09 فروردین 1402
عيسي جوكار سرهنگي

عیسی جوکار سرهنگی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، عیسی جوکار
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژئومورفولوژی
تلفن: 01135302686
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عیسی جوکار سرهنگی، طاهر صفرراد، مریم شطیت زاده (1401) ارزیابی و اولویت بندی حساسیت فرسایش آبکندی با استفاده از مدلهای تراکم سطح و تاپسیس (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چنارلی، استان گلستان) پژوهش های فرسایش محیطی: دوره 12، شماره 1، شماره پیاپی 45; 58-75
2
تیمور کولیوند، محمدعلی زنگنه اسدی، عیسی جوکار سرهنگی (1400) پهنه بندی خطرپذیری آبخوان کارستی دشت الشتر با مدل کپ جغرافیای طبیعی: سال سیزدهم، شماره 52; 83-98
3
عیسی جوکار سرهنگی، ابوالفضل یوسفی بلترک (1400) بررسی رابطه ی عامل های زمین ریختی با شکل های فرسایش آبی در بخشی از آبخیز حبله رود پژوهش های آبخیزداری: دوری 34، شماره 2، شماره ی پیاپی 131; 2-14
4
5
عیسی جوکار سرهنگی، منصور بخشی (1399) ارتباط بین سازندهای زمین شناسی و فرم منحنی میزان نقشه های توپوگرافی در بخشی از البرز شمالی و جنوبی جغرافیای طبیعی: سال دوازدهم، شماره 50; 81-95
6
7
رضا اسماعیلی، مریم قریشوندی، عیسی جوکار سرهنگی (1397) شناسایی و رتبه بندی مناطق تحت خطر سیل در مخروط افکنه های شمال ایذه، استان خوزستان هیدروژئومورفولوژی: دوره 5، شماره 17; 163-183
8
عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی، صدیقه باباعلی پور (1397) بررسی رابطه ی بین عوامل زمین شناسی و توپوگرافی با تراکم زهکشی در حوضه ی بهرستاق هیدروژئومورفولوژی: دوره 7 شماره 14; 135-156
9
عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی، نرگس مرتضایی (1396) تحلیل عوامل موثر بر تشکیل و گسترش بدلندها در حوضه ماملو، جاجرود جغرافیای طبیعی: دوره 10 شماره 38; 94-81
10
عیسی جوکار سرهنگی، ابراهیم تلنگ، قاسم لرستانی (1396) بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه با تأکید بر پیچان رودها. مطالعه موردی: رودخانۀ چهل چای - نرماب آمایش جغرافیایی فضا: 26; 17-30
11
عیسی جوکار سرهنگی، نرگس مرتضایی (1395) مقایسه مدل های نسبت فراوانی و عامل اطمینان در پهنه بندی فرسایش بدلند(مطالعه موردی: بخشی از حوضه جاجرود پژوهش های ژئومورفولوژی کمی: 5; 161-172
12
رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی، پروین روشن نکو (1395) تعیین پتانسیل سیلخیزی با استفاده از روش تاپسیس ) مطالعه موردی : استان مازندران، حوضه آبریز گلندرود جغرافیای طبیعی: 31; 77-87
13
رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی، پروین روشن نکو (1395) تعیین پتانسیل سیلخیزی با استفاده از روش تاپسیس مطالعه موردی : استان مازندران، حوضه آبریز گلندرود جغرافیای طبیعی: نهم; 77-87
14
15
مقاله ارائه‌شده
1
عیسی جوکار سرهنگی (1400) پهنه بندی توان توسعه روستایی بخش کوهستانی استان مازندران اولین همایش ملی چالش ها و راه کارهای توسعه پایدار در استان مازندران، ایران¡ بابلسر
2
عیسی جوکار سرهنگی، مریم جعفری نیگجه (1396) کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در تهیه نقشه خطر وقوع زلزله )مطالعه موردی: دامنه شمالی البرز مرکزی( دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
3
رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی، سید مهدی کشاورز (1396) ارزیابی قابلیت زمینگردشگری ژئومورفوسایتهای جاده فیروزکوه مسیر مازندران- تهران دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
4
عیسی جوکار سرهنگی، مرضیه حق پناه (1396) بررسی فرسایش شیاری در حوضه آسیابرود دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
5
عیسی جوکار سرهنگی، نیلوفر خلخالی تیسه (1395) بررسی عوامل موثر بر فرسایش گالی در حوضه نمارستاق هراز اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، ایران¡ اردبیل
6
عیسی جوکار سرهنگی، مریم جعفری (1395) پهنه بندی خطر وقوع زلزله در البرز مرکزی با استفاده از شاخصهای وزنی اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، ایران¡ اردبیل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!