1403/01/25

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09111554963

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی مینا محتشمی، محمد علی احسانی، مهدی فیضی (1399)
بررسی عدم تقارن داخل رژیم ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف خالد کردی تمندانی، محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران (1398)
طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش (1398)
بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397)
ارزیابی سیاست پولی ایران وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، محسن رضایی (1397)
Analysis of the Relationship between the Business Cycle and Inflation Gap in Time-Frequency Domain Saleh Taheri bazkhaneh, Mohammad Ali Ehsani, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, asadollah farzinvash (2018)
تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396)
تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395)
The Effect of Business cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries Saeed Rasekhi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Ali Ehsani, Elmira zabihi lahrami (2016)
the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Mohammad Ali Ehsani, Kaveh Derakhshani Darabi (2015)
EVALUATING THE WELFARE ASPECTS OF THE SIMPLE MONETARY RULES FOR IRAN Mohsen Mohammadi Khiyare, Vahid Taghinezhadomran, Mohammad Ali Ehsani (2015)
تکانه های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، هادی کشاورز (1393)
تاثیرتکانه های مالی بر نوسان های بازار کار در یک اقتصاد بدون پول اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، هادی کشاورز (1393)
عدم تقارن چرخه های تجاری و سیاست پولی در ایران: بررسی بیشتر با استفاده از مدل های MRSTAR ذبیح الله غلامی، اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی (1392)
مقایسه ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی نورالدین شریفی، محمد علی احسانی، مرتضی پهلوانی (1392)
تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی 1385 -1383 زهرا میلا علمی، محمد علی احسانی، داود جاوید نیا (1392)
بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر تولید در اقتصاد ایران اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، احمد جعفری صمیمی، ذبیح الله غلامی (1391)
مقاله ارائه شده
اثر تکانه های درآمدی و نااطمینانی بر مصرف بخش خصوصی در ایران وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، زینب حیدری (1398)
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صیعت استان مازندران محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران، زینت صفایی (1398)
پایان نامه
شناسایی و تخمین اثرات علّی پویا در اقتصادسنجی با رویکرد ناپارامتری پگاه مهدوی، مهرناز محمدپور، محمد علی احسانی (1402)
اثر فناوری بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران آیدا جوربنیان، وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی (1401)