06 فروردین 1402
حسين فخاري

حسین فخاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران -مازندران -بابلسر- دانشگاه مازندران -پردیس دانشگاهی -دانشکدخ علوم اقتصادی -گروه حسابداری -اتاق 103
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: 0098-01135302595
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

معرفی

علاقه مند به پزوهش در زمینه حسابداری وحسابرسی و مدیریت مالی بنگاه هاو سرمایه گذاری هستم

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حسابداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1373 - 1382)
    عنوان رساله: تبین نیاز ها واواویت های تحقیقاتی حسابداری وارایه الگویی جهت همسویی اموزش وعمل وتحقیقات
  • فوق لیسانس حسابداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1373)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر انتشار گزارشات میاندوره ای بر حجم ومبادلات سهام
  • لیسانس حسابداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1363 - 1368)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
وحید اسکو، حسین فخاری (1401) بی قاعدگی سودآوری و چسبندگی احساسات سرمایه گذار تحقیقات حسابداری و حسابرسی: پاییز 1401 ،شماره 55 ،; از صفحه 113 تا 140
2
کریم ایمانی، حسین فخاری (1401) مدلی برای اندازه گیری پیچیدگی کار حسابرسی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مطالعات تجربی حسابداری مالی: سال(جللد) نوزدهم-شماره75-; 125-164
3
صفدر علی پور، اسفندیار ملکیان، حسین فخاری (1401) ارائه مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها جهت ارزیابی کارایی اطلاعاتی واحدهای گزارشگر فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: دورۀ 14 / شمارۀ 2( پیاپی 54 /)تابستان 1401 صفحه ; 1-48
4
مهدیه اصفهانی، حسین فخاری، جمال قاسمی (1401) بررسی عوامل موثر بر احتمال قصور حسابرس در ارائه اظهار نظر دانش حسابرسی: جللد 22 شماره 87; شماره 87 صفحات 264-2
5
حسین فخاری، مهران فضل الله پور نقارچی (1401) تاثیر سرمایه روانشناختی بر انگیزه پیشرفت، قضاوت حسابرسان و عملکرد موسسه های حسابرسی حسابداری ارزشی و رفتاری: دوره 7، شماره 13 -; 154-197
6
ملک محمد غلامی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1401) زمینه یابی سودمندی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران دانش حسابداری مالی: دوره 9-شماره یک -پیاپی 32; 29-52
7
حسین فخاری، محسن فقیه جویباری، کریم ایمانی (1400) پوشش رسانه ای مدیرعامل و همزمانی قیمت سهام: سیستم معادلات همزمان پیشرفت های حسابداری: دوره 13 شماره 2 پیاپی 81; 1-30
8
اسماعیل امیری، حسین فخاری (1400) خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی: با رویکرد الگوی معادلات همزمان دانش حسابرسی: سال21-شماره 82-بهار 1400; 27-58
9
اسماعیل امیری، حسین فخاری (1400) خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت حسابرسی: الگوی معادلات همزمان حسابداری مالی: سال سیزدهم/ شماره 49/بهار 1400; 110-138
10
حسین فخاری، اسماعیل امیری (1399) علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس مطالعات حسابداری و حسابرسی: دوره 9 شماره 36; 5-26
11
12
حسین فخاری، مهراب نصیری (1399) تأثیر عملکرد شرکت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام راهبرد مدیریت مالی: سال هشتم -شماره سی ام; 43-62
13
اسماعیل امیری، حسین فخاری (1399) ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒ ﻲﺑﺮا یﺧﺮﻳﺪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺒﺘﻨ ﻲﺑﺮ ﻓﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰی بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره 27شماره 1سال 1399; 1-31
14
وحید اسکو، حسین فخاری (1399) ارائه مدلی برای سنجش سوگیری پیش بینی سود مدیریت حسابداری مالی: سال دوازدهم/ شماره 45/ بهار 99/; صفحات 26 -30
15
محمد جعفر زیوری کامران، حسین فخاری (1398) تبین الگوی حسابرسی اثر بخش از منظر ذینفعان مطالعات تجربی حسابداری مالی: سال 16-شماره 64-زمستان 1398; ص 81-111
16
حسین فخاری، اسماعیل امیری (1398) بررسی تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حسابرسی پژوهش حسابداری وحسابرسی: دوره 9 ،شماره 3-پیاپی 34; 1-25
17
ملک محمد غلامی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1398) تبیین عوامل مؤثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران دو فصلنامه حسابداری دولتی: سال 5-دورۀ (پیاپی )دهم، شمارۀ 2; 69-84
18
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، منیر جفایی رهنی (1398) بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیرة شرکت بر میزان گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی دانش حسابداری: دورۀ دهم، شمارۀ 2 تابستان 1398; پیاپی 37 صص. 77تا112
19
20
حسین فخاری، محمد تقی کبیری (1397) بررسی عوامل تعیین کننده افشای ضعف کنترلهای داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: شماره چهلم -زمستان 1397; 25-42
21
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، یحیی کامیابی، سعید پاکدلان (1397) بررسی ورتبه بندی افشای ابعادومولفه ها وشاخص های سرمایه فکری به روش سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداری ارزشی و رفتاری: سال سوم شماره ششم زمستان 97; 1-35
22
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، جمال قاسمی، سروه فرزاد (1397) پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری ) الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات( و مقایسه با رگرسیون لوجستیک مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار: مقاله 11، دوره 9، شماره 36، پاییز 1397،; 225-250
23
حسین فخاری، هادی قربانی، محمد علی رجب بیگی (1397) پایداری و جهش در حق الزحمه غیرعادی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی پیشرفت های حسابداری: مقاله 8-دورة دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1397پی; 211-239
24
حسین فخاری، محمود غفاری چراتی (1397) تاثیر ریسک مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشنامه بازرگانی: دوره 22، شماره 87، تابستان 1397; 101-124
25
حسین فخاری، وحید اسکو (1397) تقلب در صورت های مالی :نیاز به تغییر در الگوبه سمت حسابداری دادگاهی مطالعات حسابداری و حسابرسی: شماره 26-تابستان 97; 45-60
26
حسین فخاری، حسین رجب دری، امیر حسین خانی ذلان (1397) مطالعه نقش ارتباط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی با ارزیابی ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره 25، شماره 2،; 233-250
27
حسین فخاری، جواد محمدی (1397) تاثیر تمرکز سازمانی بر افشای اجباری و اختیاری اطلا عات پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12; 91-110
28
حسین فخاری، محسن حسن نتاج کردی (1397) اثر تعدیل کنندگی راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: دوره 10، شماره 38،; 209-237
29
حسین فخاری، مهدی مهرابی (1397) شناسایی رویکرد تحلیلگران سرمایه گذاری در استفاده از اطلاعات زیست محیطی حسابداری سلامت: سال هفتم، شماره اول، پیاپی 19 ،بهار و تابستان 1397; صص. 80-102
30
Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018) Predict the Stock price crash risk by using firefly algorithm and comparison with regression Advances in Mathematical Finance and Applications: (VOL 2 ) ISSU 3 YEAR (2018); 43-58 -PAGE
31
حسین فخاری، حسین نقدی (1397) تأثیز موقعیت جغزافیایی شزکت بز کیفیت سود مبتنی بز نظزیه عالمتدهی پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی: دوره 2، شماره 01 - شماره پیاپی 5،; 73-90
32
فرهاد فلاح نژاد، حسین فخاری، شهریار زروکی (1397) ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys مطالعات تجربی حسابداری مالی: سال 14 ـ شماره 57 ـ; 95-122
33
حسین فخاری، حسین نقدی (1397) بررسی اثر محدودیت مالی بر ارتباط بین موقعیت جغرافیایی شرکت و نگهداشت وجه نقد حسابداری مالی: سال دهم/ شماره 37; صفحات 94 -74
34
حسین فخاری، حسین رجب دری (1397) بررسی رویکرد اخلاقی سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه های علمی- پژوهشی حسابداری در انتشار مقاله در نشریه خودی دانش حسابداری مالی: شماره یک - پیاپی 6-بهار 1397; 24-1 صفحه های
35
حسین فخاری، محمد تقی کبیری (1397) بررسی اثر تعدیل کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی پژوهش های تجربی حسابداری: مقاله 7، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، بهار 13; صفحه:171-147
36
حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی (1397) تاثیر کمیته حسایرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت حسابداری مدیریت: سی وششم-سال یازدهم -بهار 97; 63-79
37
حسین فخاری، محسن حسن نتاج کردی، جواد محمدی (1396) بررسی اثر میانجی قدرت پیش بینی کنندگی سود بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده سهام پژوهش های حسابداری مالی: سال نهم وشماره چهارم وپیاپی 34 زمستان 96; ص121-103
38
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، جمال قاسمی، سروه فرزاد (1396) پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه با رگرسیون لوجستیک، با تأکید بر نگرش انتخاب ویژگی بورس اوراق بهادار: سال دهم- شماره40; 91-114
39
حسین فخاری، احمد اسدزاده (1396) اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد راهبرد مدیریت مالی: دوره 5 شماره 4پیاپی 19; 1-23
40
Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018) A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression International Journal of Finance and Managerial Accounting: vol.3-no.9; 63-77
41
حسین فخاری، اسفندیار ملکیان، منیر جفایی رهنی (1396) تبیین و رتبه بندی مولفه ها وشاخص های گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداری ارزشی و رفتاری: سال دوم .شماره چهارم; 153-187
42
حسین فخاری، فرهاد فلاح پور (1396) بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چشم انداز مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی: دوره 7شماره20 زمستان 1396; صص 114ـ97
43
حسین فخاری، شهرام دادگر (1396) بررسی » شکاف انتظار – عمل« آموزش مهارتهای حرفهای در دانش آموختگان رشته حسابداری ) با تاکید بر دوره کارشناسی( مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 6 شماره 12 پاییز وزمستان 96; 159-188
44
javad mohammadi, Hossein Fakhari (2017) The Impact of Organizational Culture on Voluntary Disclosure (Evidence from Tehran Stock Exchange) International Journal of Finance and Managerial Accounting: vol 2,NO 6,SUMMER 2017; 23-36
45
حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی (1396) تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت دانش حسابداری: دوره 8شماره 3; 112-81
46
حسین فخاری، احمد اسدزاده (1396) بررسی اثر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر روابط بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد بررسیهای حسابداری: مقاله 6، دوره 4، شماره 16، پاییز 1396; ، صفحه 110-91
47
حسین فخاری، جواد محمدی، محسن حسن نتاج کردی (1396) بررسی تأثیر جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار: سال هشتم، شماره شانزدهم،; صفحه 69 تا 78
48
Hossein Fakhari, yaser rezaii piteh noee (2017) The impact of Audit committee and its characteristics on the firms’ Information Environment پژوهش در ورزش تربیتی: Volume 10,issue3; Page 577-608
49
حسین فخاری، محسن فقیه جویباری (1396) مطالعه اثر تعدیل کنندگی سازوکارهای راهبری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش بینی کنندگی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشرفت های حسابداری: مقاله 5، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 73، بهار و ; صفحه 125-169
50
حسین فخاری، محمد ولی پور خطیر، سید مایده موسوی (1396) بررسی عملکرد شبکۀ عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدل‎های کلاسیک در پیش‎بینی قیمت سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری تحقیقات مالی: دوره 19 شماره 2 -تابستان 96; 299-318
51
حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی (1396) ارائه مدلی برای سنجش محیط اطلاعاتی شرکت حسابداری مالی: سال نهم-شماره 33; 121-147
52
جواد محمدی، حسین فخاری (1395) تاثیر خودکنترلی و تعهدات دینی مدیران مالی بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری ارزشی و رفتاری: سال اول-شماره 2-پاییز وزمستان95; 41-63
53
حسین فخاری، سعید طهماسبی (1395) بررسی رابطه متقابل اجتناب مالیاتی و کیفیت افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشنامه مالیات: سال 24- شماره 32; 125-144
54
55
56
حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی، محمد نوروزی (1395) تاثیر افشای مسئوایت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری راهبرد مدیریت مالی: مقاله2-شماره15 زمستان95; 85-106
57
حسین فخاری، جواد محمدی (1395) تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات (به‎موقع‎بودن و قابلیت اتکا) بررسی های حسابداری و حسابرسی: 3; 394-414
58
حسین فخاری، عبدالصمد قورچایی (1395) طلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات حسابداری و حسابرسی: سال5-شماره18 تابستان95; 16-31
59
حسین فخاری، معصومه رمضانی (1395) مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره دانش حسابداری: مقاله 2-دوره 7-شماره 24; 41-65
60
حسین فخاری، جواد محمدی، محسن حسن نتاج کردی (1394) بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی مطالعات تجربی حسابداری مالی: مقاله 6-دوره 12-شماره 46; 123-146
61
حسین فخاری، سراج الدین طاطاری (1394) مطالعه رابطه بین جریان نقد آزاد ، تنوع بخشی و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش های تجربی حسابداری: مقال7-دوره2-شماره3-; 129-147
62
حسین فخاری، سید روح الله تقوی، مهدی بشیری جویباری (1394) بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد دانش حسابداری مالی: شماره1-دوره دوم-پیاپی4-; 47-65
63
حسین فخاری، محسن فقیه جویباری، ولی اله بی زر (1393) مطالعه هزینه- فایده اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر مبنای تئوری ذینفعان در ایران ماهنامه بورس: شماره111; 103-104
64
حسین فخاری، زهرا صابر (1392) بررسی تأثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران چشم انداز مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی: دوره 3شماره 9; 67-79
مقاله ارائه‌شده
1
علی هادوی، حسین فخاری، سید روح الله تقوی (1400) بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر چسبندگی هزینه ها: شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس بین المللی چالش ها وراهکارهای نوین د رمهندسی صنایع ومدیریت وحسابداری، ایران¡ دامغان
2
منور سلطانیان، حسین فخاری (1399) تاثیرجریان نقد آزاد بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سیاست تقسیم سود اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ ساری
3
حسین فخاری، فرهود صابری (1397) بررسی آمادگی حرفه حسابداری برای استقرا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS ایران شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران¡ اصفهان
4
سیده فائزه انصارالحسینی، حسین فخاری (1396) بررسی اثر تعدیل کنندگی پایداری و مدیریت سود بر ارتباط بین تقسیم سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع، ایران¡ تهران -دانشگاه علامه طباطبایی
5
مزگان شیرزاد حمزه کلایی، حسین فخاری (1396) بررسی اثر ارزش برند بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع، ایران¡ تهران -دانشگاه علامه طباطبایی
6
حسین فخاری، حسین نقدی (1396) بررسی تاثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی - 23 آذرماه 1396 - تبریز، ایران، ایران¡ تبریز
7
حسین فخاری، ایمان رستم پور (1396) بررسی تاثیر تمرکز مشتری بر سودآوری در چرخه های عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابداری وعلوم اجتماعی، ایران¡ زرقان
8
حسین فخاری، کوشان رنجبر (1396) بررسی اثر تعدیل کنندگی اندازه سازمان بر رابطه رشد وعملکرد شرکت اولین کنفرانس ملی کاربرد پزوهش های نوین در علوم انسانی، ایران¡ [select city] قائمشهر
9
حسین فخاری، فرهاد فلاح پور (1396) بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه میان مسئولیت اجتماعی وارزش افزوده بازار شرکت های ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اولین کنفرانس ملی کاربرد پزوهش های نوین در علوم انسانی، ایران¡ [select city] قائمشهر
10
یاسمن خلیلی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان، حسنعلی آقاجانی (1396) مقایسه مدل های گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاه های اتریش و اسپانیا اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، ایران¡ تهران- دانشگاه تهران
11
12
محمد علیزاده، عباس نصیری، حسین فخاری (1395) بررسی رابطه بین دوره ی تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت,حسابداری و اقتصاد، ایران¡ تهران
13
حسین فخاری، جواد محمدی، محسن حسن نتاج کردی (1395) مطالعه رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های مشکوک به مدیریت سود چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
14
حسین فخاری، محسن حسن نتاج کردی، جواد محمدی (1395) بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر محافظه کاری مشروط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
15
مهدی خان احمدی حسن کلا، حسین فخاری (1395) رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و شفافیت اطلاعات حسابداری کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری، ایران¡ [select city]تهران
16
حسین فخاری، سعید طهماسبی (1395) بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری، ایران¡ [select city]تهران
17
محمد علیزاده، روح الله علیزاده، حسین فخاری (1395) رابطه ی حساسیت جریان وجه نقد سرمایه گذاری در زمان وفور سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری، ایران¡ [select city]تهران
18
حسین فخاری، محسن حسن نتاج کردی (1395) بررسی تاثیر رقابت در بازار محصولات بر کیفیت سود پیش بینی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران¡ ارومیه
19
حسین فخاری، سکینه عموزاد، زهرا ملاعباسی (1395) پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران: چالش ها و منافع چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران¡ ارومیه
20
حسین فخاری، بهاره طالبی (1395) نقش نهادهای مالی در توسعه پایدار وگزارشگری پایداری چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران¡ ارومیه
21
حسین فخاری، کامران بابادی (1395) گزارشگری یکپارچه، گزارشگری آینده؛مطالعه موردی: گروه دارویی چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران¡ ارومیه
22
حسین فخاری، جواد محمدی (1395) تاثیر منبع کنترلی مدیران بر کیفیت افشای اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران¡ ارومیه
23
شهرام دادگر، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1395) ارائه مدل جامع« شکاف انتظار – عمل» در شناسایی و توسعه مؤلّفه های آموزش حسابداری چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران¡ ارومیه
24
حسین فخاری، محمد علیزاده (1395) بررسی میعارها و نتایج اقتصادی افشای اختیاری ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریتی، ایران¡ تهران
25
حسین فخاری، مهرداد شفیعی (1394) نقش دولت در ترویج گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی ازدیدگاه دانشگاهیان و مدیران شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در حوزه جغرافیایی تهران سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
26
حسین فخاری، الهام فصیح (1394) اثر تعدیل کنندگی سودآوری بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، ایران¡ رشت
27
حسین فخاری، سید علیرضا منصوری (1394) بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک سقوط قیمت سهام نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران¡ تهران
28
حسین فخاری، محسن فقیه جویباری، ولی اله بی زر (1394) بررسی تاثیر شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مهر94، ایران¡ بابلسر
29
حسین فخاری، معصومه رمضانی، علی میری (1394) مطالعه رابطه غیرخطی بین تورم و نگهداشت وجه نقد ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مهر94، ایران¡ بابلسر
30
ماشالا صالح پور، حسین فخاری (1394) تاثیر نوسان پذیری جریان های نقدی بر ضریب حساسیت جریان نقدی-وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (برمبنای مدل واریانس های شرطی GARCH) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار، ایران¡ گیلان
31
حسین فخاری، محسن فقیه جویباری، ولی اله بی زر (1394) بررسی تاثیر مدیریت سود بر قدرت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، ایران¡ تهران
32
محسن مازیار، حسین فخاری، غلامرضا قبادی (1394) مطالعه ارتباط توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تبریز
33
حسین فخاری، ولی اله بی زر، محسن فقیه جویباری (1394) بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر نوسانات پیش بینی سودهای مدیریت کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تبریز
34
رضوان بابایی، حسین فخاری (1394) مطالعه تاثیر جریان های نقدی آزاد بر رتبه افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تبریز
35
غلامرضا قبادی، حسین فخاری، محسن مازیار (1394) مقاله بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد، راهبری شرکت و اندازه شرکت بر قدرت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تبریز
36
حسین فخاری، مهرداد شفیعی (1394) مطالعه موانع پیشرفت گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی از دیدگاه دانشگاهیان، مدیران شرکت ها و کارشناسان اسلامی در حوزه جغرافیایی تهران سیزدهمین همایش ملی حسابداری - دانشگاه تهران 30 و 31 اردیبهشت 94، ایران¡ تهران
37
حسین فخاری (1394) تئوری وجوه وسیستم حسابداری دو طرفه سه بعدی الزامی برای چارچوب نظری جدید سیزدهمین همایش ملی حسابداری - دانشگاه تهران 30 و 31 اردیبهشت 94، ایران¡ تهران
38
حسین فخاری، ولی اله بی زر، محسن فقیه جویباری (1394) مطالعه رابطه بین وی‍‍ژگی های کمیته حسابرسی بر دقت پیش بینی سود مدیریت سیزدهمین همایش ملی حسابداری - دانشگاه تهران 30 و 31 اردیبهشت 94، ایران¡ تهران
39
یحیی کامیابی، حسین فخاری، مهدیه نورعلی (1393) مطالعه رابطه متقابل بین محافظه کاری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران همایش ملی حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت 28آبان 1393، ایران¡ مینودشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
شهرزاد شینی زاده عمادی، حسین فخاری، یحیی کامیابی (1393) مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها
10
11
سراج الدین طاطاری، حسین فخاری، یحیی کامیابی (1393) مطالعه ارتباط متقابل ساختار سرمایه، جریانات نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد
کتاب
1
حسین فخاری، کریم ایمانی (1400) حسابداری میانه یک شابک:9786226506335
2
اسماعیل علی نیا، حسین فخاری (1395) تفسیر وبکارگیری استانداردهای حسابداری ایران (جلد دوم ) شابک:978-600-7449-22-6------ ج 2
3
اسماعیل علی نیا، حسین فخاری (1394) تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حسین فخاری (1396) چالش های پذیرش استاداردهای گزارشگری بین المللی سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
2
حسین فخاری (1395) حسابداری و حسابداران گذشته، حال و آینده آمفی تئاتر شهید علیمحمدی دانشکده علوم انسانی و اجت
3
حسین فخاری (1394) سیستم حسابداری دو طرفه سه بعدی (چارچوبی جهت سیستم گزارشگری جدید) سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی