01 فروردین 1402
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

دانشیار گروه فیزیک هسته ای، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران

علایق پژوهشی

  • Nuclear Fusion-Magnetic Confinement Fusion (MCF)-Inertial Confinement Fusion (ICF)-Muon Catalyzed Fusion (MuCF)-Fission-Fusion Hybrid Reactors-Medical Physics-Medical radiation
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Armin Taghipour, S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei (2022) The influence of Hively and Bosch-Hale reactivities on hot ion mode in deuterium/helium-3 fuel journal of theoretical and applied physics: 16; 162242
2
GH. R. Fallah Mohammadi, F. Falahati, F. Zakeri, S.Mohammad Motevalli, E. Mihandoost (2022) Dosimetric Parameters Comparison of Four-Field and Field-in-Field Radiotherapy Planning in Treatment of Prostate Cancer Frontiers in Biomedical Technologies: 9; 351-357
3
مهرداد دوانلو، امید ناصر قدسی، سید محمد متولی (1401) رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یونهای سنگین علوم و فنون هسته ای: 101; 30-38
4
Leila Rajablou, S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei (2022) Study of alpha particle concentration effects as the ash of deuterium-tritium fusion reaction on ignition criteria PHYSICA SCRIPTA: 97; 095601
5
Mehdi Mirzaei, S.Mohammad Motevalli (2022) Positron-Acoustic Solitons with Two Temperature q-Nonextensive Electrons in Plasma Pramana - Journal of Physics: 96; 115
6
Leila Rajablou, S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei (2022) An investigation of the effects of temperature and density profiles on ignition condition for D-3He tokamak fusion reactor CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 77; 2160-2167
7
Mehdi Mirzaei, S.Mohammad Motevalli (2022) The effects of parameters of Cairns-Tsallis distribution on the properties of ion-acoustic soliton waves in plasma CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 77; 544-550
8
ماریا احمدی، سید محمد متولی، پیوند طاهرپرور (1400) کربن تراپی تومورهای مغزی و اثر عناصر تشکیل دهنده فانتوم بر محاسبات دز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو علوم و فنون هسته ای: 98; 64-71
9
فریناز شریفی، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1400) Study of D-3He fusion fuel parameters sensitivity in spherical tokamak PHYSICA SCRIPTA: 96; 095601
10
11
Sedigheh Hesami Rostami, S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei, Saeed Mohammadi (2020) Effects of Plasma-Wall Interactions on Hydrogen Isotopes and Helium Plasma Particles in the JET-ILW Tokamak JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY: 77; 1070-1074
12
S.Mohammad Motevalli, Noushin Dashtban, Mahdieh Maleki (2020) Determination of optimum conditions in ITER tokamak by using zero-dimensional model INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 94; 1-7
13
S.Mohammad Motevalli, Noushin Dashtban (2020) Electrostatic solitary waves associated with relativistic nonextensive electrons in magnetized fusion plasma CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 60; 1-10
14
S.Mohammad Motevalli, shiva Ostadi, Fereshteh Fadaei (2020) Effects of wall recycling and fuel injections rate on particle balance behavior in the tokamak fusion INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 94; 1-6
15
S.Mohammad Motevalli, Amir Payani (2020) Feasibility of gamma emission tomography for safeguard verification of fuel assemblies Radiation Effects and Defects in Solids: 176; 1-13
16
Fereshteh Fadaei, S.Mohammad Motevalli, Sedigheh Hesami Rostami (2020) Influence of the Charge Exchange Reactions on Plasma Parameters in Magnetic Fusion Devices Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: 44; 1-5
17
سید محمد متولی، امیر پایانی، امید حلالخور (1398) اثر تغییرات هندسی مجتمع های سوخت یک راکتور WWER-1000 بر پارامتر مصرف سوخت آنها فیزیک کاربردی: 9; 65-73
18
noushin Dashtban, S.Mohammad Motevalli, Taghi Mohsenpour (2018) Investigation of Ion-Acoustic Solitons in Magnetosphere and Tokamak Warm Plasma with Two-Temperature Electrons PLASMA PHYSICS REPORTS: 44; 854-860
19
S.Mohammad Motevalli, Taghi Mohsenpour, noushin Dashtban (2018) Ion- and positron-acoustic solitons in magnetized dusty plasma with q-non-extensive electron and positron velocity distribution CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 59; 111-121
20
Fereshteh Fadaei, S.Mohammad Motevalli (2017) Influence of Fuel Ratio in D–3He/ST Fusion Power Reactor Moscow University Physics Bulletin: 2; 535–538
21
S.Mohammad Motevalli, Amir Payani (2016) Simulation of a fast diffuse optical tomography system based on radiative transfer equation European Physical Journal Plus: 131; 439
22
S.Mohammad Motevalli, Somayeh Sheikhian (2016) Estimation of relative x-ray yields of excited muonic deuterium atoms in pure deuterium University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics: 4; 269-276
23
S.Mohammad Motevalli, Meysam Safari (2016) Study of Hydrogen Isotopes Fuel Control by Wall Effect in Magnetic Fusion Devices FUSION ENGINEERING AND DESIGN: 112; 53-56
24
S.Mohammad Motevalli, Taghi Mohsenpour, noushin Dashtban (2016) Effect of different tritium fractions on some plasma parameters in deuterium-tritium magnetic confinement fusion European Physical Journal Plus: 131; 6
25
S.Mohammad Motevalli, Maria Yaraei, Mohammad Azimi (2016) Survey of segregation alteration of Hydrogen-Helium mixtures via structure factor Moscow University Physics Bulletin: 71; 279-283
26
S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei (2016) Ignition curves for Deuterium/Helium-3 fuel in spherical tokamak reactor PRAMANA: 86; 837-846
27
یوسف رضایی، سید محمد متولی، محمدرضا زارع، محمدعلی محمدی (1394) ارزیابی مکان آشکارساز نقطه ای مجازی در آشکارساز HPGe تخت برای محدوده انرژی keV 661-13 با استفاده از چشمه های فیلتر کاغذی سنجش و ایمنی پرتو: 4; 13-16
28
Omid Naser Ghodsi, S.Mohammad Motevalli, Elaheh Gholami (2015) Half-life of spherical α emitters and intrinsic properties of nuclei PHYSICAL REVIEW C: 91; 034611-1 034611-4
29
S.Mohammad Motevalli, Mohammad Reza Pahlavani, Mohammad Azimi (2013) Effects of Isotopic Concentrations on Thermodynamic Parameters of Deuterium-Tritium Mixtures Communication of Theoretical Physics: 60; 108–112
مقاله ارائه‌شده
1
فاطمه زهرا باقری، سید محمد متولی، ماریا احمدی (1401) بررسی خواص تضعیفی و مکانیکی حفاظ شیشه (SrO-Bi2O3-B2O3) در حفاظ گذاری پرتوهای گاما با استفاده از Phy-X PSD دومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ا ی، ایران¡ بوشهر
2
سمیه اسماعیل نژاد، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1400) بررسی اثرات پارامتر نسبت ابعاد در واکنش همجوشی دوتریوم و هلیوم-3 یازدهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، ایران¡ تهران
3
مائده خوش محمدی، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1400) مطالعه نوترون های حاصل از واکنش های همجوشی دوتریوم-دوتریوم یازدهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، ایران¡ تهران
4
لیلا رجبلو، سید محمد متولی، قرشته فدایی (1400) بررسی شرایط دستیابی به اشتعال در راکتور توکامک خودپایدار کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
5
لیلا رجبلو، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1399) بررسی تاثیر غلظت هلیوم بر مکانیزم اتلاف تابشی در راکتور همجوشی ITER بیست و هفتمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ مشهد
6
مهدی میرزائی، سید محمد متولی (1398) بررسی امواج سالیتونی در پلاسمای همجوشی توکامک شامل ذرات دارای تابع توزیع کرنز بیست و ششمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ تهران
7
مهدی میرزائی، سید محمد متولی (1398) مطالعه سرعت فاز امواج سالیتونی یون آکوستیکی با ذرات دارای توزیع کاپا در پلاسمای MCF دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، ایران¡ اصفهان
8
سید محمد متولی، محمد مهدی میرزایی، نوشین دشتبان (1398) مطالعه امواج سالیتونی در پلاسمای همجوشی توکامک شامل الکترونهای سرد و گرم هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
9
S.Mohammad Motevalli, Omid Naser Ghodsi, Nazanin Eslami (2019) Investigation of external radiation protection using various cement factor of concrete 2nd International Conference on Modern Technologies in Sciences, Iran, Babolsar
10
S.Mohammad Motevalli, Mahdieh Hosseinian (2019) Study of D-3He Plasma Fusion Kinetics and Thermal Instability Control 2nd International Conference on Modern Technologies in Sciences, Iran, Babolsar
11
سید محمد متولی، قرشته فدایی، آرمین تقی پور (1397) Ion to Electron Temperature Ratio for D-T Fusion Considering the Hot Ion Mode دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ بابلسر-هتل میزبان
12
سید محمد متولی، تقی محسن پور، نوشین دشتبان (1397) بررسی سالیتونهای یون- و پوزیترون- صوتی در پالسمای همجوشی بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
13
امیر پایانی، سید محمد متولی (1397) شبیه سازی یک سیستم توموگرافی گامای گسیلی برای تشخیص یکپارچگی مجتمع های سوخت راکتورهای هسته ای بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ بوشهر
14
فریناز شریفی، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1397) مطالعه رانش جریان غیرالقایی توکامک در حالت پایدار کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
15
سید محمد متولی، شیوا شیوا استادی (1396) Recycling Coefficient Effect in Particle Balance Model of Fusion Plasma اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
16
سید محمد متولی، مهدیه ملکی (1396) The Effect of Tritium Concentration on Temperature and Density of D-T fuel in Magnetic Confinement Fusion اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
17
سید محمد متولی، فرشته فدایی، آرمین تقی پور (1396) بررسی حالت یون داغ در واکنش همجوشی دوتریوم-هلیوم3 بیست و جهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
18
امیر پایانی، سید محمد متولی (1395) پیشبینی میزان مصرف سوخت مجتمع های سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از کد DRAGON5 کنفرانس هسته ای ایران- علوم تحقیقات -اسفند 95، ایران¡ تهران
19
سیدرسول فلاح، پیوند طاهرپرور، سید محمد متولی (1395) بررسی فیوژن تصویر به روش تبدیل فوریه در تصویربرداری SPECT/CT مغز بیستمین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران، ایران¡ محمودآباد
20
سید محمد متولی، میثم صفری (1395) اثر تزریق قرص سوخت بر چگالی پلاسمای دوتریوم-تریتیوم تحت آثار دیواره در راکتور توکامک کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران¡ شیراز
21
سیدرسول فلاح، پیوند طاهرپرور، سید محمد متولی (1395) ارزیابی نقش باریکه سازهای رایجِ تصویربرداری کلینیکی در تشخیص تومورهای مغزی به کمک شبیه سازی SPECT مغز کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران¡ شیراز
22
نوشین دشتبان، سید محمد متولی، تقی محسن پور (1395) انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده نسبیتی ضعیف گرم با دو دمای الکترون چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • رییس دانشکده علوم پایه (1400 - اکنون)
  • معاون دانشجویی دانشگاه مازندران (1396 - 1398)
  • مدیر گروه فیزیک هسته ای (1395 - 1397)
  • رییس دانشکده علوم دریایی (1392 - 1395)
  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه (1391 - 1393)
بیشتر