاتی منجر به بدست آوردن جزءهایی (5F-3F، 8F و 9F) تا 200 برابر فعال تر از خود عصاره اتیل استاتی شد.