گروه اقتصاد نظری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه اقتصاد نظری

مجید  آقایی
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد علی  احسانی
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
علیرضا  پور فرج
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
وحید  تقی نژاد عمران
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مهدیه  رضاقلی زاده
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
هدی  زبیری
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
نورالدین  شریفی
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
امیر منصور  طهرانچیان
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد  عبدی سید کلایی
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
زهرا میلا  علمی
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
یوسف  عیسی زاده روشن
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سعید  کریمی پتانلار
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
زهرا  کریمی موغاری
گروه:  گروه اقتصاد نظری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای