10 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر pH و مقدار جاذب)بر حسب گرم( در حذف باریم از پساب صنعتی با استفاده از نانوجاذب کلسیم آلژینات-اکسید منگنز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو جاذب،pH،کلسیم آلژینات-اکسید منگنز،پساب
پژوهشگران شیما درزی (نفر اول) ، مجتبی شکراله زاده طالشی (نفر دوم) ، فاطمه علمی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق جهت حذف باریم از پساب، با نانو جاذب CaAlg/MnO2 انجام شد. میزان جذب یونهای جذب شده با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. در این تحقیق با بررسی اثر pH = بر میزان جذب باریم بهینه بدست آمد. در 8 pH حداکثر میزان جذب انجام شد و جاذب باعث جذب بیش از 88 درصد باریم شد. همچنین با بررسی میزان جذب جاذب با مقدار متفاوت جاذب (برحسب گرم)، تقریبا حدود 88 درصد از باریم را جذب کرد. نتایج اولیه این تحقیق نشان داد نانوجاذب سنتز شده به عنوان یک ترکیب طبیعی با کارایی جذب بالا به عنوان نانوجاذب مناسب، می تواند برای حذف باریم از پساب مورد استفاده قرار گیرد.