1402/12/07
سید هادی ناصری

سید هادی ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302472

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
A Vehicle Location-Routing Model for Waste Management Problem under Fuzzy Flexible Conditions Fatemeh Ghaffari far, Seyed Hadi Nasseri, Reza Tavakkoli-Moghaddam (2023)
A Hybrid Grey Decision Methodology in Social Sustainable Supplier Selection Seyed Hadi Nasseri, Wei Chen, Nina Polchaninova, sifeng Liu (2023)
یک رویکرد تعاملی برای مسایل انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارش مبتنی بر تابع مطلوبیت سید هادی ناصری، پرستو نیک صفت، فرنوش رنگریز، زهره اکبری (1402)
Neutrosophic Autocratic Multi-Attribute Decision-Making Strategies for Building Material Supplier Selection amir hosein Nafei, Chien-Yi Huang, Shu-Chuan Chen, Kuang-Zong Huo, Yi-Ching Lin, Seyed Hadi Nasseri (2023)
یک رویکرد پارامتری دو مرحله ای برای حل مساله حمل ونقل فازی انعطاف پذیر گوهر شکوری، سید هادی ناصری، محمد مهدی پایدار (1402)
Task processing optimization using cuckoo particle swarm (CPS) algorithm in cloud computing infrastructure Hadi Zavieh, Amir Javadpour, Yuan Li, Forough Ja'fari, Seyed Hadi Nasseri, Ali Shokouhi Rostami (2022)
Designing a green home healthcare network using grey flexible linear programming: heuristic approaches Fariba Godarizan, Ajith Abraham, Peyman Ghasemi, Maria De Mascolo, Seyed Hadi Nasseri (2021)
A New Method to Solve Fuzzy Interval Flexible Linear Programming Using a Multi-Objective Approach Seyed Hadi Nasseri, Jose Louice Verdegay, Faranak mahmoudi (2021)
A BI-OBJECTIVE PRODUCTION-DISTRIBUTION PROBLEM IN A SUPPLY CHAIN NETWORK UNDER GREY FLEXIBLE CONDITIONS Fariba Godarizan, Davood Shishebori, Seyed Hadi Nasseri, Faridreza Dadvar (2021)
Cross-inefficiency with the Variable Returns to Scale in DEA behdad asadi, Seyed Hadi Nasseri, farhad Hosseinzadeh Lotfi (2020)
A dual simplex method for grey linear programming problems based on duality results davood Darvishi salokolaei, Seyed Hadi Nasseri (2020)
A Fuzzy Goal Programming Approach to Multi-objective Transportation Problems Sanaz Rivaz, Seyed Hadi Nasseri, Mobina ZiaSeraji (2020)
مسایل برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی اصلاح شده فازی انعطاف پذیر قربانعلی رمضان نیا کشتلی، سید هادی ناصری (1399)
A new interactive approach for solving fully fuzzy mixed integer linear programming Farzane khalili goodarzi, Seyed Hadi Nasseri, Nemat allah Taghinezhad (2020)
مساله حمل و نقل خاکستری در محیط فازی سید هادی ناصری، بابک خبیری (1398)
A new approach to solve fully fuzzy linear programming problem Seyed Hadi Nasseri, Faranak mahmoudi (2019)
A New Method for Solving Dual DEA Problems with Fuzzy Stochastic Data Ali Ebrahimnejad, Madjid Tavana, Seyed Hadi Nasseri, omid gholami (2019)
A goal programming approach for fuzzy flexible linear programming problems Seyed Hadi Nasseri, Ali Ramzannia keshteli (2018)
A new approach in animal diet using grey system theory Davoud Davishi Selokolaei, sifeng Liu, Seyed Hadi Nasseri (2018)
Planning livestock diet with fuzzy requirement Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei (2018)
a note on ranking fuzzy numbers with an area method using circumcenter of centroids Seyed Hadi Nasseri, nemataollah taghi-nezhad, Ali Ebrahimnejad (2017)
A New Method for Solving Fully Fuzzy Multi Objective Supplier Selection Problem Seyed Hadi Nasseri, Marzieh Mortezania, Seyedeh Maedeh Mirmohseni (2017)
A Generalized Model for Fuzzy Linear Programs with Trapezoidal Fuzzy Numbers Seyed Hadi Nasseri, Hadi Zavieh, Seyedeh Maedeh Mirmohseni (2017)
A New Fuzzy Hybrid Dynamic Programming for Scheduling Weighted Jobs on Single Machine Seyedeh Maedeh Mirmohseni, Seyed Hadi Nasseri, mohammad hosein khaviari (2017)
A Fuzzy Multi-Objective Model for a Project Management Problem Seyedeh Maedeh Mirmohseni, Seyed Hadi Nasseri (2017)
A Stochastic Model for Water Resources Management Salim Bavandi, Seyed Hadi Nasseri (2017)
A New Approach for Solving Grey Assignment Problems Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2017)
Animal Diet Formulation with Floating Price Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei (2016)
Revisit ordering on L-R fuzzy numbers and its application in fuzzy mathematical programming Elham Darban jafari, roghaye chameh, Seyed Hadi Nasseri (2016)
A genetic algorithm for supply chain configuration with new product development Zahra Alizadeh, Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi (2016)
A fuzzy stochastic multi-objective optimization model to configure a supply chain considering new product development Zahra Alizadeh, Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi, Mohammad Mahdi Paydar (2016)
A Primal Simplex Algorithm for Solving Linear Programming Problem with Grey Cost Coefficients Seyed Hadi Nasseri, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, davood Darvishi salokolaei (2016)
A fuzzy mathematical multi-period multi-echelon supply chain model based on extension principle Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi, Zahra Alizadeh, Raheleh Nourifar (2015)
A fuzzy mathematical multi period multi echelon supply chain model Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi, Zahra Alizadeh, Raheleh Nourpour (2015)
ارائه زمانبندی واکنشی برای مسأله کارگاه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها نعمت اله تقی نژاد، سید هادی ناصری، فرزانه خلیلی گودرزی، فاطمه طالشیان جلودار (1394)
Pareto-optimal solutions in multi-objective linear programming with fuzzy numbers Seyed Hadi Nasseri, om kolsom khazaee kohpar (2015)
Fuzzy Primal Simplex Algorithms for Solving Fuzzy Linear Programming Problems Nezamoddin Mahdavi Amiri, Seyed Hadi Nasseri, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2009)
مقاله ارائه شده
رویکرد بهینه سازی چند هدفه تعاملی با استفاده از مفهوم مطلوبیت سید هادی ناصری، فرنوش رنگریز، زهره اکبری (1400)
یک روش جدید پارامتری برای حل مدل حمل و نقل فازی گوهر شکوری، سید هادی ناصری (1399)
رویکرد مدل سازی فازی در مساله حمل و نقل چندهدفه سید هادی ناصری، مبینا ضیا سراجی (1399)
رویکرد مدل سازی فازی در مساله جیره خوراکی دام و طیور فاطمه زهرا طاهری، سید هادی ناصری، داوود درویشی سلوکلایی (1399)
مساله برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی چند نسبتی قربانعلی رمضان نیا کشتلی، سید هادی ناصری (1398)
Goal programming approach for Flexible Fuzzy Multi-objective linear programming problems gorbanali ramzannia keeshteli, Seyed Hadi Nasseri (2019)
Solving Fuzzy Linear Programming Problem by Interior Point Method meisam ranjbar, Zohreh Akbari, Seyed Hadi Nasseri (2019)
An Amelioration Approach for Fuzzy Flexible Linear Programs with Interval Parameters mahjoobe mahmoudi, Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2019)
A two-level supply chain model under Fuzziness conditions Ali Reza kolagar Astani, Seyed Hadi Nasseri (2019)
A fuzzy approach to the sustainable Supply Chain management Ali Reza kolagar Astani, Seyed Hadi Nasseri (2019)
Cross-efficiency with variable returns to scale from a different perspective in DEA behdad asadi, Seyed Hadi Nasseri, farhad Hosseinzadeh Lotfi (2019)
On Solving Flexible Linear Programming with Random Coefficients Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2018)
نظریه سیستم های خاکستری رویکردی نوین در محیط عدم قطعیت سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1396)
A new approach for ordering of grey numbers Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei (2016)
برخی نتایج در برنامه ریزی خطی خاکستری سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1395)
کاربرد رویکرد سیستم های خاکستری در مسایل حمل و نقل سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1395)
کتاب
جریان در شبکه ها در شرایط فازی سید هادی ناصری، سلیم باوندی (1401)
Fuzzy Linear Programming: Solution Techniques and Applications Seyed Hadi Nasseri, Ali Ebrahimnejad, Bing-Yuan Cao (2019)
رویکردهای عدم قطعیت با تأکید بر نظریه سیستم های خاکستری سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1398)
برنامه ریزی خطی و الگوریتم های شبکه های ارتباطی حسین عطاری، سید هادی ناصری (1396)
برگزاری همایش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کتاب برتر سال 1398 سید هادی ناصری (1398)
نشریات
انتشار مجله علمی علیرضا محمدرضایی، سید هادی ناصری (1396)
نشریه خبری انحمن سیستم های فازی ایران سید محمود طاهری، سید هادی ناصری (1395)
مدیر اجرایی Mohsen Alimohammady, Seyed Hadi Nasseri (2016)
Editor of Journal Bing-Yuan Cao, Seyed Hadi Nasseri (2016)
فعالیت های علمی اجرایی
عضو و نائب رئیس انجمن سید هادی ناصری (1398)
Managing Editor Seyed Hadi Nasseri (2017)
Editorial Board Seyed Hadi Nasseri (2017)
عضو کمیته علمی مجله سید هادی ناصری (1395)
دبیر کنفرانس سید هادی ناصری (1395)
Editorial Board Seyed Hadi Nasseri (2016)
Scientific and Program Chair Seyed Hadi Nasseri (2016)
مدیر مسئول نشریه سید هادی ناصری (1395)
Editor Bing-Yuan Cao, Seyed Hadi Nasseri (2016)
عضو هیات مدیره انجمن سید هادی ناصری (1395)