1403/03/04
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و شناسایی استرول های طبیعی گیاه اناریجه (Pimpinella affinis)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اناریجه، affinis Pimpinella ، sitosterol-β ، daucosterol ، جداسازی، شناسایی.
سال 1397
مجله شيمي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران یعقوب صرافی ، حسین دهقان ، حدیث توحدی

چکیده

در این پژوهش گیاه اناریجه )affinis. p )از منطقه دودانگه ساری واقع در استان مازندران جمعآوری و شناسایی شد. عصاره اتیلاستاتی برگ این گیاه توسط روش کروماتوگرافی ستونی جزءبندی شد و در نهایت دو استرول گیاهی به نام بتا- سیتوسترول )sitosterol-β )و داکستترول ) daucosterol ) جداسازی و توسط تکنیکهای طیفسنجی جرمی )MS-EI )و طیفسنجی رزونانس مغناطیس هسته )NMR )شناسایی شتدند . ایتن دو ترکیتد دارای خواص زیستی منحصربهفردی از جمله ضد HIV ،ضد سرطان و ضد کلسترول باالی خون میباشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده این استت که میتوان از گیاه اناریجه )affinis. p )بهعنوان یکی از منابع استرولهای گیاهی نام برد و از آنجا که این گیاه یک سبزی پرمصرف در نواحی شتمال ی کشورمان است، نتایج این تحقیق میتواند برای متخصصین علوم تغذیه مفید باشد.