1403/05/03

سعید کریمی پتانلار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر ، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
تلفن: 01135302560

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
علل فساد مالی: رویکردی اقتصادی مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار (1402)
تاثیر تکانه های نفتی بر اجزای مخارج دولتی و درآمد های مالیاتی در ایران حمزه کریمی فیروزجایی، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1402)
طراحی چارچوب مالی مبتنی بر قاعده در اقتصاد ایران سید مقداد ضیا تبار، سعید کریمی پتانلار، وحید تقی نژاد عمران (1401)
اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در ایران سمیه شیرزاد کناری، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، نادر مهرگان (1399)
تحلیل فضایی نابرابری منطقهای با تأکید بر عوامل محیطی و سیاسی محمدرضا اسکندری، نادر مهرگان، علیرضا پور فرج، سعید کریمی پتانلار (1398)
اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398)
اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم کلان ایران با تاکید بر رشد تولید رویکرد FAVAR سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، حمید لعل خضری (1397)
Regional Inequality in Iran and the Impact of Economic Factors: A Spatial Econometric Approach Alireza Pourfaraj, Nader Mehregan, Saeed Karimi Petanlar, mohammadreza eskandari (2019)
علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396)
اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396)
فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا نباتی (1396)
پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396)
پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396)
Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dicky Fuller (NDF)Test َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, jalal montazeri shoorekchali (2017)
اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی علی اکبر باجلان، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1395)
مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای) PSTR احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395)
تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، مجتبی احسانی (1395)
اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی 1رگرسیون سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، علی اکبر باجلان (1395)
مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR) احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395)
بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، فاضل صابر نوچمنی (1394)
تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای محمد زمان محمدی شیرکلایی، احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان (1394)
اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران سعید کریمی پتانلار، یونس نادمی، هدی زبیری (1394)
اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران سعید کریمی پتانلار، علی اکبر باجلان (1393)
عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه ی منتخب سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، سپیده حسینی (1393)
اندازه دولت و آزادی تجاری در ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم (str) سعید کریمی پتانلار، جلال منتظری شورکحچالی، ایوب خزایی (1393)
بدهی و هزینه های پایدار دولت در ایران مانی مؤتمنی، سعید کریمی پتانلار (1392)
اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1391)
بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه ناصر خیابانی، سعید کریمی پتانلار، مانی مؤتمنی (1391)
اثرات سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری اسماعیل ابونوری، سعید کریمی پتانلار، محمدرضا مردانی (1389)
اثر جهانی شدن تجاری و مالی بر اندازه دولت در ایران سعید کریمی پتانلار، سامان قادری، بهرام سنگین آبادی (1389)
Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Nonlinear Model For Provinces Of Iran َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, gholamreza hadad keshavarz, mohammad alizadeh (2010)
اثر آموزش درآمد شهری در ایران با استفاده از چند سطحی سال ۱۳۸۲ زهرا میلا علمی، سعید کریمی پتانلار، کامران کسرایی (1385)
مقاله ارائه شده
اثر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی دولت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه سعید کریمی پتانلار، سمیه شیرزاد کناری، الهام احمدپور (1396)
اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) سعید کریمی پتانلار، محمد مهدی رجایی لیتکوهی (1390)
اثر فساد مالی بر مالیاتهای غیر مستقیم در کشورهای منتخب در حال توسعه(شامل ایران) سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1390)
تأثیر اثر بخشی دولت بر درآمدهای مالیاتی : مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه سعید کریمی پتانلار، محمدرضا عبداللهی، سحر بهادر مایوان (1390)
سیب شناسی تحقق دزآمدهای مالیلتی در ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید کریمی پتانلار، علیرضا امین حاکی (1389)
پایان نامه
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب محمود میرزاپور، وحید تقی نژاد عمران، سعید کریمی پتانلار (1402)
اثر تمرکززدایی بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب محدثه باکری، وحید تقی نژاد عمران، سعید کریمی پتانلار (1401)
The Effect of Corruption on Government Size in Selected Countries Mohammed Hussein, mohammad abdi seyyedkolaei, Saeed Karimi Petanlar (2023)
(Energy Intensity And Its Impact on Economic Growth in Iraq). Hayder Mohammed Younus, Saeed Karimi Petanlar, Uosef Mehnatfar (2022)