20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشبینی میزان مصرف سوخت مجتمع های سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از کد DRAGON5
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مصرف سوخت، کد DRAGON5، مجتمع سوخت
پژوهشگران امیر پایانی (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم)

چکیده

یکی از مهمترین مسایلی که نیروگاههای هستهای با آن مواجهاند پیش بینی میزان مصرف سوخت مجتمع های سوخت در حال کار و مصررف هرده اسرت این پارامتر برای مجتمع های سروخت در حال کارپ پارامتری اصتصرادی و برای مجتمعهای سوخت مصرف هده یک پارامتر ایمنی ا ست برای انجام محا سبات مصرف سوخت کدهای محا سباتی ا ست که در دان شگاه پلی تکنیک DRAGON مختلفی وجود دارند یکی از جدیدترین و صدرتمندترین این کدهاپ کد 5 مونترال کانادا توسعه داده هده است در این جا جهت راستی آزمایی کد مذکورپ محاسبات مصرف سوخت مجتمعهای سوخت نیروگاه اتمی بوههر توسط آن انجام هده و نتایج آن با مقادیر طراحی نیروگاه بوههر مقایسه هده است