20 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات تعاملي دو شيوه تمرين اجباري و اختياري و مكمل نانوكوركومين بر مسموميت كبدي ناشي از دوكسوروبيسين در سالمندي القا شده بهوسيله دي گالاكتوز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دوکسوروبیسین، کبد، ورزش، کورکومین، نانوذرات.
مجله مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شناسه DOI http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7876-fa.html
پژوهشگران سید کمال سادات حسینی (نفر اول) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر دوم)

چکیده

زمینه و هدف: دوکسوروبیسین، یکی از رایجترین داروهای شیمی درمانی است، که با کاهش آنتی اکسیدانها و القای آپوپتوز منجر به سمیت کبدی میشود. پژوهش کنونی با هدف بررسی اثرات تعاملی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری و مکمل نانوکورکومین، بر آسیب بافت کبد آزمودنی های مدل سالمندی، انجام شد. روش بررسی:ا ین پژوهش تجربی در آزمایشگاه جانوری گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران در فروردین 1393 انجام شد. 80 سر رت نر نژاد ویستار، 9 هفته به صورت روزانه در معرض تزریق 100 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دی گالاکتوز به صورت زیر صفاقی قرار گرفتند و به صورت تصادفی به 10 گروه تقسیم شدند.