28 شهریور 1399

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تهران ، ایران (1380 - 1384)
    عنوان رساله: اثر دو روش تمرینی تداومی و تناوبی هوازی و یک دوره بی تمرینی بر برخی شاخصهای التهابی پیشگویی کننده بیماری قلبی عروقی در موشهای صحرایی نژاد Wistar14848
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید زلیخا هاشمی چاشمی، ولی اله دبیدی روشن (1398) اثر پیش درمان تمرین هوازی بر برخی از شاخص های استرسی ریه در برابر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین مجله دانشکده پزشکی اصفهان: 37(559); 1422-1427
2
زهرا جهانیان بهنمیری، ولی اله دبیدی روشن (1398) بررسی ارتباط بین چاقی مرکزی و آمادگی قلبی تنفسی در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مازندران پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 15(30); 31-47
3
4
مهدی نیک سرشت، ولی اله دبیدی روشن، محمود نیک سرشت (1398) ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشار خون در بیماران قلبی ابن سینا: 21(2); 18-24
5
6
مهدی نیک سرشت، ولی اله دبیدی روشن، محمود نیک سرشت (1398) ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با نشانه های جریان خون کرونر و فشار خون در بیماران قلبی ابن سینا: 2(21); 18-24
7
Mostafa Dehghani, mostafa cheraghiyani, Mehrdad Namdari, Valiollah Dabidi Roshan (2019) Effects of Phase IV Pedometer Feedback Home-Based Cardiac Rehabilitation on Cardiovascular Functional Capacity in Patients With Myocardial Infarction: A Randomized Controlled Trial international journal of basic science in medicine: 4(2); 75-80
8
نفیسه نصرالهی بوجنی، ولی اله دبیدی روشن (1398) توصیف و ارتباط عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی با استفاده از روش های نوین در مردان و زنان اصفهانی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 15(29); 27-41
9
احمد پارسایی فر، ولی اله دبیدی روشن (1397) تأثیر دوزهای تجمعی دوکسوروبیسین بر مسافت فعالیت بدنی اختیاری در رت های مدل سالمندی فعال مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش: 6(12); 59-69
10
مهدی نیک سرشت، ولی اله دبیدی روشن، محمود نیک سرشت (1397) پیشبینی نارسایی قلبی با استفاده از شاخصهای خطرزای سبک زندگی و اکسیژن مصرفی اوج مجله علوم پزشکی رازی: 25(8); 43-51
11
عذرا احمدی، ولی اله دبیدی روشن، آرش جلالی (1397) مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار: 25(4); 495-506
12
مینو دادبان شهامت، ولی اله دبیدی روشن، تورج فرازمندفر (1397) بررسی تاثیر تمرین هوازی تداومی بر نسبت Bax/Bcl-2 و سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در رت های مدل سالمندی مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 28(165); 36-46
13
14
ولی اله دبیدی روشن، سمانه افشان، الهه اصلانی (1397) تاثیر مکمل یاری تائورین بر شاخص های آتروترومبوز و آتروژنیک متعاقب فعالیت بروس اصلاح شده در مردان سالمند مبتلا به سکته ی قلبی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 26 (2); 99-112
15
زهرا جهانیان بهنمیری، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1397) برآورد غیر تهاجمی حداکثر اکسیژن مصرفیVo2max کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 28(159); 74-83
16
مینو دادبان شهامت، ولی اله دبیدی روشن، تورج فرازمندفر (1397) اثر حفاظتی 6 هفته تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Rat های مدل سالمندی مجله دانشکده پزشکی اصفهان: 465:36; 14-21
17
زهرا جهانیان بهنمیری، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1397) براورد غیر تهاجمی Vo2max و شاخص های سنتی و جدید ترکیب بدنی کارکنان حوزه درمانی و غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 28(159); 74-83
18
مهدی نیک سرشت، محمود نیک سرشت، ولی اله دبیدی روشن (1396) ارزیابی غیرتهاجمی ایسکمی میوکارد در بیماران مبتلا به مشکلات قلبی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 12(75); 869-874
19
ابراهیم برارپور، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1396) پایش وضعیت ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش و ارائه نورم ملی ابن سینا: 19(4); 13-21
20
سهیل عزیزی، سید زلیخا هاشمی چاشمی، ولی اله دبیدی روشن، فاطمه ذوالفقارزاده، احمد پارسایی فر (1396) تغییرات بافت قلب به دنبال مسمومیت با دکسوروبیسین :مطالعه تجربی اثر حفاظتی تمرین هوازی در موش های صحرایی جوان و پیر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 25(5); 34-41
21
Mehdi Ahmadian, Valiollah Dabidi Roshan, Anthony Leicht (2018) Age-related effect of aerobic exercise training on antioxidant and oxidative markers in the liver challenged by doxorubicin in rats Free Radical Research Communications: 1; 1-8
22
Mehdi Ahmadian, Saeed Ghorbani, Valiollah Dabidi Roshan, Anthony Leicht (2018) Influence of waterpipe smoking on cardiac autonomic function at rest and following high-intensity anaerobic exercise Acta Gymnica: 4; 36-43
23
24
عذرا احمدی، ولی اله دبیدی روشن، آرش جلالی (1396) تاثیر تمرینات مختلف ورزشی بر عملکرد اندوتلیال عروق:متاآنالیز مطالعات داخل و خارج از کشور فیزیولوژی ورزشی: 9(35); 165-186
25
samira oladazimi, Valiollah Dabidi Roshan, Sara asadi (2017) The effects of short time monohydrate creatine supplementation on systemic stress homeostasis following repeated maximum swimming in young women Journal of Kermanshah University of Medical Science: 20; 130-134
26
Mehdi Ahmadian, Valiollah Dabidi Roshan (2017) Modulatory Effect of Aerobic Exercise Training on Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats with Different Ages. Cardiovascular Toxicology: 17; 1-10
27
28
Mehdi Ahmadian, Valiollah Dabidi Roshan (2017) Modulatory Effect of Aerobic Exercise Training on Doxorubicin- Induced Cardiotoxicity in Rats with Different Ages Cardiovascular Toxicology: 7; 33-42
29
Mehdi Ahmadian, Valiollah Dabidi Roshan, elahe aslani, Stephen R Stannard (2017) Taurine supplementation has antiatherogenic and anti-inflammatory effects before and after incremental exercise in heart failure Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease: 11(7); 185-194
30
مریم موسی پور، ولی اله دبیدی روشن، نیلوفر کریمی (1396) ارزیابی پاسخ های قلبی متابولیکی به یک وهله فعالیت پیشرونده درمدیران مرد دانشگاه های منتخب کشور پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: 9; 35-44
31
سید کمال سادات حسینی، ولی اله دبیدی روشن (1395) اثرات تعاملی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری و مکمل نانوکورکومین بر مسمومیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در سالمندی القا شده به وسیله دی گالاکتوز مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 74; 807-816
32
سید کمال سادات حسینی، ولی اله دبیدی روشن (1395) اثرات تعاملی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری و مکمل نانوکورکومین بر مسمومیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در سالمندی القا شده بهوسیله دی گالاکتوز مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 74(11); 807-816
33
34
سید کمال سادات حسینی، ولی اله دبیدی روشن، محدثه شجاعی شاهرخ آبادی (1395) اثرات طول دوره‎تمرین تریدمیل بر مسمومیت بافتی ناشی از دوزهای مختلف دوکسوروبیسین در بافت های مختلف مجله علوم پزشکی رازی: 23; 31-42
35
36
فاطمه شریفی، ولی اله دبیدی روشن، زهره مظاهری (1395) اثر پیش درمان تمرین هوازی بر بیان ژن آپوپتوز بطن چپ متعاقب القای دوکسوروبیسین در موش های صحرایی مدل سالمندی مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی: 19; 29-43
37
seyd zoleykha hashemi chashmi, Valiollah Dabidi Roshan, soheil azizi (2016) Age-Related Changes in Doxorubicin-Induced Oxidative Damage: Protective and Pretreatment Effects of Short-term Aerobic Exercise Medical laboratory Journal: 10; 52-57
38
سمانه افشان، ولی اله دبیدی روشن (1395) تاثیر دونوع تمرین مقاومتی بدون مکمل زنجبیل بر شاخص های التهابی پژوهش در پزشکی: 40; 118-124
39
Seyed Paria Barzanje, Valiollah Dabidi Roshan (2016) Prior exercise training attenuated Doxorubicin-induced hepatic oxidative stress in Wistar rats: Age-related differences پزشکی هرمزگان: 20(4); 276-285
40
سید پریا برزنجه، ولی اله دبیدی روشن، زهرا سلیمانی کیاسری (1395) اثر پودر ریشه گیاه زنجبیل بر پاسخ های التهابی و ضدالتهابی ناشی از تمرینات مقاومتی به روش دلورم در مردان والیبالیست مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: (3)21; 79-89
41
فاطمه نیکزاد، ولی اله دبیدی روشن (1395) پاسخ شاخص های التهابی بزاقی مردان با سنین مختلف متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز با کارسنج دستی و پایی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: 8; 57-70
42
سید پریا برزنجه، ولی اله دبیدی روشن (1395) اثرات دو نوع ریکاوری فعال با و بدون کراتین بر شاخص های التهابی و عملکرد بدنی زنان جوان متعاقب وهله های شنای بیشینه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 21(3); 100-112
43
نسیم جمالی، ولی اله دبیدی روشن، سید کمال سادات حسینی (1395) آسیب و استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از القای حاد دوزهای مختلف دوکسوروبیسین: اثر 6 هفته تمرین منظم هوازی مجله پزشکی ارومیه: 27; 310-320
44
Mehdi Ahmadian, Valiollah Dabidi Roshan (2016) Dynamics of heart rate variability at different ages: effect of the arm crank and cycle ergometer protocols. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS: 56; 802-810
45
شبنم جمالی، ولی اله دبیدی روشن، سمانه افشان (1395) اثرات پیش درمان 3 و 6 هفته تمرین استقامتی بر استرس ناشی از دوزهای مختلف دوکسوروبیسین در موش های صحرایی مجله علوم پزشکی پارس: 14; 45-55
46
فریبا رسان نژاد، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1395) تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح استراحتی آیریزین زنان یائسه و غیر یائسه دارای اضافه وزن ورزش و علوم زیست حرکتی: 8; 1-9
47
Niloofar Karimi, Valiollah Dabidi Roshan, zohre fathi bayatiani (2015) Individually and Combined Water-Based Exercise With Ginger Supplement, on Systemic Inflammation and Metabolic Syndrome Indices, Among the Obese Women With Breast Neoplasms Iranian Journal of Cancer Prevention: 8; 1-6
48
49
Seyed Ali Akbar Mahmoodi, Valiollah Dabidi Roshan, reza ghara khanlo, Mehdi Hedayati (2015) Improvement of Kidney Apelin and Apelin Receptor in Nitro L-Arginine-Methyl Ester Induced Rats zahedan journal of research in medical sciences: 17; 31-36
50
جواد علیزاده، اباذر شیرازی، عسگری سهرابی، ولی اله دبیدی روشن (1394) بررسی اثر تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی متابولیکی زنان چاق مبتلا به سرطان پستان مجله علمی پزشکی جندی شاپور: 14; 549-561
51
52
53
معصومه حبیبیان، ولی اله دبیدی روشن، سید جعفر موسوی، سید علی اکبر محمودی (1392) اثر حمایتی تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو ناشی از سرب در مخچه موش صحرایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: 15(3); 39-45
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
ولی اله دبیدی روشن، سیروس چوبینه (1394) اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد اول) : مبانی فیزیولوژی حرکت شابک:978-964-530-476-6
2
ولی اله دبیدی روشن (1394) فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها شابک:978-600-6858-56-2
3
ولی اله دبیدی روشن (1389) ساختار و عملکرد دستگاه عضلانی - اسکلتی شابک:964-5715-32-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!