20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر غلظت هلیوم بر مکانیزم اتلاف تابشی در راکتور همجوشی ITER
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ذره آلفا، توان تابشی، توان خالص پلاسما، زمان محصورسازی انرژی
پژوهشگران لیلا رجبلو (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم) ، فرشته فدایی (نفر سوم)

چکیده

اولین سوختی که در همجوشی هستهای مورد توجه قرار میگیرد سوخت دوتریوم-تریتیوم است. در طی این واکنش دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر واکنش داده و در نتیجه آن ذرات آلفا و نوترون تولید میشود. کل انرژی ناشی از این واکنش برابر با 18/3 MeV می باشد. انرژی ذرات الفا تولید شده در این واکنش نیز معادل3/52 MeV است. تجمع ذرات آلفا در پلاسمای همجوشی موجب افزایش هدررفت انرژی از طریق مکانیزم تابش میشود. بررسی تاثیر میزان غلظت این ذرات نقش مهم و اساسی در مسیر دستیابی به تولید انرژی همجوشی اقتصادی خواهد داشت. در این پژوهش، تحولات زمانی توانهای اتلافی شامل تابش ترمزی⸲ تابش خطی⸲ تابش بازترکیب⸲ توان خالص پلاسما و زمان محصورسازی انرژی⸲ با در نظر گرفتن نسبتهای مختلف غلظت ذره آلفا بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. هدف اصلی در این پژوهش مطالعه و بهینه سازی عملکرد پلاسما با بررسی مکانیزمهای اتلافی در راکتورهای همجوشی مانند توکامک ایتر است.