گروه زبان و ادبیّات فارسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیّات فارسی

نام:  شهرام احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ahmadi/
نام:  علي اكبر باقري خليلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشكدۀ علوم انساني و اجتماعي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bagheri/
نام:  فرزاد بالو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fbaloo/
نام:  غلامرضا پيروز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران-دانشكده علوم انساني و اجتماعي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~pirouz/
نام:  حسين حسن پورآلاشتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  پرديس دانشگاه مازندران ، علوم انساني، گروه زبان و ادبات فارسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hasanpour/
نام:  سياوش حق جو
علایق‌پژوهشی:  بلاغت. عرفان. فلسفه.
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~shaghjou/
نام:  قدسيه رضوانيان
علایق‌پژوهشی:  نقد ادبي، ادبيات روايي، ادبيات معاصر
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني- گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rezvanian/
نام:  مسعود روحاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني- گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rouhani/
نام:  رضا ستاري
علایق‌پژوهشی:  اسطوره و حماسه - ادبيات معاصر
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني- گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rezasatari/
نام:  احمد غني پور ملكشاه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكدة علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghanipour/
نام:  مرتضي محسني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشكده علوم انساني و اجتماعي- گروه زبان و ادبيات فارسي-مرتضي محسني
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mohseni/
نام:  بتول مهدوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پرديس دانشگاه مازندران گروه ادبيات فارسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات فارسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mahdavi/