06 فروردین 1402
حيدر جانعلي زاده چوب بستي

حیدر جانعلی زاده چوب بستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302655
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

معرفی

بسم الله الرحمن الرحیم زندگینامه مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی: حیدر جانعلی زاده چوب بستی تاریخ و محل تولد: 1345- بابل سال استخدام: 1375 مرتبه علمی و رشته: دانشیار جامعه شناسی پایه علمی: 38 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1384 (دکترای علوم اجتماعی - جامعه شناسی). وضعیت استخدام: رسمی قطعی گروه آموزشی: علوم اجتماعی نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی وضعیت ایثارگری: سی و پنج درصد جانبازی دائم با دوسال و بیست روز جبهه بسیجی سوابق تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد 1369 الهیّات و معارف اسلامی: شاخه فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی دانشگاه تربیت مدرس 1375 علوم اجتماعی – جامعه شناسی کارشناسی ارشد دانشگاه برادفورد - انگلستان 1384 علوم اجتماعی – جامعه شناسی دکتری (Ph.D.) فعالیت های اجرایی و مدیریتی موقعیت و سمت خدمتی از تاریخ تا تاریخ مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران 25/12/1375 15/7/1377 مدیر امور آموزشی دانشگاه مازندران 15/7/1377 11/4/1381 مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران 25/6/1387 18/09/1391 مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران 25/9/1393 14/12/1394 رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 15/12/1394 12/11/1395 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران 13/11/1395 18/01/1400 فعالیت های علمی و افتخارات دانشگاهی مقاله علمی دارای حدود 80 مقاله: 51 مقاله علمی – پژوهشی/ 6 مقاله علمی و ترویجی و 24 مقاله کنفرانسی پروژه های تحقیقاتی شش طرح تحقیقاتی استانی – دانشگاهی خاتمه یافته یا در حال اجرا (5 طرح خاتمه یافته و یکی در حال اجرا) راهنمایی و مشاوره تز راهنمایی و مشاوره 54 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و تز دکتری (که حدود 30 عنوان آن راهنمایی بوده است) دبیر علمی همایش های ملی دبیر علمی همایش ملی "آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" – 1386 دبیر علمی همایش ملی "ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست" - 1387 دبیر علمی همایش ملی مطالعه ی برگزاری یادواره ی شهداء: تجربه های بومی و جهانی - 1391 دبیر علمی نخستین همایش ملی جشنواره پایان نامه های دانشجویی در زمینه ی مسایل و آسیب های اجتماعی – 1398 دبیر علمی همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی - 1396 افتخارات دانشگاهی کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1388. برگزیده شدنع به عنوان پ‍ژوهشگر برتر در حوزه ایثار و شهادت و دریافت لوح تقدیر از معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، اسفند 1390. برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال 1393. برگزیده شدن به عنوان استاد بسیجی نمونه در سال 1394. برگزیده شدن به عنوان پ‍ژوهشگر برتر در دانشگاه مازندران در سال 1394 راه اندازی نشریه ی علمی - پژوهشی جامعه شناسی نهاد های اجتماعی و مدیر مسئول آن از سال 1392 راه اندازی دوره ی دکتری رشته ی جامعه شناسی در گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در سال 1390 راه اندازی دو رشته ی مطالعات جوانان و پژوهش علوم اجتماع در دوره ی کارشناسی ارشد در گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در سال 1388 عضو بنیاد نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر در کشور و استان مازندران مقالات علمی – پژوهشی 1. Janali Zadeh Choobbasti, H. (2006). Social capital and scientific eminence: an analytical synthesis. Resarch in Education. No. 73, pp. 97-98. 2. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1386) جامعه متمدن از دیدگاه امام خمینی (ره) «شاخصها، موانع و راه حلها». فصلنامه مطالعات ملی. شماره 29، صص: 123-99. 3. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1386) ملاحظات اخلاقی و علمی در طراحی و اجرای پرسشنامه ی اینترنتی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. شماره ی 3، صص: 99-114. 4. Janali Zadeh Choobbasti, H. (2007). The Social Origins of Eminent Scientists: A Review, Comparison and Discussion . Research in Social Stratification & Mobility. No. 25, pp. 233-243. 5. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1386). تحلیلی بر جایگاه زنان در نهادهای علمی و تخصصی نخبه. فصلنامه پژوهش زنان، دوره 5، شماره 1 صص. 199-173. 6. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، مقیمی، اعظم، و امینی مجید (1387)، جنسیت و علم : بررسی پژوهشها در ایران و جهان، مجله آموزش عالی ایران، سال اول، شماره سوم، صص 83- 112. 7. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، مقیمی، اعظم، و امینی مجید (1387)، تحلیل جامعه شناختی جایگاه حرفه ای زنان دانشگاهی، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 6، شماره 2 صص. 47-78. 8. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و اکملی، ماکوان (1387) عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان همکاری اعضای هیئت علم (مطالعه موردی دانشگاه کردستان)، راهبرد فرهنگ، سال اول، شماره دوم، 103- 122. 9. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، و سلیمانی بشلی، محمد رضا. (1388) در جستجوی شناخت موانع و راه حلهای توسعه علمی در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران )ویژه نامه علم بومی علم جهانی)، دوره سوم، شماره 1 ، صص 37- 62. 10. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1388) چالش های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، فصلنامه ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 14، صص: 126-111. 11. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، بابازاده بائی، علی و ابراهیمی، سمانه (1388) کاوشی جامعه شناختی در وضعیت خرافه گرایی دانشجویان راهبرد فرهنگ، سال دوم، شماره اول، صص: 128-107. 12. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر ، (1389) بررسی سرمایه ی اجتماعی جانبازانِ اعصاب و روان و ضایعه ی نخاعیِ استان مازندران، مجله مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران). دوره چهارم، شماره 3، صص: 45-21. 13. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، خوش فر، غلامرضا، و سپهر، مهدی (1389) در جستجوی سنجش سرمایه فرهنگی، فصلنامه ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)، سال یکم، شماره 20، صص: 261-241. 14. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، خوش فر، غلامرضا، و سپهر، مهدی (1390) سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت ، 1 (2)، 104- 83. 15. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، خوش فر، غلامرضا، و سپهر، مهدی (1391) ارزیابی مکانیسم ارزشیابی در تاثیرگذاری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، دوره اول، شماره 2، صص: 27-7. 16. یعقوب زاده، رحیم، زندی، ابتهال، جانعلی زاده، حیدر (1391) تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران (مطالعه موردی : سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال اول، شماره سوم، صص. 119-97. 17. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، خاکزاد، زینب و مرادی، فاطمه (1391) شایستگی های کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟، مطالعات برنامه ریزی آموزشی، سال اول، شماره دوم، صص: 112-61. 18. علیوردی نیا، اکبر، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، و جعفری، آزاده (1391) تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر)، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره چهارم، صص: 18-1. 19. خوش فر، غلامرضا، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، اکبرزاده، فاطمه، و دهقانی، حمید (1392) تاثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 13، شماره 51، صص: 314-283. 20. اکبر زاده، فاطمه، دهقانی، حمید، خوش فر، غلامرضا، و جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1392) بررسی تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان، جامعه شناسی کاربردی، سال 24، شماره پیاپی 49، سال اول، صص:88-67. 21. علیوردی نیا، اکبر، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، و توحیدیان، رقیه (1392) تأثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره2، صص: 90-67. 22. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، ریاحی، محمد اسماعیل و حیدری ، مصطفی (1392) تحلیلی جامعه شناختی از گروه های مرجع دانشجویان دانشگاه مازندران، دو فصلنامه پژوهشهای جامعه شناسی معاصر، سال دوم، شماره 3، صص: 141-107. 23. محسنی، مرتضی، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و رکابدار، لیلا. (1392). ماهیت و جایگاه انواع مشارکت های اجتماعی در ضرب المثل های داستان نامه ی بهمنیاری، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، 2(1): 121-97. 24. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، علیوردی نیا، اکبر و پورقاضی، شیوا (1393) بررسی جامعه شناختی تمایل به برون کوچی نخبگان علمی، راهبرد فرهنگ،7(25)، 178-153. 25. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و میرزاپوری ولوکلا، جابر. (1393) بررسی وزن دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 6(2)، 23-7. 26. جانعلی زاده چوب بستی، حیدر و رهبری، لادن. (1392). موقعیت و نقش زنان مسلمان در علم؛ مقایسه ی تاریخی ایران و غرب، فصلنامه توسعه اجتماعی، 8 (2): 54-33. 27. حسنی ، محمد رضا و جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1393) نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی در علاقه دانش آموزان به شرکت در المپیادهای علمی با تاکید بر سازه خودکارآمدی، مجله ی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 4(1)، 102-85. 28. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و مرادی فاطمه. (1393). تاثیرسطح تحصیلات و درآمد بر سرمایه اجتماعی جانبازان شهرستان آمل؛ تحلیلی جامعه شناختی. مجله طب جانباز. 6(4)، 162-157. 29. علیوردی نیا، اکبر، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و محمدرضا حسنی. (1393). دلالت های سیاستی نظریه بریث ویت در مجازات مجرمین. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 26، 136-107. 30. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و علیزاده، مصطفی. (1393). تحلیل شبکه ی هم تألیفی در جامعه شناسی ایران، جامعه شناسی کاربردی، 26 (3): 98-75. 31. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و علیزاده، مصطفی. اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟. (1393). فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 2(1)، 41-9. 32. جانعلی زاده چوب بستی، حیدر و پازوکی نژاد. (1394). تحلیلی جامعه شناختی از پنهان سازی هویت ایثارگری در دانشگاه مازندران، مطالعات ملی، 16(2): 57-37. 33. رازقی، نادر، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و سلیمانی بشلی، محمد رضا (1394)، اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه های آموزشی و انجمن های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری، مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 4 (7): 30-11. 34. علیوردی نیا، اکبر، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و عمرانی دهکهان، سجاد (1394) بررسی نقش یادگیری اجتماعی بر تقلب دانشگاهی. مجله مسایل اجتماعی ایران، 6 (2)، 103-71. 35. رازقی، نادر، جانعلی زاده، حیدر و علیزاده، مهدی (1394) سنجش سهم علمی زنان دانشگاهی رشته علوم اجتماعی (با تاکید بر عضویت در گروه های علمی و نشریات علمی –پژوهشی)، زن در توسعه و سیاست، 13(1)، 112-93. 36. خوش فر، غلامرضا، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، اکبرزاده، فاطمه، و دهقانی، حمید (1394). سرمایه فرهنگی و شادی جوانان، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،11 (8): 120-89. 37. رهبری، لادن، رازقی، نادر و جانعلیزاده، حیدر (1394). فمینیسم و چالش های تاریخی در جریان های فکری انسان شناختی، پژوهش های انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی)، 1 (1): 145-125. 38. علیوردی نیا، اکبر، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و پنج تنی، سید مهدی (1395) تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم : آزمون تجربی نظریه های اثر بخشی جمعی و پنجره های شکسته . جامعه شناسی کاربردی، 27 (1): 66-43. 39. جانعلی زاده چوب بستی، حیدر، علیوردی نیا، اکبر و پورقاضی، شیوا. (1395). شیوه های اثربخش در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران). مجلس و راهبرد، 23(86): 147-119. 40. فروتن، یعقوب، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و نیک بخش سهیلا (1395) بررسی اجتماعی فرهنگی کلیشه های جنسیت (مورد مطالعه شهرستان محمودآباد). مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی 5 (1): 63-85. (در سایت رسمی این نشریه آمده است که این مجله در 17/2/1396 پذیرش و چاپ شده است). 41. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و فرزبد، محمد مهدی (1396) نشانه شناسی حافظه جمعی جنگ ایران و عراق: بررسی موردی تصاویر هم رسانی شده در شبکه های اجتماعی مجازی. فصلنامه مردم و فرهنگ، 1 (2): 49-28. 42. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر علیوردی نیا، اکبر و فرزبد، محمد مهدی (1396) جامعه شناسی حافظه جمعی : حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟، فصلنامه راهبرد فرهنگ (زمستان 96)، 10 (40): 70-37. 43. فیروزجائیان، علی اصغر، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و هاشمیان، بهزاد (1396). ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 6 (1): 1-20. 44. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، رازقی، نادر و کسائیان، معصومه (1396)، چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی بابلسر، دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 4(9): 41-9. 45. فرزبد، محمد مهدی و جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1396). طرحواره های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق، مطالعات فرهنگ ارتباطات، 15 (40): 155.123. 46.. ابراهیمی، قربان علی، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، و مهدی بولاغی (1396)، بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)، دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 4(10): 138-113. 47. فرزبد، محمد مهدی و جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1397). حافظه جمعی نسل ها از جنگ هشت ساله ایران و عراق، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14(50): 57-35. (بهار 1397). 48. فرزبد، محمد مهدی، رضایی، احمد و جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1397). حافظه جمعی و هویت ایرانی، فصلنامه ی مطالعات ملی، 1 (73): 20-3. 49. حسینی، سیده زینب السادات، بسطامی، بهزاد، حلیمی جلودار، حبیب الله و جانعلی زاده، حیدر (1398) تبیین شاخصه های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قران کریم، دو فصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های قرآنی، 17 (31): 52-27. نمایه شده در پایگاه استنادی سیویلیکا: کد COI مقاله: JR_QURN-17-31_002 (https://www.civilica.com/certificate/request/1026042). 50. علیوردی نیا، اکبر، جانعلی زاده چوب بستی، حیدر، ریاحی، محمد اسماعیل و موسی نژاد، علی (پذیرش 99) کاربست نظریه فشار عمومی اگنیو در تبیین رفتارهای خودکشانه در استان ایلام، مجله مسائل اجتماعی ایران، پذیرش چاپ. 51. محمدی پارسا، محمد جواد، جانعلی زاده چوب بستی، حیدر و رازقی، نادر (پذیرش چاپ 1399). دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399)، پذیرش چاپ. مقالات علمی ترویجی 1. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1378) تحلیلی بر نظریه های اجتماعی توسعه علم و تکنولوژی، رهیافت. شماره 21، پاییز 78، صص: 46-35. 2. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و زال، محمد حسن (1390) سقانفار؛ نماد معماری اسلامی: کارکردهای دینی و اجتماعی سقانفار در مازندران، فصلنامه کاوش های دینی، 3(6): 142-113. 3. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، و سلیمانی بشلی، محمد رضا (1390) شکاف نسلی: توهم یا واقعیت؟، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال اول، شماره اول، صص. 99-63. **************************************** 4. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر ، شارع پور، محمود، و رضا کاشفی راد (1391) بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال سوم، شماره 8، صص. 82-58. 5. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر ، فرزانه، سیف الله، و غلامی، علی اصغر (1391) همبستگی کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، 4(12): 56-31. 6. ابراهیمی، قربانعلی، جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، و رازقی، هادی (1395) بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان 18 سال و بالاتر تهران)، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال ششم، شماره 21، صص. 44-25. مقالات ارائه شده و یا چاپ شده در کنفرانسها + چکیده مقالات چاپ شده 1. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1376) جایگاه علم و تکنولوژی ایران در مقایسه با 39 کشور جهان، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، صص: 591-566، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. 2. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1377) بررسی جایگاه دانشگاه اسلامی در تحقق جامعه مدنی (از دیدگاه امام خمینی «ره» ). خلاصه مقالات بررسی جامعه شناختی جامعه مدنی. تهران: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی. (فقط چکیده ارائه و چاپ شد) 3. عزیزپور شوبی، علی اکبر و جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1380) انسان شاسی از دیگاه ارزشی اسلام. مجموعه مقاله های همایش بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان مازندران از منظر مدیران عمل و نظر، معونت فرهنگی – اجتماعی اداره کل اطلاعات استان مازندران، صص: 352-310. 4. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و رید، آیون (1385) فرهنگ و نخبگی علمی. مقاله ارائه شده در همایش فرهنگ ایرانی. دانشگاه سبز: آمل. در حال چاپ. 5 جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1386) جایگاه عوامل اجتماعی در توسعه فعالیتهای علمی – فنی از دیدگاه ابن خلدون. همایش ابن خلدون و دنیای معاصر 23 و 24 اردیبهشت ماه 1386 – دانشگاه تهران (در قالب سخنرانی ارئه شد)، این مقاله در مجموعه مقالات همایش بزرگداشت ابن خلدون چاپ شد (صص: 355-339). 6. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، بهنوئی گدنه، عباس، و اکبرپور زنگلانی ، محمد باقر (1387). بررسی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان سال سوم متوسطه نظری در مدارس دولتی شهر بابلسر در سال تحصیلی86 – 85. در همایش بین اللملی آموزش و یادگیری غیر رسمی، دانشگاه فردوسی مشهد برای سخنرانی و چاپ پذیرفته شده است. 7. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، بهنوئی گدنه، عباس، و اکبرپور زنگلانی ، محمد باقر (1387). بررسی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان. در هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: "برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالشها و چشم اندازها" برای چاپ و ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است. 8. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، اکبرپور زنگلانی ، محمد باقر و ملکی، علی (1387). آموزش تفکر انتقادی راهی برای مقابله با جهانی شدن امپریالیسم فرهنگی و بومی ماندن. مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالشها و فرصتها، صص: ، 8 و 9 آبان ماه 1387: دانشگاه مازندران. 9. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و تبرائی، سمیه (1387) رابطه هویت دینی و هویت ملی دانشجویان: همسازی یا ناهمسازی؟ مجموعه مقالات همایش ملی جوانان و هویت ایرانی: همسازی عناصر دینی و ملی28 آبان 1387: دانشگاه تهران. (در حال چاپ). 10. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1387) بررسی سرمایه ی اجتماعی جانبازانِ اعصاب و روان و ضایعه ی نخاعیِ استان مازندران ، مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، 14 اسفند 1387: دانشگاه مازندران . 11. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، امری، فضه و محمدی، آرزو (1387) بررسی وضعیت سلامت عمومیِ دانشجویان "شاهد و ایثارگر" و "عادی" دانشگاه مازندران و سطح برخورداری آنها از حمایت اجتماعیِ ادراک شده، مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، 14 اسفند 1387: دانشگاه مازندران . 12. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر، و قرا پازوکی، قمر (1388) مدگرایی: تحلیلی جامعه شناختی، مجموعه مقالات همایش سراسری طرح مسایل اجتماعی استان مازندران، 20 آبان 1388: دانشگاه مازندران. 13. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و بهمنی چوب بستی، ام کلثوم (1389) جنبش نرم افزاری و تولید علم از منظر حضرت آیت الله خامنه ای: چالش ها و الزامات، چکیده مقالات همایش بین المللی علوم انسانی در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 14. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و عبادی، اعظم (1389) به سویِ علوم انسانیِ اسلامی، چکیده مقالات همایش بین المللی علوم انسانی در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 15. Janalizadeh, Choobbasti, Heydar, Babazadeh Bae, Ali, & Ebrahimi, Samaneh (2010) Tendancy toward Superstition: A sociological Inquiry, XVII ISA World Congress of Sociology, Gotenberg, Sweden, 11-17 July, 2010. 16. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و گلستانی ، سپیده (1390) جایگاه پرورش روحیه ی علمی درکلاس های درس و تعاملات دانشگاهی، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، 8 و 9 آبان 1390، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام . سخرانی و چاپ مقاله. 17. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و نریمانی، حمید (1390) تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت روحیه ی ایثارگری دانشجویانِ دانشگاه های مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل، همایش ملی دین، دانشگاه، و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، اسفند 90. سخنرانی و چاپ مقاله. 18. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و عبادی، اعظم، جایگاه حجاب نزد دانشجویان دختر دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه، و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، اسفند 90. 19. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و اشتیاقی، معصومه (1390) خوانشی درونی از وضعیت علوم اجتماعی در ایران، چاپ شده در خلاصمه مقالات همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، اسفند 90. ******************************* 20. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و مرادی، فاطمه (1391) کیفیت زندگی جانبازان شهرستان آمل: مطلوب با نامطلوب؟ چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی. 21. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و اسماعیل زاده، سمیه (1391) دانشگاه اسلامی از منظر امام خمینی (ره). چاپ شده در چکیده مقالات همایش ملی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی. 22. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و پازوکی نژاد، زهرا (1392) تحلیل نظری – جامعه شناختی بر پنهان سازی هویت ایثارگری، همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی سبک زندگی 04 اردیبهشت 92 – بابلسر، سخنرانی و چاپ مقاله. 23. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر (1392) جامعه پذیری اخلاقی در دوره های تحصیلات تکمیلی: چالش ها و راه حل ها، چاپ در مجموعه مقلات پنجمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران تحت عنوان: توسعه ی تحصیلات تکمیلی ایران: فرصت ها و چالش ها. 1 خرداد 1392. 24. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و سلیمانی، سکینه (1393) معیارهای همسرگزینی نزد دانش آموزان و دانشجویان، هفتمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، 31 اردیبهشت 1393، تهران. پذیرفته شده به صورت پوستر. سخنرانی های علمی، فعالیتهای اجرایی، فرهنگی و حرفه ای 1. طی سالهای 1375 تا 1377 به عنوان مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و طی سالهای 1377 تا 1381 (تا زمان اعزام برای تحصیل در مقطع دکتری) به عنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه مازندران مشغول انجام وظیفه بودم. در ضمن، در چند شورا و کمیسیون نیز عضو بوده ام. 2. دبیر علمی همایش ملی "آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" – قابل ذکر است که این همایش در تاریخ 26-12-1385 فراخوان مقالات کرده است و در 25 مهر ماه 1386 در دانشگاه مازندران برگزار گردید. 3. دبیر کمیته علمی همایش ملی "ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست". این همایش در سال 1387 در دانشگاه مازندران برگزار شد. 4. دبیر کمیته ی علمی همایش ملی مطالعه ی برگزاری یادواره ی شهداء: تجربه های بومی و جهانی، برگزار شده در 25 مهرماه 1391- دانشکده علوم انسانی واجتماعی. 5. مسئول پیگیری های علمی در تاسیس انجمن علمی مطالعات فرهنگی و اجتماعی حوزه ایثار و شهادت از طرف بنیاد شهید کشور در سال 1391. 6. استاد مشاور و راهنمای تحصیلی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر از نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 تا کنون. 7. عضو کمیته تخصصی تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران. 8. عضو کمیته مشترک تخصصی پژوهش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران و دانشگاه مازندران از بهمن ماه 1389. 9. عضو کارگروه بررسی و توانایی علمی متقاضیان جذب گروه جهانگردی دانشگاه مازندران. 10. بازرس اصلی انجمن آموزش عالی ایران از سال 1386. 11. عضو هیأت تحریریه "پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی – ویژه علوم اجتماعی/ جامعه شناسی جوانان" دانشگاه مازندران از 11/6/1387. 12. مدیر مسئول مجله ی جامعه شناسی نهاد های اجتماعی. 13. عضو شورای سیاست گذاری مرکز مطالعات جوانان دانشگاه مازندران. 14. عضو بنیاد نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر در کشور و استان مازندران. 15. عضو کمیته ی علمی و نیز اجرایی هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالشها و فرصتها. 16. عضو کمیته ی علمی همایش سراسری بررسی مسایل اجتماعی استان مازندران. 17. عضو کمیته علمی همایش ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی. 18. عضو کمیته علمی همایش ملی بررسی چالش های اجتماعی – امنیتی در سواحل دریای خزر. 19. عضو کمیته علمی همایش ملی دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه. 20. عضو کمیته ی علمی همایش ملی شهر، شورا و توسعه قائم شهر. 21. عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه علوم اجتماعی از سال 1388. 22. شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC". 23. داوری بیش از 70 مقاله علمی-پژوهشی یا مربوط به همایش علمی در سطح ملی در سال های1387، 1388، 1389، 1390 و 1391. 24. شرکت در اولین گردهمایی ارتباط با صنعت و کشاورزی استان مازندران، 1378. 25. سخنرانی علمی در اولین سمینار تخصصی نظر سنجی الکترونیک: محدویتها و فرصتها. 28/ 9/ 1386. عنوان: اصول و قواعد طراحی و اجرای پرسشنامه ی وب سایتی. 26. برگزاری کارگاه "نحوه ی جستجوی منابع تحقیقاتی در اینترنت". این کارگاه به دعوت انجمن علمی دانشجویان گروه علوم اجتماعی – شاخه بسیج دانشجویی در آذرماه 1386 انجام شده است. 27. نقد کتاب" منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی: جهت گیری نوین، دکتر شعبای ورکی، (1385) این جلسه علمی به دعوت انجمن علمی دانشجویان گروه علوم اجتماعی – شاخه بسیج دانشجویی در سال 1386 انجام شده است. 28. نقد کتاب" دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی، جرارد دلانتی، (1386)، ترجمه علی بختیاری زاده، این جلسه علمی به دعوت انجمن علمی دانشجویان گروه علوم اجتماعی در28 اردیبهشت سال 1387 انجام شده است. 29. راه اندازی دو رشته در دوره ی کارشناسی ارشد در سال 1388. در نیمسال دوم 88-89 گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در دو رشته ی مطالعات جوانان و پزوهش علوم اجتماعی دانشجو پذیرش نموده است. 30. راه اندازی دوره ی دکتری رشته ی جامعه شناسی در گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در سال 1388. 31. انجام سخنرانی علمی تحت عنوان "تحلیل جامعه شناختی خرافه گرایی" در سومین نشست از سلسله نشست های علمی گروه علوم اجتماعی که در تاریخ 9 آذر ماه 1388 برگزار شده است. 32. کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1388. 33. دریافت لوح سپاس به عنوان استاد بسیجی از فرماندهی محترم سپاه کربلای استان مازندران در سال 1388. 34. دریافت لوح سپاس به عنوان تلاشگر عرصه ی فرهنگ ایثار و شهادت از رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران. 35. دریافت لوح سپاس از مدیر کل صدا و سیمای استان مازندران و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران در اولین همایش نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر استان مازندران. 36. دریافت لوح سپاس از قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان (1/1800/107 مورخه 20/5/ 1388).. 37. عضو شبکه مشاوران طرح معتمدین معین استان مازندران – عضویت در کمیته ی تحقیقات از تاریخ 10/6/1388 – سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران کشور. 38. انجام سخنرانی علمی تحت عنوان "سرمایه اجتماعی و توسعه ی علمی" در نشست مشترک گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران و سازمان ملی جوانان استان مازندران با عنوان سرمایه ی اجتماعی و جوانان در 3 خرداد ماه 1389. 39. ارائه یافته های پژوهشی طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی وضعیت زندگی جانبازان اعصاب و روان و ضایعه نخاعی استان مازندران به لحاظ ویژگی های اقتصادی و اجتماعی، رضایتمندی از خدمات درمانی، نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت روانی" در نشست علمی برگزار شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد مرکز در سالن اجتماعات معاونت پژوهش و ارتباطات در تاریخ 19 مرداد 1389. این طرح به اتفاق آقایان دکتر صمد ایزدی و دکتر عبدالعلی یعقوبی انجام گرفت. 40. دریافت تقدیرنامه از رئیس انجمن آموزش عالی ایران به پاس کوشش در این انجمن در سال 1389. 41. ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان "اخلاق در فرایند تحقیق" در کارگاه آموزشی روش تحقیق کمی و کیفی در علوم اجتماعی که در تاریخ 2 و 3 دی ماه 1389 با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، موسسه آموزش عالی سبز، و دانشگاه آزاد اسلامی بابل برگزار گردید. 42. رئیس انجمن اولیا و مربیان در مدرسه راهنمایی شاهد به مدت سه سال (86 تا 88)، در دبستان دخترانه شاهد در سال های 88 و 89، و در دبیرستان شاهد در سال 1389 و در مدرسه راهنمایی دخترانه ی نمونه دولتی مرحومه عالیه خانم اطمینانی در سال 1391. 43. ترجمه ی مقاله ی نقش اجتماعی معرفت (The Social Role of Knowledge) که توسط نیکو استهر در کتابی تحت عنوان (Advances in Sociological Knowledge over Half a Century. Wiesbaden: Verlag fǜr Sozialwissenschaften) در صفحات 105-83 در سال 2004 چاپ شده است. این مقاله با همکاری دکتر رمضان مهدوی آزادبنی ترجمه شده و در مجله ی مینای معرفت، دانشگاه صنعتی اصفهان، مورد تایید قرار گرفته و در حال چاپ است. 44. برگزیده شدن به عنوان پ‍ژوهشگر برتر در حوزه ایثار وشهادت و دریافت لوح تقدیر از معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، اسفند 1390. 45. برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال 1393. 46. برگزیده شدن به عنوان استاد بسیجی نمونه در سال 94 47. برگزیده شدن به عنوان پ‍ژوهشگر برتر در دانشگاه مازندران در سال 1394 48. عضو کمیته ی علمی جشنواره علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه مازندران- همایش ملی. 49. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه مازندران. 50. عضو کمیته بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه مازندران. 51. نماینده رئیس دانشگاه (جناب دکتر میرنیا) در عملیاتی سازی تفاهم نامه بین دانشگاه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) – 11/02/1395 با شماره پیگیری 477937. 52. نماینده رئیس دانشگاه (جناب دکتر میرنیا) در عملیاتی سازی تفاهم نامه بین دانشگاه و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری – 02/0601395 با شماره پیگیری 510247. **************************** 53. عضو کمیته ی علمی دومین همایش بین المللی آمایش آموزش عالی: نظریه ها و تجارب، 28 اردیبهشت ماه 1391 54. عضو کمیته ی علمی همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه محلی 21 و 22 اردیبهشت 95. 55. عضو کمیته ی علمی یازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی- فرهنگی خلیج فارس. 1395. 56. عضو کمیته علمی همایش ملی پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، 9 اسفند 1391. 57. عضو کمیته علمی همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی سبک زندگی، 4 اردیبهشت 92. 58. عضو کمیته ی علمی پنجمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران تحت عنوان: توسعه ی تحصیلات تکمیلی ایران: فرصت ها و چالش ها. 1 خرداد 1392. 59. مشارکت در کارگاه آموزشی – مشاوره ای اخلاق حرفه ای در آموزش و پژوهش – برگزار شده در تاریخ 17 خرداد ماه 1391 در دانشگاه مازندران توسط استاد ارجمند دکتر احد فرامرز قراملکی. 60. ارائه گزارش تحقیقاتی مربوط به طرح پژوهشی مطالعه برگزاری یادواره ی شهدا (گزارش تلفیقی/ شیوه مطلوب برگزاری یادواره ی شهدا در 25 مهرماه 1391 در دانشگاه مازندران). 61. سخنرانی علمی در هفته پژوهش سال 1391 با عنوان "وضعیت پژوهش در ایران: قوت ها، چالش ها و راه حل ها". 62. سخنرانی علمی تحت عنوان: جامعه شناسی در ایران: کارآمد یا ناکارآمد به همراه دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی ورودی 93 در تاریخ 21/2/94 در آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. پروژه ها 1. مجریان (عزیزپور شوبی، علی اکبر و جانعلیزاده چوب بستی، حیدر) (1378) بررسی وضعیت نیازمندیهای نسل جوان در استان مازندران (پروژه ی تحقیقاتی با همکاری استانداری مازندران). 2. اجرای طرح ساماندهی فعالیتهای آموزشی دانشگاه مازندران، 1381. 3. اجرای طرح " بررسی وضعیت زندگی جانبازان اعصاب و روان، و ضایعه ی نخاعی استان مازندران به لحاظ ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی، رضایتمندی از خدمات درمانی، نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت روانی " بعنوان مجری باتفاق دو تن از محققان: آقایان دکتر عبدالعلی یعقوبی و دکتر صمد ایزدی در اسفند ماه سال 1387. *********************************** 4. طرح پژوهشی شیوه ی مطلوب برگزاری مراسم یادواره شهدا؛ مطالعه ی جامع برگزاری مراسم یادواره ی شهداء (مدیر طرح) - 1390. 5. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه مازندران: بررسیِ جامعه شناختیِ پنهان سازی هویت ایثارگری در میان کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران در تاریخ 30/11/1391 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه مازندران رسیده است و به اتمام رسیده است. عضویت در انجمن های علمی مدت عضویت نام انجمن ردیف تا از تاکنون 1373 انجمن جامعه شناسی ایران 1 تاکنون 1384 انجمن آموزش عالی ایران 2 تاکنون 1386 انجمن مطالعات برنامه درسی 3 تاکنون 1389 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 4

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جامعه شناسی (1381 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • جامعه شناسی علم و تکنولوژی (دوره های ارشد و دکتری)- روش تحقیق کمی و سمینار بررسی مسأله مورد پژوهش و چهارچوب نظری آن (دوره ارشد) - جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی؛ جامعه شناسی ایثار و شهادت، جامعه شناسی ایثارگران و بازماندگان جنگ و جامعه شناسی آموزش و پرورش (دوره کارشناسی).
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سارا خرسند، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1401) آزادی علمی در فضای دانشگاهی، چالش ها، استراتژی ها و پیامدها پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: سال یازدهم، شماره پیاپی 36، شماره اول، بهار 1401; 1-32
2
محمدجواد محمدی پارسا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1400) تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 17; 7-26
3
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1399) تبیین شاخصه های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم آموزه های قرآنی: 31; 27-52
4
محمد مهدی فرزبد، احمد رضایی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1397) حافظه جمعی و هویت ایرانی مطالعات ملی: 73; از صفحه 3 تا صفحه 20
5
محمد مهدی فرزبد، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1397) حافظۀ جمعی نسل ها از جنگ هشت سالۀ ایران و عراق مطالعات فرهنگی و ارتباطات: دوره 14، شماره 50; صفحه 35-58
6
محمد مهدی فرزبد، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1396) طرحواره های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق مطالعات فرهنگ ارتباطات: 40; 123-155
7
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، محمد مهدی فرزبد (1396) جامعه شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک راهبرد فرهنگ: 4; 37-70
8
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی، معصومه کسائیان (1396) چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 9; 9-41
9
علی اصغر فیروزجائیان، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، بهزاد هاشمیان (1396) ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 6; 1-20
10
یعقوب فروتن، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سهیلا نیک بخش (1395) بررسی کلیشه های جنسیتی مطابق مدل ترکیبی ماکیونس و تایلور: مورد مطالعه شهرستان محمودآباد مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 1395 (5): 1; 63-85
11
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، شیوا پورقاضی (1395) شیوه های اثربخش در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران) مجلس و راهبرد: 86; 119-147
12
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمد مهدی فرزبد (1395) نشانه شناسی حافظه جمعی جنگ ایران و عراق ( دفاع مقدس): بررسی موردی تصاویر هم رسانی شده در شبکه های اجتماعی مجازی فصلنامه تخصصی مردم و فرهنگ: 1; 28-49
13
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی پنج تنی (1395) تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه های اثربخشی جمعی و پنجره های شکسته جامعه شناسی کاربردی: 61; 43-66
14
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سجاد عمرانی (1394) بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی مسائل اجتماعی ایران: 2; 71-103
15
غلامرضا خوش فر، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، فاطمه اکبرزاده، حمید دهقان (1394) سرمایه فرهنگی و شادی جوانان جامعه شناسی کاربردی: 38; 89-120
16
نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی علیزاده (1394) سنجش سهم علمی زنان دانشگاهی رشته علوم اجتماعی (با تاکید بر عضویت در گروه های علمی و نشریات علمی -پژوهشی ) زن در توسعه و سیاست: 1; 93-112
17
لادن رهبری، نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1394) فمینیسم و چالش های تاریخی در جریان های فکری انسان شناختی پژوهش های انسان شناسی ایران: 9; 125-145
18
نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمد رضا سلیمانی بشلی (1394) اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه های آموزشی و انجمن های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 4، شماره 7; 11-30
19
مرتضی محسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، لیلا رکابدار (1392) ماهیت و جایگاه انواع مشارکت اجتماعی در ضرب المثل هایداستان نامه ی بهمنیاری مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: دوره 2، شماره 1; صفحات 101-127
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمدجواد محمدی پارسا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1400) دانشگاه، دینداری و معنویّت مدرن: مطالعه ای جامعه شناختی
2
سجاد مریخی شلمانی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمود شارع پور (1399) مطالعه جامعه شناختی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر فرسودگی شغلی معلمان شهر لنگرود
3
حسین میرزایی، نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1399) بازنمایی اجتماعی علم در مطبوعات عصر قاجار
4
5
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1397) نخبگان از منظر قرآن کریم
6
صغری دلاویز، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1396) بررسی جایگاه فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی
7
داریوش قهرمانیان، اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1395) مطالعه جامعه شناختی رفتارھای انحرافی در میان دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی
8
فاطمه نعمتیان، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1395) مقایسه ی جایگاه زنان و مردان عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل: تحلیلی جامعه شناختی
9
کتاب
1
سید قاسم حسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، ابراهیم صالحی عمران، علیرضا حسن زاده، محمود شارع پور، جبار رحمانی، نادر رازقی (1396) دانشگاه در بستر محلی شابک:978-600-8905-15-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1396) تحلیل وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در دهه 90 و آینده پیشرو دانشگاه گیلان- نشست مدیران فرهنگی منطقه 2- این سخن