20 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي پاسخ هاي قلبي متابوليكي به يك وهله فعاليت پيشرونده درمديران مرد دانشگاه هاي منتخب كشور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی ، فعالیت پیشرونده، مدیران مرد، رده های سنی متفاوت
مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران مریم موسی پور (نفر اول) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر دوم) ، نیلوفر کریمی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی پاسخ قلبی متابولیکی به یک وهله فعالیت پیشرونده در مدیران مرد دانشگاه های منتخب کشور بود. بدین منظور، 63 نفر از مدیرانی که در دامنه سنی آنان 30 تا 60 سال و دست کم 6 ماه از دوره مدیریت آن ها گذشته بود، در سه طبقه سنی 30-40، 41-50، 51-60 سال دسته بندی شدند. پروتکل اصلاح شده ی بروس بر روی نوار گردان برای انجام فعالیت پیش رونده استفاده شد. خون گیری متعاقب 10 ساعت ناشتایی شبانه در دو مرحله قبل و پس از اجرای پروتکل اجرا شد. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون t وابسته، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اجرای یک جلسه فعالیت وامانده ساز منجر به تغییر معنادار مقادیرHDL-C به ترتیب 0/009، 0/001، 0/001 و گلسترول مقادیر p به ترتیب 0/001، 0/001، 0/001 در هر سه گروه سنی شده و تغییرات مقادیردر هر سه گروه سنی شده و تغییرات مقادیر د رگروه سنی 41-50 و P=0/001 تغییرات آدیپونکتین نیز در گروه های سنی 30-40 و P=0/031 و 41-50 و P=0/021 معنی داری است. تغییرات بین گروهی نیز فقط در مقادیر کلسترول، در مدیران رده سنی 30-40 سال در مقایسه با 51-60 سال به لحاظ آماری معنادار است P=0/038 تحقیق حاضر نشان داد که اجرای یک جلسه فعالیت وامانده ساز بر روی نوارگردان، تاثیر معنی داری بر سطوح آدیپونکتین و بهبود نیمرخ لیپیدی در مدیران مرد رده های سنی مختلف دانشگاه های منتخب کشور دارد. بنابراین تغییر در شیوه زندگی این مدیران منجر به پیشگیری از وقوع حوادث قلبی عروقی و افزایش کارایی آن ها در محیط های کاری می شود.