1403/03/04
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
شیمی ترکیبات طبیعی در یک نگاه
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
متابولیت های اولیه، متابولیت های ثانویه
سال 1396
پژوهشگران یعقوب صرافی ، فروغ میرزانیا

چکیده

این کتاب شامل: فصل اول : مقدمه فصل دوم: استیل کو آنزیم A حد واسط بیولوژیک کلیدی فصل سوم: بیوسنتز اسید های چرب فصل چهارم: بیوسنتز بیو کتیدها فصل پنجم: مسیر شیکیمیک اسید فصل ششم: نرپن ها فصل هفتم: ترکیبات طبیعی مشتق شده از اسید های آمینهفصل هشتم: پاسخ به سوالات