1403/03/29
سیاوش حق جو

سیاوش حق جو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000000225670751
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
تلفن: 011-2663

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
باستانگرایی، رهیافتی به هویّت فرهنگی در آثار سعدی الهه برزگر، علی اکبر باقری خلیلی، علی کریمی مله، سیاوش حق جو (1402)
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400)
بررسی شگرد های طنز در اشعار اکبر اکسیر یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
تحلیل اغراض ثانوی فعل امر اشعار اجتماعی مجموعه آیینه ای صداها سیده فاطمه ذبیح پور، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400)
تابوشکنی عرفا در فروع دین با توجه به متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم (مطالعۀ موردیِ نماز، روزه) رضا امینی، سیاوش حق جو، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین القضات همدانی علیرضا تقوی کوتنائی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1399)
معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به مدد روش هانری کربن در تذکره الاولیاء محمد جهانگیری زینی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، مرتضی محسنی (1397)
نقش مطالعات فرهنگی در تحلیل زبانی-موضوعی فرهنگ های زبان مخفی در دهه هشتاد»، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، لیلا درویشعلی پوراستانه (1397)
بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی علی اصغر خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396)
کنایه های ترکیبی در غزلیات بیدل سیاوش حق جو، محسن سرمدی (1396)
بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی امیرحسین بهمنی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396)
کشف و تکامل صناعتی سبک ساز سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی (1395)
نقش عنصر گفت وگو در رابطه مرید و مراد بر مبنای نظریه سازنده گرایی در منطق الطیر عطار عفت سادات غفوری، غلامرضا پیروز، سیاوش حق جو، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1395)
بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی)ع(خضر) رمضان مهدوی آزادبنی، سیاوش حق جو، مصطفی رضا زاده (1395)
بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی مسعود روحانی، سیاوش حق جو، علی اکبر شوبکلایی (1394)
بررسی و مقایسه متناقض نما در غزلیات سنایی و عطار مرتضی محسنی، سیاوش حق جو، عفت سادات غفوری (1392)
مقاله ارائه شده
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
بررسی ابعاد آیرونی هستی مثنوی سیاوش حق جو، بتول مهدوی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1400)
از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانه تفسیری کشف الاسرار میبدی فرزاد بالو، مدیر مدیر سامانه، سیاوش حق جو، بتول مهدوی (1398)
روایت نگاری به روش خلاقه تحلیلی. مدیر مدیر سامانه، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1397)
تأثیر شگردهای آمیغی بلاغی (صناعات کنایه‌محور) بر فرآیند تکوین و تکامل تصویر سبک‌های شعر فارسی مدیر مدیر سامانه، سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1397)
پایان نامه
بررسی جلوه‌های هستی‌شناختی در داستان‌های بهرام صادقی محمد حسن حبیبی، مسعود روحانی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1402)
اخلاق عرفانی در مثنوی هفت اورنگ عبدالرّحمن جامی عبدالرحمن دیوسالار، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
تحلیل شخصیت شاعر در نمایشنامه های احمدرضا احمدی سیده فاطمه ساداتی تیله بنی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو (1402)
بررسی پیران مستور از زمان حسن بصری تا ابو سعید ابو الخیر مهسا دادگر، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1401)
تحلیل وجه شبه در آثار بابافغانی و صائب تبریزی مریم ایزدپناه، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
هویت فرهنگی در آثار سعدی شیرازی الهه برزگر، علی کریمی مله، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
تحلیل هویّت فرهنگی در آثار سعدی شیرازی الهه برزگر، سیاوش حق جو، علی کریمی مله، علی اکبر باقری خلیلی (1401)
بررسی نحو جمله در داستان خیرالنساء علی رمضان پور، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400)
تحلیل اشعار سیمین بهبهانی و محمّد رضا شفیعی کدکنی از دیدگاه کاربردشناسی سیده فاطمه ذبیح پور احمدی، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
بررسی تطبیقی قصاید سنایی غزنوی با کتاب المواقف و المخاطبات نفری محمد قاسمیان، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی (1400)
بررسی مقایسه ای نگرش هرمنوتیکی عین القضات همدانی و پل ریکور علیرضا تقوی کوتنائی، علی اکبر باقری خلیلی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1400)
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سلمان رحیمی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
مقایسه رویکرد شعر سهراب سپهری و بیژن الهی به طبیعت فائزه ملکی ورکی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1399)
خدا از دید کلامی و عرفانی در حدیقه سنایی حمید اکبر پور، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399)
تحلیل استعاره مفهومی «زندگی، تجارت است» در غزلیّات حافظ شیرازی مرضیه باقری میارکلایی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1399)
آیرونی در کلیات نسیم شمال سیده فاطمه کاظمی، سیاوش حق جو، شهرام احمدی (1399)
بررسی اغراض معناشناسانه‌ی وابسته‌های پیشین در داستان رستم و اسفندیار عاطفه آبادی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1398)
بررسی خیال منفصل در آثار عطار بر اساس رویکرد پدیدارشناسانه ی هانری کربن محمد جهانگیری زینی، مرتضی محسنی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1398)
بررسی گفتمانی بازگشت ادبی مریم محمودی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو، قدسیه رضوانیان (1397)
فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی (با تکیه بر شگردهای ترکیبی) مصطفی میردار رضایی، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1397)
فرایند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی مصطفی میردار رضایی، مرتضی محسنی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو (1397)
بررسی مقایسه ای فضایل و رذایل در بوستان و گلستان سعدی سید نصر الله پور رمضان، سیاوش حق جو، مسعود روحانی (1397)
بررسی تطبیقی شخصیت پردازی در رمان بوف کور و قمارباز مریم نجاتی، سیاوش حق جو، غلامرضا پیروز (1397)
بررسی و تحلیل پیکره زبانی دوازده فرهنگ فارسی عامیانه لیلا درویشعلی پوراستانه، رضا ستاری، مسعود روحانی، سیاوش حق جو، قدسیه رضوانیان (1397)
بررسی طنز دهه 80 با تکیه بر آثار کیومرث صابری، عمران صلاحی، ابوالفضل زرویی نصرآبادی و اکبر اکسیر یحیی شیخی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1396)
تصویر در متون شورانگیز نثر عرفانی فارسی علی اصغر خلیلی، سیاوش حق جو، رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی (1396)
تحلیل سبک شناختی اشعار شوکت بخاری محمد زارع، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1396)
بازخوانی رابطه مراد مریدی بر مبنای نظریه سازنده گرایی در الهی نامه ، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار نیشابوری عفت السادات غفوری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، سیاوش حق جو، غلامرضا پیروز (1396)
بررسی مقایسه ای عشق در دیوان جامی و فراغی آی ناز خواسته، بتول مهدوی، سیاوش حق جو (1396)
بررسی اندیشه های دون خوان و مولانا در مثنوی ساعده سرایی، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1395)
مقایسه ی تأویل در مثنوی مولانا و مقالات شمس الهام صادقی خطیبانی، سیاوش حق جو، شهرام احمدی (1395)
بررسی روان شناختی شخصیت جلال آل احمد بر اساس ساختار دستوری در آثار وی زهرا پور محمد حسین، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1395)
بررسی نظریه ی استعاره و دگردیسی آن در مکتب جرجانی مسعود اسکندری، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1392)
ابعاد کنایه در دیوان غزلیات صائب تبریزی مصطفی میردار رضایی، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1391)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

  • بلاغت. عرفان. فلسفه، دستور زبان، زبان شناسی، تاریخ زبان، سبک شناسی.
بیشتر

گالری تصاویر

سیاوش حق جو