1403/03/04
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتزنانو کاتالیزگرهای مغناطیسی کراتین دار اصلاح شده با آلدهیدهای آروماتیک و فلزات واسطه نظیرمس وکاربردهای آنها در واکنش های آلی و نیز استخراج مواد دارویی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فلزات واسطه، کراتین، واکنش های آلی، استخراج، نانوکاتالیزگر
سال 1401
پژوهشگران فرین لفافچی(دانشجو)، بهروز ملکی(استاد مشاور)، میلاد غنی(استاد مشاور)، یعقوب صرافی(استاد راهنما)، محمود تاجبخش(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله سعی شد تا با قراردهی کراتین به عنوان یک بستر پایه سبز بر روی هسته اکسید آهن (III) و سپس اصلاح آن با آلدهیدهای مختلف مانند سالیسیل آلدهید و نیز فلزات واسطه ای از جمله مس جاذب های جدید، سبز و ارزان قیمت با خاصیت نانوکاتالیزگری، برای به کار بردن در واکنش های آلی از جمله واکنش های تهیه تری آزول ها و نیز در روش های استخراج فاز جامد مغناطیسی، سنتز شود. در ابتدا هسته مغناطیسی اکسید آهن سیلیکا پوش شده سنتز شد. سپس کراتین را بر روی هسته مغناطیسی اکسید آهن سیلیکا پوش شده قرار دادیم و سطح بستر آن به منظور تهیه کاتالیزگر مغناطیسی اصلاح کردیم. سپس سطح بستر مغناطیسی کاتالیزگر حاوی کراتین با آلدهیدهایی از قبیل سالیسیل آلدهید اصلاح کردیم. در انتها قراردهی فلزات واسطه از قبیل Cuبر روی سطح بستر کاتالیزگر مغناطیسی کراتین دار اصلاح شده با آلدهید به منظور بهبود کارآیی آن در فرآیند سنتز تری آزول ها انجام شد. سپس بسترهای سنتز شده به کمک روش هایی از قبیل SEM ،BET,EDX ،FT-IR مشخصه یابی شد. جاذب های سنتز شده حاوی کراتین در روش استخراج فاز جامد مغناطیسی ترکیب شده با دستگاه HPLC به منظور استخراج و اندازه گیری برخی نمونه های دارویی مانند سیتالوپرام ،کلرودیازپوکساید از بافت های پیچیده و همچنین محاسبه ارقام شایستگی روش به کارگیری شد.