11 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نانوکامپوزیت معناطیسی نانولوله کربنی برای جذب سرب از منابع آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانولوله کربنی، نانو کامپوزیت ،Fe3O4/CNTفلز سنگین سرب، محیط آبی، جذب سطحی
پژوهشگران سیده طیبه حسینی (دانشجو) ، فاطمه علمی (استاد راهنما) ، فرشاد طالشی (استاد راهنما) ، مجتبی شکراله زاده طالشی (استاد مشاور)

چکیده

آلودگیهای محیطهای آبی توسط فلزات سنگین حاصل از منابع انسانی مشکلات جهانی را بوجود آورده است. فلزات سنگین مانند سرب که در آلودگیهای صنعتی وجود دارند سمی و زیست تخریب ناپذیرند. بنابراین حذف کارآمد سرب ضروری است. یکی از روشهای حذف سرب استفاده از نانو ذرات است. در این تحقیق، نانو کامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/CNTبه روش رسوب دهی مستقیم سنتز گردید. نانو کامپوزیت بدست آمده با روشهای آنالیز پراش پرتو ایکس ،XRDمیکروسکوپ الکترونی TEMو طیف سنج مادون قرمز -FT IRشناسایی شده است. آزمایشات جذب برای بررسی عوامل مختلفی از جمله pHمحلول، اثر زمان تماس، اثر غلظت جاذب و اثر دما روی Fe3O4/CNT انجام گرفت. ماکزیمم جذب سرب در pH=9و در غلظت 0/61گرم از نانو جاذب ،Fe3O4/CNTزمان تماس 00دقیقه و در دمای 00Cمشاهده شد. همدماهای تعادلی بوسیله مدلهای لانگمویر و فروندلیچ بررسی شد. همدمای فروندلیچ اندکی توافق بهتری نسبت به همدمای لانگمویر با نتایج تجربی دارد. بیشترین درصد حذف فلز سنگین سرب در شرایط بهینه بوسیله %55/5 ،Fe3O4/CNT بدست آمد. مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم با دادههای تجربی مطابقت دارد ( .)R2=%55پارامترهای ترمودینامیکی نشان میدهد که واکنش خودبهخودی وگرماگیر است. این پژوهش نشان میدهد که نانو کامپوزیت Fe3O4/CNT میتواند به عنوان یک جاذب قابل بازیافت با ظرفیت جذب بالا برای حذف فلزات سنگین نظیر سرب از منابع آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد