10 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر pH و قدرت یونی در استخراج استرانسیم از آب دریا با استفاده از نانوکامپوزیت فولویک اسید اکسید آهن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آب دریا، استرانسیم، اکسید آهن، فولویک اسید، نانو کامپوزیت
پژوهشگران نیره قائنی (نفر اول) ، مجتبی شکراله زاده طالشی (نفر دوم) ، فاطمه علمی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق جهت جذب استرانسیم از آب دریا، از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4/FA به عنوان یک جااذب مغناطیسای مناساس اسات اده شاد . انجام آزمایشات FT-IR برای مشخصه یابی محصول تولید شده مورد است اده قرار گرفت. نتایج حاصل از طیف FT-IR نشان داد که گروههاای عاملی جدید بر سطح جاذب سنتز شده قرار گرفته است. میزان جذب یونهای جذب شده با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. در ایان تحقیاق بابررسی اثر pH بر میزان جذب استرانسیم بهینه بدست آمد. در 8 = pH حداکثر میزان جذب انجام شد و جاذب باعث جذب بای از 98 درصاد استرانسیم شد. همچنین با بررسی میزان جذب جاذب در محلول یونی، جاذب تقریبا حدود 80 درصد از استرانسیم را جذب کرد. باتوجه به اینکه اب دریا سرشار از یونهای مختلف می باشد و pH آب دریا تقریبا برابر 8 است، جاذب سنتز شده شرایط بسیار خوبی برای جذب استرانسیم از اب دریا را دارد. نتایج اولیه این تحقیق نشان داد نانوکامپوزیت سنتز شده به عنوان یک ترکیس طبیعی با کاارایی جاذب باا باه عناوان نانوجااذب مناسس، می تواند برای استخراج استرانسیم از آب دریا مورد است اده قرار گیرد.