11 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ساختاري نانوكامپوزيت متشكل از كلاژن استخراجشده از پولك ماهي سفيد در محلول شبيه سازي شده بدن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کلاژن معدنی شده، تری کلسیم فسفات، نانوفیبریل، پولک ماهی
مجله علوم و فنون دریایی
شناسه DOI https://doi.org/10.22113/jmst.2018.116664.2109
پژوهشگران سکینه خزایی پول (نفر اول) ، فاطمه علمی (نفر دوم) ، مریم میترا علمی (نفر سوم)

چکیده

پروتئین کلاژن معدنیشده، مزایای زیستی متنوع، زیست سازگاری و زیست تجزیهپذیری مطلوبی دارند. در این پژوهش، فرآیند معدنی شدن پروتئین کلاژن نوع I استخراج شده از پولک ماهی سفید ( Rutilus Frisii Kutum ) جهت معدنی شدن در مایع شبیه سازی شده بدن، بررسی شد. در طی زمان غوطه وری، بلورهای تری کلسیم فسفات در بین نانوفیبریلهای کلاژن ترسیب شد. وجود کلاژن نوع I ، شامل سه رشته مارپیچ با انجام الکتروفورز SDS-PAGE تایید شد. از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) برای شناسایی نانوفیبریلهای کلاژن استخراج شده و کلاژن معدنی شده استفاده شد. حضور 06 % مواد معدنی در نانوکامپوزیت ASC معدنی شده با TGA اثبات شد. از DSC برای تعیین دمای دناتوره شدن ASC / معدنی شده در دمای 5 درجه سلسیوس که بیانگر پایداری حرارتی بالاتر کلاژن معدنی شده است. تشکیل نانو ذرات تری کلسیم فسفات بر روی نانوفیبریلهای کلاژن به صورت نامرتب و متراکم با تصاویر TEM ، مشخص شد. پروتئین کلاژن معدنی شده، میتواند در ساخت داربستهای متخلخل برای مهندسی بافت، مواد ایمپلنت دندانی، تهیه تجهیزات پزشکی راهکاری نوین را ارائه دهد.