06 فروردین 1402
محسن حاجي تبار فيروزجايي

محسن حاجی تبار فیروزجایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی- گرایش برنامه ریزی درسی
تلفن: 9117172733
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1388 - 1393)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فرشته حسین تبار مرزبالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، صمد ایزدی (1401) نقش باورهای معرفت شناختی در خودکارآمدی و هیجانات تدریس معلمان آموزش ویژه پژوهش های برنامه درسی: 23; 237-254
2
مریم حسینی لرگانی، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، مریم طالبی (1399) ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجیگری معنای شخصی روان شناسی تربیتی: دوره 16 شماره 58; 147-168
3
محسن حاجی تبار فیروزجایی، مریم طالبی (1399) بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسش‏نامه ادراک دانشجویان از فعالیت‏های ارزیابی اندیشه آماری: 49; 91-100
4
زینب الهی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، میمنت عابدینی بلترک (1399) نقش ابعاد مشارکت والدین در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی خانواده و پژوهش: 17(1); 103-126
5
سیده ندا موسوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، معصومه معتمدنیا، میمنت عابدینی بلترک (1399) ارزیابی کیفیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی دوره کارشناسی زبان روسی از دیدگاه ذی نفعان پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی: دوره 10- جلد 1; 100-119
6
محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، حمیدرضا رنجبر، محمدحسن زال (1398) ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان مطالعات برنامه درسی آموزش عالی: 10; 161-185
7
8
9
محسن حاجی تبار فیروزجایی، علی شیخ اسلامی، مریم طالبی، عیسی برقی (1398) تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش ‏آموزان با میانجیگری مقابله مساله‏ مدار و پذیرش خود مطالعات روانشناسی تربیتی: 16; 59-76
10
رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، سمیه آریان فر (1397) تحلیل مولفه های سواد اقتصادی کتاب های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 7، شماره 14; 121-132
11
رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، فاطمه جعفری (1397) مقایسه مؤلفههای تدریس اثربخش اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو تدریس پژوهی: سال ششم، شماره سوم; 206-217
12
سعید مذبوحی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، بدرالسادات دانشمند (1397) پرسش های اساسی برنامه درسی با تاکید بر دیدگاه شوآب پژوهش در برنامه ریزی درسی: 31; 1-17
13
ابراهیم صالحی عمران، محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم شفعی بلخکانلو (1397) رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مازندران پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی: 16; 97-124
14
محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، فاطمه آسوده آبلویی (1396) تأثیر آموزش ریاضی به شیوه آی مت بر خلاقیت و مهارت های پایه ریاضی کودکان پیش دبستان فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان: 9; 125-143
15
محسن حاجی تبار فیروزجایی، حسن ملکی، غلامعلی احمدی (1395) طراحی و اعتبارسنجی الگوی مفهومی کاهش فاصله برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در نظام آموزش عمومی ایران نظریه و عمل در برنامه درسی: سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1395; 5-30
16
محسن حاجی تبار فیروزجایی، فاطمه خالوندی، نهضت حسینی (1394) تحیل هزینه های آموزشی مناطق آموزش و پرورش تهران مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره چهارم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1394; 89-114
17
محسن حاجی تبار فیروزجایی، کیومرث تقی پور (1394) تحلیل موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولویی آموزشی در ایران: شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب روان شناسی تربیتی: سال 11، شماره 38، زمستان 1394; 177-206
18
سید نبی الله قاسم تبار، محبوبه حسینی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، نفیسه گودرزی (1394) اثربخشی آموزش موسیقی در توانایی هوشی کودکان پیش دبستان روان شناسی تربیتی: سال یازدهم، شماره 37، ژاییز 1394; 139-160
مقاله ارائه‌شده
1
زهرا خلخالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1399) ارزیابی کیفی رشته برنامه درسی با تاکید بر نیازهای بازار کار اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، ایران¡ مشهد
2
فرشته حسین تبار مرزبالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، صمد ایزدی (1399) نقش باورهای معرفت شناختی با خودکارآمدی معلمان آموزش ویژه در اجرای برنامه درسی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برنامه درسی ابتدائی؛ چالش ها و چشم اندازهای ایرانی و جهانی، ایران¡ تهران
3
محسن حاجی تبار فیروزجایی، روجا فکور، صمد ایزدی (1399) مقایسه نگرش معلمان آموزش عادی و آموزش ویژه در اجرای برنامه درسی فراگیر دانش آموزان دارای آسیب شنوایی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برنامه درسی ابتدائی؛ چالش ها و چشم اندازهای ایرانی و جهانی، ایران¡ تهران
4
آتنا رضانژاد، صمد ایزدی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1396) بررسی کیفی میزان انطباق بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده رشته حسابداری مقطع کارشناسی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی استان مازندران یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، ایران¡ تبریز
5
محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1395) تحلیل وضعیت موجود بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی، ایران¡ تهران
6
رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1394) پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس هوش معنوی و هوش هیجانی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
صمد ایزدی، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1399) بررسی موانع و چالش های ارائه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی استان مازندران آموزش و پرورش استان مازندران
پایان‌نامه
1
2
طاهر فرجی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، میمنت عابدینی بلترک، رضا میرعرب رضی (1398) مقایسه انگیزش تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی تحت آموزش تک زبانه و دوزبانه
3
سیده ندا موسوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، معصومه معتمدنیا، میمنت عابدینی بلترک (1397) شکاف برنامه درسی رشته زبان روسی دوره کارشناسی از دیدگاه ذی نفعان
4
زینب الهی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، میمنت عابدینی بلترک (1397) نقش مشارکت والدین در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی
5
6
سمیه آریان فر، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1396) استاد راهنمای پایان نامه با عنوان بررسی وضعیت تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره متوسطه
7
صمد جام گوهری، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1396) امکان سنجی موقعیتی سازی و بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی استان مازندران
8
کتاب
1
محسن حاجی تبار فیروزجایی (1398) ماهیت، مبانی و قلمرو برنامه درسی شابک:978-622-6506-02-1
2
سید نبی الله قاسم تبار، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1397) برنامه درسی اوان کودکی برنامه ریزی، سنجش و اجرا شابک:0-029-205-622-978
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!