09 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان طراحي و ارزيابي يك پروتكل تمريني 8 هفته اي تركيبي در خانه بر چاقي احشايي و عملكرد قلبي تنفسي جانبازان مناطق مختلف استان مازندران و همسران آنان: راهكاري براي كاهش بي تحركي طي پاندمي COVID-19
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پاندمی COVID-19، تمرین در منزل، سلامت جانبازان، بیومارکرهای قلبی عروقی، چاقی احشایی.
مجله طب نظامی
شناسه DOI 10.30491/JMM.23.11.901
پژوهشگران حسین روحی (نفر اول) ، نسرین شاد (نفر دوم) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر سوم)

چکیده

زمینه و هدف: تداوم شیوع پاندمی COVID-19 و نگرانی از فعالیت در باشگاه­ ها موجب تهدید سلامت جانبازان و همسران آنان خواهد شد. هدف مطالعه حاضر طراحی و ارزیابی یک پروتکل تمرینی 8 هفته­ ای ترکیبی در خانه بر شاخص ­های ترکیب بدنی وابسته به چاقی احشایی (VAI، WHR، BMI، AVI، WHtR و BAI) و پارامترهای قلبی عروقی (SBP، DBP، HR و RPP) جانبازان استان مازندران و همسران آنان می ­باشد. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 240 نفر از جانبازان 49-25 درصد ترومایی و همسران آنان به صورت تصادفی در دو گروه مداخله ورزشی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی مقاومتی-هوازی در منزل به مدت 8 هفته و 6 جلسه در هفته در منزل اجرا شد. براساس اصل اضافه­ بار شدت و مدت تمرین (روزانه 200 گام بر تعداد گام و هر هفته بر تعداد ست­ ها و تکرارهای تمرینات مقاومتی افزوده شد. سنجش متغیرها در ابتدا و انتهای دوره تمرینی با استفاده از دستگاه­ های آزمایشگاهی (تست بروس و بیو ایمپدانس الکتریکی) و آزمون میدانی (راکپورت) انجام شد. داده­ ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه و در سطح خطای 5 درصد تحلیل شد. یافته ها: اجرای 8 هفته تمرین ترکیبی در منزل موجب بهبود معنادار شاخص ­های چاقی احشایی (0/01>P) و کاهش معنادار استرس میوکارد (RPP) (0/05>P) در جانبازان ساکن در مناطق شرق، مرکز و غرب استان در مقایسه با گروه کنترل و همینطور همسران آن­ ها شد (0/05>P). به ­علاوه، بهبود معناداری مشابهی در عملکرد قلبی عروقی متعاقب آزمون بروس (0/01>P) و راکپورت (0/05>P) فقط در جانبازان این مناطق دیده شد. هرچند این تفاوت بین جانبازان و همسران آنان در این مناطق معنادار بود، اما در ساکنین شرق مازندران به ترتیب بهتر از مناطق مرکزی و غربی بود. نتیجه گیری: یک برنامه ورزشی ترکیبی در خانه با شدت متوسط به گونه­ ای که آزمودنی در حین فعالیت قادر به صحبت باشد می ­تواند نقش محوری در بهبود عملکرد قلب و عروق و تعدیل چاقی احشایی در طی پاندمی COVID-19 در جانبازان داشته باشد. توجه به سلامت جسمانی، به ­ویژه همسران جانبازان، برای بهبود کیفیت زندگی توصیه می ­شود.