گروه علوم تربیتی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم تربیتی

نام:  صمد ايزدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sizadi/
نام:  محسن حاجي تبار فيروزجايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني- گروه علوم تربيتي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~Mhajitabar/
نام:  مهدي خبازي كناري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kenari/
نام:  حكيمه السادات شريف زاده خاوري
علایق‌پژوهشی:  تعليم و تربيت اسلامي ، تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت ،سير آراي تربيتي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sharifzadeh/
نام:  ابراهيم صالحي عمران
علایق‌پژوهشی:  آموزش عالي، آموزش فني و حرفه اي،
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~salehiomran/
نام:  حجت صفار حيدري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران - دانشكده علوم انساني و اجتماعي - گروه علوم تربيتي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hsaffar/
نام:  ميمنت عابديني بلترك
علایق‌پژوهشی:  آموزش محيط زيست، تربيت هنري، برنامه درسي سازنده گرا، برنامه درسي انتقادي، برنامه ريزي آموزشي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mabedini/
نام:  مصطفي عزيزي شمامي
علایق‌پژوهشی:  مديريت آموزشي، رهبري آموزشي، يادگيري الكترونيك، بهسازي منابع انساني، اقتصاد آموزش
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mazizi/
نام:  زينب كرمخاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~zkaramkhani/
نام:  رضا ميرعرب رضي
علایق‌پژوهشی:  ارزشيابي آموزشي- روش هاي تدريس- آموزش الكترونيكي - فرهنگ آموزش
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني و اجتماعي.
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم تربيتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mirarab/