20 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر حمايتي تمرين هوازي بر استرس اكسيداتيو ناشي از سرب در مخچه موش صحرايي.
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، سرب، استرس اکسیداتیو
مجله مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
شناسه DOI http://goums.ac.ir/journal/article-1-1798-fa.html
پژوهشگران معصومه حبیبیان (نفر اول) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر دوم) ، سید جعفر موسوی (نفر سوم) ، سید علی اکبر محمودی (نفر چهارم)

چکیده

زمینه و هدف : آسیب اکسیداتیو ناشی از وجود سرب در مغز، به عنوان یک مکانیسم مولکولی احتمالی در سمیت سرب در نظر گرفته می شود. تمرین هوازی با القای آبشاری از فرایندهای مولکولی و سلولی از مغز حمایت می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر 8 هفته تمرین هوازی بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و مالون دی آلدئید (MDA) بافت مخچه موش های صحرایی در معرض استات سرب انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های پایه، شم (30 میلی گرم/کیلوگرم، اتیل اولئات)، سرب و سرب + تمرین (20 میلی گرم/کیلوگرم، تزریق داخل صفاقی استات سرب) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 8 هفته دویدن با سرعت 15 تا 22متربردقیقه، مدت 25 تا 64 دقیقه در روز و 5 جلسه در هفته بود. سطوح BDNF و MDA به ترتیب با روش ELISA و تیوباربیتوریک اسید سنجیده شد. یافته ها : تیمار مزمن با استات سرب سطوح MDA مخچه ای را در موش ها افزایش داد (P<0.001)؛ اما اثری بر سطوح BDNF نداشت. اثر متقابل تمرین هوازی و استات سرب سطوح MDA را کاهش داد (P<0.001) و منجر به افزایش غیرمعنی دار سطوح BDNF در مخچه گردید. نتیجه گیری : تمرین هوازی با شدت متوسط ممکن است نقش حمایت عصبی در مقابل آسیب ناشی از سرب بر مخچه از طریق تنظیم منفی استرس اکسیداتیو داشته باشد و سلامت مغز را با افزایش BDNF ارتقاء بخشد.