09 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر پيش درمان فعاليت بدني اختياري بر آسيب قلبي ناشي از القاي مقادير تجمعي دوكسوروبيسين در رت هاي مدل سالمندي: مطالعه ي هيستوپاتولوژي بافت قلب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تغییرات هیستوپاتولوژیک، دوکسوروبیسین، فعالیت بدنی اختیاری، مسمومیت قلبی
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI (DOI): 10.22059/jsb.2018.66074
پژوهشگران احمد پارسایی فر (نفر اول) ، زهره مظالمی (نفر دوم) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر سوم)

چکیده

کاهش تاثیر مسمومیت قلبی ناشی از درمان با آنتراسایکیلین ها، راهبرد موثری برای بقای بیشتر مبتلایان به انواع سرطان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر پیش درمان فعالیت بدنی اختیاری بر آسیب قلبی ناشی از القای مقادیر تجمعی دوکسوروبیسین در رت های مدل سالمندی بود. 24 سر رت نر نژاد ویستار 12 هفته ای به صورت تصادفی به سه گروه سالین (S)، دوکسوروبیسین (D) و فعالیت بدنی اختیاری (DWR) تقسیم شدند. سالمندی به مدت 9 هفته و به وسیله تزریق روزانه دی گالاکتوز (100 میلی گرم/ کیلوگرم) القا شد. شش هفته فعالیت بدنی اختیاری بر روی چرخ دوار اجرا شد. در پانزده روز پایانی فعالیت بدنی و تزریق دی گالاکتوز، داروی دوکسوروبیسین با دوز تجمعی 15 میلی گرم/ کیلوگرم (روزانه یک میلی گرم) تزریق شد. 48 ساعت پس از پایان فعالیت بدنی و تزریق دوکسوروبیسین، حیوانات کشته شدند و بطن چپ قلب به منظور ارزیابی های هیستولوژیکی جدا شد. نتایج نشان داد که تزریق دوکسوروبیسین به افزایش غیرمعنادار شاخص آپوپتوزی و نسبت وزن قلب/ وزن بدن و از طرفی کاهش معنادار نسبت فیبر/ فضای بینابینی منجر شد (05/0P≤). همچنین در بررسی های کیفی بافت قلب، واکوئله شدن، تکه تکه شدن هسته سلول ها، به هم ریختگی ساختار بافت و از بین رفتن فیبرهای قلبی مشاهده شد. در مقابل فعالیت بدنی اختیاری قبل و در حین تزریق دوکسوروبیسین به کاهش این تغییرات منجر شد. فعالیت بدنی اختیاری در ترکیب با دوکسوروبیسین، راهبرد موثری برای کاهش آسیب قلبی ناشی از القای دوکسوروبیسین است.