06 فروردین 1402
يحيي كاميابي

یحیی کامیابی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: 01135302592
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حسابداری ، دانشگاه مالایا (University of Malaya) ، مالزی (1386 - 1390)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • حسابداری و حسابرسی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حسین احتشام مهر، یحیی کامیابی، مهدی خلیل پور (1401) شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری یکپارچه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: 11; 175-195
2
اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، هادی ابراهیمی مجد (1401) ارائه مدلی برای ارتقا کیفیت و مهارت حسابرس از دیدگاه حرفه وکارفرما پژوهش های تجربی حسابداری: 45; 355-378
3
4
حسن همتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1401) شناسایی و تبیین ویژگیهای حرفهای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی تحقیقات حسابداری و حسابرسی: 54; 109-128
5
حسن علیزاده، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1401) بررسی موانع توسعه حسابرسی مشترک در ایران کارافن: 19; 35-54
6
مجید تاجیک جلایری، جواد رمضانی، یحیی کامیابی (1401) تأثیر چارچوب عملی حرفه ای بین المللی بر اثربخشی حسابرسی داخلی فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: 1 (پیاپی 53 ); 77-102
7
سامان خورشید، یحیی کامیابی، مهدی خلیل پور (1401) تاثیر مدیریت استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی بر ارزش آفرینی شرکتها دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: دوره 77 / شماره 2 )پیاپی 22; 120-107
8
علیرضا آذربراهمان، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1400) هژمونی فرهنگی اخلاق حرفه ای در حسابرسی و ارزیابی پیامدهای آن حسابداری ارزشی و رفتاری: 12; 95-57
9
حسین احتشام مهر، یحیی کامیابی، مهدی خلیل پور (1400) رابطه کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقتصاد مالی: دورۀ 51 / شمارۀ 4 )پیاپی 15; 351-333
10
Majid Kalantari, Javad Ramzani, Mehdi Khalilpor, Yahya Kamyabi (2021) تبیین نقش افق های سرمایه گذاری بر مجموعه تصمیمات شرکتی از منظر حاکمیت شرکتی (کنترل های داخلی و افشا) دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: 39; 56-43
11
حسن همتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1400) ارائه الگوی ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی مطالعات حسابداری و حسابرسی: 39; 20-5
12
صدریه کوکبی، یحیی کامیابی، جواد رمضانی (1400) واکاویی در علل ارتقای کیفی حسابرسی داخلی: مدل جامع تفسیری و ساختاری پژوهش های تجربی حسابداری: 41; 190-167
13
حسین عامری، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1400) پبررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی دانش حسابداری: 2; 49-65
14
یحیی کامیابی، بهرام محسنی ملکی، امیر جوادی نیا (1400) تأثیر اطلاعات غیر مالی و اطلاعات گزارشگری یکپارچه بر تصمیم گیری: رفتار سرمایه گذاری با رویکرد تجربی مدیریت دارایی و تامین مالی: 33; 124-99
15
یحیی کامیابی، امیر جوادی نیا (1400) بررسی اثر تعدیل کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری بررسی های حسابداری و حسابرسی: 1; 103-134
16
قدرت اله برزگر، یحیی کامیابی، جمیل ابراهیمی (1400) تاثیر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیاست های تقسیم سود نقدی دانش حسابداری مالی: دوره 8- شماره 1; 120-93
17
یحیی کامیابی، بهرام محسنی ملکی (1399) نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: دوره 12 شماره 48; 61-78
18
19
احسان بوژمهرانی، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1399) زمانبندی جریانهای نقدی و رویدادهای اقتصادی: الگویی برای طبقه بندی اقلام تعهدی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: شماره 33; 269-284
20
رحمت اله آزاد، یحیی کامیابی، مهدی خلیل پور (1399) ویژگی های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: 45; 213-191
21
یحیی کامیابی، محسن حسن نتاج کردی، جمیل ابراهیمی (1398) تاثیر فرصتهای رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکتهای کوچک و متوسط دانش حسابداری مالی: دوره 6 شماره 4 پیاپی 23; 131-99
22
ساسان مهرانی، یحیی کامیابی، فرزاد غیور (1398) بررسی توانایی شاخص های حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روش های پارامتریک و ناپارامتریک پژوهش های تجربی حسابداری: سال نهم، شماره 34 ، زمستان 1398; 71-49
23
vahideh asgari, Yahya Kamyabi, mehdi khalilpour (2020) Investigating the Relationship between Mass Behavior, Risk Priority, and Inefficient Investment: The Moderating Role of Managerial Overconfidence International Journal of Finance and Managerial Accounting: 5; 33-41
24
سیده زهرا نصیری، یحیی کامیابی (1398) بررسی تأثیر تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران فردی بر بازده مازاد: الگوی تجدیدنظرشدۀ فاما و فرنچ مدیریت دارایی و تامین مالی: شماره 27 زمستان 98; 116-97
25
مهدی خلیل پور، یحیی کامیابی، سید علی نبوی چاشمی (1398) تأثیر رویکردهای اخلاقی حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری با نقش تعدیل کنندگی اندازه و اهرم مالی شرکت پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: 34شماره / سال یازدهم; 91-117
26
27
اسماعیل امیری، احمد خدامی پور، یحیی کامیابی (1397) اثر رفتارهای کوته بینانه و خوش بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی: 13; 141-177
28
علیرضا کیان، امید پورحیدری، یحیی کامیابی (1397) بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان مطالعات تجربی حسابداری مالی: 58; 1-26
29
یحیی کامیابی، سیده زهرا نصیری (1397) تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازدۀ مازاد در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ دانش حسابداری: 4; 71-103
30
اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، علیرضا نجف پور کردی (1397) بررسی تاثیر میانجی گری چسبندگی هزینه ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی پژوهش های تجربی حسابداری: دوره 8- شماره 2-شماره پیاپی 30- زمستان 1397; 85-104
31
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، یحیی کامیابی، سعید پاکدلان (1397) بررسی ورتبه بندی افشای ابعادومولفه ها وشاخص های سرمایه فکری به روش سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداری ارزشی و رفتاری: سال سوم شماره ششم زمستان 97; 1-35
32
یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان، مرتضی خانلاری (1397) تبیین مؤلف ههای حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با تأکید بر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی دانش حسابرسی: 71; 57-76
33
یحیی کامیابی، احمد خدامی پور، اسماعیل امیری (1397) تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه معاملات سهام حسابداری مالی: 37; 119-149
34
یحیی کامیابی، محسن حسن نتاج کردی (1397) راهکارهای اشلامی برای مدیریت سود مطالعات حسابداری و حسابرسی: شماره 25; 71-86
35
منصور علی رحیمی باغ ابریشمی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، امیر منصور طهرانچیان (1396) نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیر آن بر حقوق متقابل ذینفعان اصلی (بیمه گر و بیمه گذار) در صنعت بیمه پژوهشنامه بیمه: شماره4، شماره مسلسل 128; 65-84
36
علیرضا کیان، امید پورحیدری، یحیی کامیابی (1396) بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی پژوهش های حسابداری مالی: سال نهم، شماره دوم، پیاپی 32; 1-22
37
یحیی کامیابی، وحید اسکو، احسان بوژمهرانی (1396) تاثیر اخبار خوب و بد بر رابطه بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار دانش حسابداری مالی: دوره 4 شماره 2 پیاپی 13; 114-95
38
جواد رمضانی، یحیی کامیابی (1396) مقایسه مدل شش عاملی با مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در تبیین بازده مورد انتظار سرمایه گذار پژوهش های اقتصادی ایران: سال بیست ودوم شماره 70; 207-231
39
جواد رمضانی، یحیی کامیابی (1396) بررسی تاثیر عامل شتاب بر قابلیت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی در تبیین بازده سهام دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: شماره سی و ششم; 45-57
40
یحیی کامیابی، سعید راسخی، سیده زهرا نصیری (1396) شاخص تمایلات سرمایه گذار و قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی پژوهشنامه اقتصاد کلان: شماره 24 نیمه ی دوم 96; 149-171
41
یحیی کامیابی، احسان بوژمهرانی (1396) بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابرسی: جلد17 شماره67; 147-163
42
یحیی کامیابی، فاطمه صابری (1396) بررسی اثر میانجی افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین رقابت بازار محصول و بازده سهام تحقیقات حسابداری و حسابرسی: شماره 33 سال 9; 108-127
43
ساسان مهرانی، یحیی کامیابی، فرزاد غیور (1396) اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی دانش حسابداری: دوره هشتم شماره2 پیاپی 29 تابستان 1396; 35-62
44
یحیی کامیابی، فاطمه صابری (1396) اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رابطه ی بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام حسابداری مالی: سال 9، شماره 33، بهار 96; 51-77
45
ساسان مهرانی، یحیی کامیابی، فرزاد غیور (1396) بررسی تأثیر شاخص های کیفیت سود بر قدرت مدل های پیش بینی درماندگی مالی بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره 24 شماره 1; 103-126
46
یحیی کامیابی، احسان بوژمهرانی (1395) ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره پژوهش های تجربی حسابداری: دوره 6 شماره 2; 191-218
47
یحیی کامیابی، احسان بوژمهرانی، پویان محمدی (1395) بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت سهامدار کنترل کننده نهایی راهبرد مدیریت مالی: دوره 4 شماره 4; 45-65
48
یحیی کامیابی، سیده زهرا نصیری (1395) نقشه های مفهومی در سیستم بهایابی دانش و پژوهش حسابداری: نشریه 47; 1-30
49
50
حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) واکنش بازار نسبت به اطلاعات نامشهود: نقش تعدیل کننده سرمایه گذاران نهادی حسابداری مالی: سال 8 شماره 31; 1-29
51
یحیی کامیابی، مرتضی کاظم پور، رویا منصور لکورج (1395) بررسی رابطه بین تنوع پذیری محصولات و مؤلفه های متنوع اندازه گیری ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت دارایی و تامین مالی: سال 4 شماره 2 پیاپی 13; 65-76
52
یحیی کامیابی، معصومه شهسواری، رسول سلمانی (1395) بررسی تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) تحقیقات حسابداری و حسابرسی: شماره 30; 126-145
53
یحیی کامیابی، جواد رمضانی (1395) بررسی تاثیر فاکتورهای سودآوری و سرمایه گذاری برتوان تببین مدل سه عاملی در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری: شماره 6; 83-100
54
یحیی کامیابی، فاطمه بوربوری (1395) مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه های اولیه عمومی سهام پژوهش های تجربی حسابداری: دوره 5 شماره 4; 21-42
55
56
یحیی کامیابی، بتول پرهیزگار (1395) بررسی رابطۀ بین سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانش سرمایه گذاری: دوره 5 شماره 17; 165-186
57
یحیی کامیابی، معصومه شهسواری، رسول سلمانی (1395) بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطة بین مدیریت واقعی سود و هزینة سرمایه بررسی های حسابداری و حسابرسی: سال 23 شماره 83; 19-38
58
محمود خیاط، یحیی کامیابی (1395) قیمت گذاری خدمات حسابرسی نخستین به تفکیک بخش دولتی و خصوصی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: دوره 5 شماره 17; 45-53
59
60
یحیی کامیابی، اسماعیل توکل نیا (1393) چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود مطالعات تجربی حسابداری مالی: دوره 12 شماره 48; 145-164
61
صادق نکویی، مهدی صالحی، یحیی کامیابی (1393) شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران دانش سرمایه گذاری: دوره 3 شماره 11; 65-98
62
یحیی کامیابی، احسان بوژمهرانی، فاضل نادری پلنگی (1393) خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره مطالعات تجربی حسابداری مالی: شماره 43; 135-152
63
یحیی کامیابی، بیتا نیکروان فرد، رسول سلمانی (1393) مطالعة رابطه بین نوسانات جریان نقدی و حساسیت جریان های نقدی وجوه نقد با سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی مالی: دوره 21 شماره 2; 211-228
64
mansooreh mohebbi, Yahya Kamyabi (2014) Product Market Structure and Earnings Quality: Evidence Tehran Stock Exchange History of Economic Ideas: 4(8); 1079-1090
65
یحیی کامیابی، سیده زهرا نوش آبادی، حسین حق شناس (1393) بررسی تاثیر جریان های نقدی و سود هر سهم در پیش بینی سودهای تقسیمی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: سال 3 شماره 9; 125-133
66
یحیی کامیابی، مریم صلاحی نژاد، شاپور عربی بلاغی (1392) مطالعه موانع استقرار سیستم بودجه بندی عملیاتی بر مبنای حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی تهران نظام نوین مالی در سلامت: -; -
مقاله ارائه‌شده
1
پوریا کاظمی، یحیی کامیابی، هومن آدمن (1398) بررسی تاثیر کارایی هیئت مدیره بر هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چهارمین ملی کنفرانس در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، دانشگاه شهید بهشتی¡ تهران
2
حدیثه سلیمانی، یحیی کامیابی (1398) بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم منطقه و جهان، دانشگاه شهید بهشتی¡ تهران
3
زینب حیدرنژاد، یحیی کامیابی (1397) ارتباط بین مالکیت نهادی و اجتناب از مالیات در شرکتهای خصوصی تابع اصل 44 ایرانی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ tehran
4
فرزانه اسماعیل زاده، یحیی کامیابی (1396) رابطه بین افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ایران¡ تهران
5
سمیرا زارعی، یحیی کامیابی (1396) بررسی تاثیر تعدیل کنندگی کمیته حسابرسی در رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ایران¡ تهران
6
عادله نورمحمدپور عمرانی، یحیی کامیابی (1396) بررسی ارتباط بین رفتار فرصت طلبانه، مکانیزم نظارت، درماندگی مالی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا خرداد ماه 96 تهران ایران، ایران¡ تهران
7
یحیی کامیابی، شایسته shayeste (1396) تاثیر چسبندگی هزینه بر معیارهای عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرس پویا، ایران¡ تهران
8
یحیی کامیابی، سحر غلامی (1395) مروری بر مبانی نظری اظهارنظر حسابرس چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش افرینی، ایران¡ شیراز
9
یحیی کامیابی، سحر غلامی (1395) مروری بر مبانی نظری پایداری سود پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، ایران¡ تهران
10
فاطمه صابری، یحیی کامیابی (1395) نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع رقابتی ایران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
11
یحیی کامیابی، فاطمه صابری (1395) نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه ( R&D ) در رشد اقتصادی ایران کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
12
یحیی کامیابی، مرتضی رستم آبادی (1395) مروری بر ابعاد مدیریت نقدینگی کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
13
یحیی کامیابی، داود قنبری (1395) مروری بر ادبیات افشای اختیاری اطلاعات در ایران کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
14
یحیی کامیابی، فاطمه صابری (1395) مروری بر رقابت بازار محصول کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
15
یحیی کامیابی، مرتضی رستم آبادی (1395) تاثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
16
یحیی کامیابی، رضا گرجیان مهلبانی (1395) تئوری های اعتبار تجاری کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
17
یحیی کامیابی، فریده پاسدارزاده (1395) بررسی ارتباط بین سطح افشای حسابداری و ساختار سرمایه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، ایران¡ شیراز
18
یحیی کامیابی، وحیده عسگری (1394) بررسی رابطه بین اندازه شرکت و محافظه کاری در حسابداری باقراردادهای پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش بین المللی حسابداری، حجسابرسی مدیریت و اقتصاد در سال 1394، ایران¡ اصفهان
19
یحیی کامیابی، سپیده رنجبر (1393) بررسی رابطه بازده، ریسک و سیاست تقسیم سود با نوسانات قیممت سهام در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال 1393، ایران¡ تهران
20
محمد نوروزی، یحیی کامیابی (1393) تبیین رابطه بین سرمایه گذاران نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و کمیته های حسابرسی بر عملکرد شرکت دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری 6 دی 1393، ایران¡ نور
21
یحیی کامیابی، قدرت اله برزگر، مریم کیائی درونکلا (1393) مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری 6 دی 1393، ایران¡ نور
22
یحیی کامیابی، قدرت اله برزگر، مژده علیجان زاده (1393) نقش راهبری شرکتی بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری 6 دی 1393، ایران¡ نور
23
یحیی کامیابی، حسین فخاری، مهدیه نورعلی (1393) مطالعه رابطه متقابل بین محافظه کاری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران همایش ملی حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت 28آبان 1393، ایران¡ مینودشت
24
یحیی کامیابی، طیبه محمدنژاد (1392) بررسی چالش ها و موانع پژوهش های کاربردی حوزه ی حسابداری مدیریت دومین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت، ایران¡ نور
25
یحیی کامیابی، علی اشعه، هدی مجبوری یزدی (1392) رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس ملی حسابداری،مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1 اسفند 1392 گرگان، ایران¡ گرگان
26
علی اسماعیلی، یحیی کامیابی (1392) بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران دومین کنفرانس ملی حسابداری،مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1 اسفند 1392 گرگان، ایران¡ گرگان
27
یحیی کامیابی (1392) بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت در 29 آبان 1392، ایران¡ جویبار
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود
12
13
محمد وحدانی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) رویکردی جدید برای تخمین خطای پیش بینی سود توسط مدیریت
14
15
16
17
18
محمد جواد زارع بهنمیری، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) ارائه مدلی جهت پیش بینی احتمال تقلب در گزارش های مالی
19
20
محمد جواد زارع بهنمیری، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) ارائه مدلی جهت پیش بینی تقلب در گزارش های مالی
21
22
23
24
25
26
مسعود فرح آبادی، یحیی کامیابی، احمد احمدپور (1394) ریسک پذیری شرکت، ارزش شرکت و بالا بودن سطح پیش بینی سودهای مدیریتی
27
28
29
30
31
شهرزاد شینی زاده عمادی، حسین فخاری، یحیی کامیابی (1393) مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها
32
33
34
35
36
37
38
39
40
سراج الدین طاطاری، حسین فخاری، یحیی کامیابی (1393) مطالعه ارتباط متقابل ساختار سرمایه، جریانات نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد
41
42
43
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه مازندران (1400 - اکنون)
  • مدیر گروه حسابداری دانشگاه مازندران (1392 - 1397)
  • معاون آموزشی دانشگاه آیت اله آملی (1390 - 1390)
  • کارشناس رسمی دادگستری در حسابداری و حسابرسی (1384 - اکنون)
  • معاون اداری و مالی دانشگاه آیت اله آملی (1380 - 1386)
بیشتر