1403/04/03
هدی زبیری

هدی زبیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-5093-1554
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302596

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تأثیر صنایع خلاق بر سرمایه انسانی هدی زبیری، مریم احسانی (1402)
اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد مانی مؤتمنی، هدی زبیری، مجتبی شیرازی (1399)
نابرابری در توزیع درآمد و دلالت های پارادوکس استرلین هانیه صداقت کالمرزی، هدی زبیری (1399)
سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران هدی زبیری، مانی مؤتمنی (1399)
رانت منابع طبیعی و کارآفرینیِ ضرورت یا فرصت هدی زبیری، مانی مؤتمنی، عاطفه رئیسی (1398)
آثار توسعه ای بیمه زندگی از منظر سرمایه اجتماعی هدی زبیری، محمود متوسلی، مهدی احراری (1395)
Capital Flight and Economic Growth in Iran Hoda Zobeiri, Narges Akbarpour roshan, Milad Shahrazi (2016)
تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران هدی زبیری، سهند ابراهیمی پور فائز (1394)
اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران سعید کریمی پتانلار، یونس نادمی، هدی زبیری (1394)
مقاله ارائه شده
کتاب
روش پژوهش در اقتصاد هدی زبیری (1400)
English for economic students ‫ Hoda Zobeiri, َAhmad Jafari Samimi (2017)
اشتغال عمومی به مثابه تور حمایتی زهرا کریمی موغاری، نرگس اکبرپور روشن، هدی زبیری (1394)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی رابطه ی هم انباشتگی نرخ آلت کوین ها و بیت کوین مهدی مهدی زاده اشرفی، هدی زبیری، مانی مؤتمنی (1402)
بررسی تاثیر سرمایه انسانی و نواروی بر ردپای محیط زیست زهرا بابازاده، زهرا کریمی موغاری، هدی زبیری (1402)
بررسی اثر سرمایه انسانی و حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب رضا محمدزاده، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، هدی زبیری (1402)
تاثیر سرمایه اجتماعی بر امور خیریه در ایران هانیه یحیی نژاد، هدی زبیری، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1402)
بررسی اهمیت درجه پیچیدگی اقتصادها در شدت تورم زایی نقدینگی عبادالله آقایی انارمرزی، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1402)
بررسی اثر تحریم های اقتصادی برای کارایی مصرف انرژی در ایران امیرحسین سبزعلی پور، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1402)
بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران امیرحسین نژادمحمد، زهرا کریمی موغاری، هدی زبیری (1402)
بررسی اثر نورآوری بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب (توسعه یافته و درحال توسعه) فائزه نصیری خلیلی، محمد عبدی سید کلایی، هدی زبیری (1402)
اثر تجارت خارجی و کارایی نهادی بر سرمایه انسانی نیلوفر کلانتری بنگر، محمد عبدی سید کلایی، هدی زبیری (1402)
بررسی رابطه علی بین حجم پول و ادوار تجاری در ایران غراله یزدانیان، شهریار زروکی، هدی زبیری (1401)
تاثیر نهادهای سیاسی بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منتخب آروین محبی، شهریار زروکی، هدی زبیری (1400)
اثر سرمایه سیاسی بر رشد اقتصادی زهرا پولایی، نورالدین شریفی، هدی زبیری (1399)
اثرپیچیدگی اقتصادی بر محیط زیست درمنتخبی ازکشورها سحر غفاری نیا هریکندی، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1399)
اثر جهانی شدن بر مصرف انرژی پاک سلاله مسلمی، زهرا میلا علمی، هدی زبیری (1398)
اثر بیمه ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب سولماز اوصیا، مانی مؤتمنی، هدی زبیری (1398)
بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب مجتبی شیرازی، هدی زبیری، مانی مؤتمنی (1398)
فرصت مطالعاتی
جذب گرنت
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

  • Development Economics
بیشتر