09 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ارتباط بين چاقي مركزي و آمادگي قلبي تنفسي در اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
WHtR، گام شمار،Vo2max، شکل بدن بر پایه سطح ، شاخص چاقی بدن
مجله پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
شناسه DOI 10.22080/jaep.2019.13726.1730
پژوهشگران زهرا جهانیان بهنمیری (نفر اول) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر دوم)

چکیده

سابقه و هدف:چاقی، بویژه چربی احشایی با مشکلات بهداشتی از جمله افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، دیابت نوع 2، سرطانها و مرگ زودرس مرتبط می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین چاقی مرکزی و آمادگی قلبی تنفسی در اعضای هیات علمی و کارمندان مرد و زن دانشگاه مازندران بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی به روش تصادفی روی 300 نفر از پرسنل دانشگاه مازندران انجام شد. شاخصهای ترکیب بدنی (BMI، محیطهای دور لگن، کمر و گردن)،چاقی مرکزی (SBSI، BAI، WHR و WHtR) و شاخصهای عملکردی (تعداد گامها در روز و Vo2max پروتکلهای شاتل و گام شمار ) بررسی شد. داده ها با استفاده از روشهای آماری t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها:همبستگی معکوس معنی داری بین شاخصهای چاقی مرکزی(WHR، WHtR ،BAI و (SBSI و شاخصهای آمادگی قلبی و تنفسی( Vo2max گام شمار ، Vo2max شاتل و تعداد گامهای طی شده در روز ) در اعضای هیات علمی و کارمندان مرد و زن دانشگاه مازندران وجود داشته است(05/0p≤). استنتاج:یافته های مطالعه حاضر نشان داد که کاهش شاخصهای چاقی مرکزی باعث افزایش آمادگی قلبی تنفسی در اعضای هیات علمی و کارمندان مرد و زن دانشگاه مازندران می شود.