10 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
پلیمرهای قالب یون نانوساختار تهیه شده با لیگاند 6،2- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید برای استخراج و تعیین یون سرب توسط طیف سنجی جذب اتمی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پلیمر قالب یون؛ نانوساختار؛ طیف سنجی جذب اتمی؛ تعیین سرب
پژوهشگران عارفه علی جان (دانشجو) ، سید رضا حسینی زوارمحله (استاد راهنما) ، شهرام قاسمی میر (استاد راهنما) ، فاطمه علمی (استاد مشاور)

چکیده

پلیمرهای قالب یونی IIP) ها(، مواد پلیمری سنتزی با مکان های شناسایی اختصاصی می باشند. این مکان ها، از نظر شکل، اندازه و گروه های عاملی، مکمل یون هدف می باشند. در این پژوهش، یک IIP سرب با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی 4- وینیل پیریدین به عنوان یک مونومر عاملی، 6،2- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید به عنوان یک لیگاند، اتیلن گلیکول دی متااکریلات به عنوان یک عامل اتصال دهنده عرضی، آزوبیس ایزو بوتیرونیتریل به عنوان یک آغازگر و Pb2+ به عنوان آنالیت هدف سنتز شد. پس از حذف یون سرب از پلیمر به وسیله حل شویی، حفراتی مطابق با شکل و اندازه سرب برجای ماند. که پلیمر را قادر می سازد بطور گزینشی سرب را از محلول های بسیار رقیق، جداسازی و تغلیظ کند. پلیمر IIP تهیه شده توسط روش های میکروسکوپی الکترون عبوری (TEM)، میکروسکوپی الکترون روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، آنالیز طیف بینی پراکنش انرژی (EDS)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) و هم دمای جذب-واجذب نیتروژن (BET) و آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) مشخصه یابی شد. آنالیز نشان دهنده ی تشکیل IIP نانوساختار و خروج یون سرب از ساختار آن بوده است. ساختار IIP حاصله از نانوذرات با قطر حدود nm 20 با اندازه حفراتی کمتر از nm 2 و مساحت سطح ویژه حدود m2.g-1 112 تشکیل شد. جهت بررسی قابلیت استخراج، شرایط تجربی مختلف شامل مقدار IIP، pH، زمان های جذب و واجذب و نوع شوینده بررسی شده است. شرایط بهینه جذب سرب با مقدار 01/0 گرم از IIP نانوساختار در 6=pH در زمان تماس حدود 20 دقیقه و زمان واجذب حدود 30 دقیقه با کارایی استخراج 89% در محلول HCl بدست آمدند.