20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده نسبیتی ضعیف گرم با دو دمای الکترون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لاسمای مغناطیده، معادله KdV، سالیتون، سرعت سوقی یون
پژوهشگران نوشین دشتبان (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم) ، تقی محسن پور (نفر سوم)

چکیده

انتشار امواج سالیتونی یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده، گرم و نسبیتی با دو دمای الکترونها بوسیله معادله KdV بررسی می ‏شود. اثرات دمای یون و نسبت سرعت یون‏ها روی دامنه سالیتون‏ها بررسی می‏ شود. اثرات نسبت دمای الکترونهای گرم و سرد و سرعت سوقی یونها روی دامنه سالیتونها بررسی می‏ شود.