16 خرداد 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Darbazi, Fatemeh Elmi, Maryam Mitra Elmi, angelo giglia, Armita Hoda (2023) Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and fluorescence spectroscopy studies of collagen type I-talc intercalated nanocomposites Journal of molecular structure: 1285; 1-10
2
3
Maryam Mitra Elmi, Fatemeh Elmi, farideh feizi (2022) Synchrotron FTIR microspectroscopy study of the diabetic rat skin wound healing with collagen+glycolipoprotein-90 treatment VIBRATIONAL SPECTROSCOPY: 118; 103335
4
سکینه خزایی پول، فاطمه علمی، مریم میترا علمی (1400) بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراجشده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه سازی شده بدن علوم و فنون دریایی: 20; 1-12
5
Fatemeh Elmi, Behnam Yousefi, Maryam Mitra Elmi, Heshmatollah Alinezhad, Zahra Moulana (2021) Thermal decomposition synthesis of Zn-HAP (extracted from fish scale) nanopowder and its photocatalytic and antibacterial activities under visible light CERAMICS INTERNATIONAL: 47; 21862-21872
6
Mitra Soleimani, Fatemeh Elmi, Seyyed Hossein Mousavi Anijdan, Maryam Mitra Elmi (2020) Evaluating the radiosensitization effect of hydroxyapatite nanoparticles on human breast adenocarcinoma cell line and fibroblast. Iranian Journal of Basic Medical Sciences: 45; 368-376
7
8
Fatemeh Elmi, Farshid Mohammadi, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi (2020) Kinetic and Isotherm Studies of Adsorption of the Metribuzin Herbicide on an Fe3O4/CNT@PDA Hybrid Magnetic Nanocomposite in Wastewater INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: 59; 9604-9610
9
Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, nayyereh ghaeni, Fatemeh Elmi (2019) Removal and recovery of strontium (Sr(II)) from seawater by Fe3O4/MnO2/ fulvic acid nanocomposite MARINE CHEMISTRY: 213; 33-39
10
11
Maryam Mitra Elmi, Fatemeh Elmi, Sekineh Khazaei Pool (2019) Preparation and characterization of marine mineralized ASC nanocomposites through biomineralization International Journal of Biological Macromolecules: 123; 817-825
12
شیلا امیدظهیر، رقیه خدابنده لو، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1397) مطالعه آسیب شناسی و تجمع زیستی نانوذرات اکسیدآهن (Fe2O3) در بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پاتوبیولوژی مقایسه ای: دوره 15، شماره 2(پیاپی 61); صفحه 2487-2496
13
Fatemeh Elmi, Azadeh Gharakhani, Shahram Ghasemi, Heshmatollah Alinezhad (2018) Self-assemble L-glycine and L-cysteine/polydopamine nanohybrid films coated on 304 stainless steel for corrosion study in sterile seawater PROGRESS IN ORGANIC COATINGS: 119; 127-137
14
Fatemeh Elmi, roya chenarian nakhaei, Heshmatollah Alinezhad (2017) Conversion of waste fisheries as magnetic hydroxyapatite bionanocomposite for the removal of heavy metals from groundwater Water Science and Technology: Water Supply: 18; 1406-1419
15
Fatemeh Elmi, Taiebeh Hosseini, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Farshad Taleshi (2017) Kinetic and thermodynamic investigation into the lead adsorption process from wastewater through magnetic nanocomposite Fe3O4/CNT Nanotechnology for Environmental Engineering: 2; 1-13
16
Fatemeh Elmi, Afshin Fayyaz Movaghar, Maryam Mitra Elmi, Heshmatollah Alinezhad, novin nikbakhsh (2017) Application of FT-IR spectroscopy on breast cancer serum analysis SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: 187; 87-91
17
Fatemeh Elmi, nasser hadipour (2017) A theoretical study on quadrupole coupling parameters of HRPII protein modeled as 310-helix & α-helix structures Iraniani Chemical Communication: 5; 372-380
18
Fatemeh Elmi, Maryam Mitra Elmi, fatemeh nasiri (2017) Thermodynamic Parameters and Influence of Kinetic Factors on the Self-Assembly of Acid-Soluble Collagen Nanofibrils Food Biophysics: 12; 1-9
19
Ladan Barari, zeinab abedian, asadollah asadi, Fatemeh Elmi, Maryam Mitra Elmi (2017) Anti-proliferative Effect of Chickpea Extract on Hela, MCF-7, Saos and Fibroblast Cell Lines British Journal of Pharmaceutical Research: 15; 1-9
20
Fatemeh Elmi, Heshmatollah Alinezhad, Zahra Moulana, Fatemeh Salehian, Sahar Mohseni Tavakkoli, Fariba Asgharpour, Horrieh Fallah, Maryam Mitra Elmi (2014) The use of antibacterial activity of ZnO nanoparticles in the treatment of municipal wastewater WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY: 70.5; 763-770
مقاله ارائه‌شده
1
محمد دربازی، فاطمه علمی، مریم میترا علمی (1400) بررسی اثرات غلظتی کانی تالک در خصوصیات فلورسانسی کلاژن دریایی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، ایران¡ گنبد
2
شیما درزی، مجتبی شکراله زاده طالشی، فاطمه علمی (1400) بررسی اثر pH و مقدار جاذب)بر حسب گرم( در حذف باریم از پساب صنعتی با استفاده از نانوجاذب کلسیم آلژینات-اکسید منگنز دهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، ایران¡ قوچان
3
میترا اسمعیل پور روشن، فاطمه علمی، مریم میترا علمی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1400) بررسی ویژگیهای ساختاری ژالتین استخراج شده از پوست ماهی هوور یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ تهران
4
سیده الهه حسینی دوآبی، فاطمه علمی، مریم میترا علمی (1398) سنتز و بررسی ساختاری نانوکامپوزیت N-TiO2/PVP/collagen از استحاله دریایی هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، ایران¡ کرمان
5
فاطمه حسینی ولوکلایی، فاطمه علمی، مجتبی شکراله زاده طالشی، حسن تقوی جلودار (1398) جداسازی آب/روغن توسط غشاء تثبیت شده با کیتوسان استخراج شده از پوست میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو، ایران¡ کاشان
6
نرگس اسفندیار، فاطمه علمی، شیلا امیدظهیر (1397) عنوان مطالعه ساختاری پوشش زیست سازگار نانوهیبریدی پلی دوپامین/هیدروکسی آپاتیت بر بستر چوب اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی، ایران¡ گناباد
7
محمد دربازی، فاطمه علمی، مریم میترا علمی (1397) سنتز و شناسایی نانوفیبریل های کلاژن تقویت شده با کانی تالک پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران، ایران¡ تهران
8
میلاد قدس قزوینی، فاطمه علمی (1396) مطالعه تأثیر چگالی بر انرژی آزاد گیبس آب های دریای خزر اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران¡ تهران
9
نیره قائنی، مجتبی شکراله زاده طالشی، فاطمه علمی (1396) بررسی اثر pH و قدرت یونی در استخراج استرانسیم از آب دریا با استفاده از نانوکامپوزیت فولویک اسید اکسید آهن اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران¡ تهران
10
بهنام یوسفی، فاطمه علمی، مریم میترا علمی، حشمت اله علی نژاد، زهرا مولانا (1396) مطالعه خاصیت ضدباکتریایی نانوپودر هیدروکسی آپاتیت طبیعی استخراج شده از پولک ماهی دوپه شده با فلز روی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
11
فرشید محمدی، فاطمه علمی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1396) مطالعه همدمای جذب علف کش متری بوزین از پساب توسط نانوجاذب مغناطیسی سه مؤلفه ای Fe3O4/CNT@PDA اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
12
سکینه خزایی پول، فاطمه علمی، مریم میترا علمی (1396) مطالعه معدنی شدن کلاژن استخراج شده از زباله های دریایی در شرایط آزمایشگاهی دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
13
رقیه خدابنده لو، شیلا امیدظهیر، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1395) بررسی هیستوپاتولوژیک نانوذره اکسیدآهن بر روی بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران¡ تهران
14
فاطمه نصیری، فاطمه علمی، مریم میترا علمی (1395) استخراج کلاژن از ضایعات شیلات دریای مازندران سومین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
15
الهه ولی پور، فاطمه علمی، شهرام قاسمی میر (1395) مطالعه رفتار خوردگی فولاد ضدزنگ پوشش دادهشده با نانو کامپوزیت پلی دوپامین-نانولوله کربنی چند دیواره در آب دریای شبیهسازیشده دومین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، ایران¡ نوشهر
16
سیده طیبه حسینی، فاطمه علمی، فرشاد طالشی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) بررسی عامل pH بر فرآیند جذب سرب از محیطهای آبی دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، ایران¡ تهران
17
Fatemeh Elmi (2016) X-Ray Crystallographic Determination of Stereoselective Esterase from Pseudomonas Putida IFO12996 Using Synchrotron Radiation 8TH IRANIAN LIGHT SOURCE FACILITY USERS'MEETING, Iran, Qazvin
18
Fatemeh Elmi (2016) FT-IR Microspectroscopy for Breast Tissue Analysis 8TH IRANIAN LIGHT SOURCE FACILITY USERS'MEETING, Iran, Qazvin
19
Azadeh Gharakhani, Fatemeh Elmi, Shahram Ghasemi, Heshmatollah Alinezhad (2015) Anticorrosion Effect of Glycine/PDA Coating on 304 Stainless Steel in Simulated Seawater 7th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, Iran, Tehran
20
Azadeh Gharakhani, Fatemeh Elmi, Shahram Ghasemi, Heshmatollah Alinezhad (2015) Inhibitive effect of green inhibitor on the corrosion behavior of stainless steel in simulated seawater 7th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, Iran, Tehran
21
roya chenarian nakhaei, Fatemeh Elmi (2015) Effect of pH on the Removal of Copper from Simulated Groundwaters using Hydroxyapatite Nanopowder from Fish Scale 7th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, Iran, Tehran
22
roya chenarian nakhaei, Fatemeh Elmi, Heshmatollah Alinezhad (2015) Optimum pH for Zn2+ and Cu2+ remoal from simulated groundwaters by magnetic hydroxyapatite nanocomposite from fish scale 7th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
Fatemeh Elmi, Maryam Mitra Elmi, farideh feizi (2017) Chemical imaging of alloxan-induced diabetic rats tissues microstructures affected by glycoprotein extract (G-90) from earthworm Eisenia foetida and ASC extracted from fish scale using synchrotron FT-IR microspectroscopy چشمه نور ایران (با حمایت مالی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) و هزینه داخلی در آزمایشگاه آلبا توسط آزمایشگاه پرداخت شد.
2
Fatemeh Elmi, Heshmatollah Alinezhad, Maryam Mitra Elmi (2017) تشخیص تغییرات اولیه در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان پستان توسط تکنیک FTIR دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه مازندران
3
پایان‌نامه
1
2
بهنام یوسفی، فاطمه علمی، مریم میترا علمی، حشمت اله علی نژاد (1396) سنتز نانوپودر Zn-HAP با استفاده از ضایعات ماهی و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن در منابع آبی
3
4
5
6
7
سیده طیبه حسینی، فاطمه علمی، فرشاد طالشی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) اثر نانوکامپوزیت معناطیسی نانولوله کربنی برای جذب سرب از منابع آبی
8
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی