20 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ارتباط بين شاخص هاي آنتروپومتري و عملكرد دويدن در نظاميان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص های آنتروپومتری، عملکرد دویدن، نظامیان، ترکیب بدن
مجله طب نظامی
شناسه DOI 10.30491/JMM.23.2.105
پژوهشگران ابراهیم برارپور (نفر اول) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر دوم)

چکیده

زمینه و هدف: در حالی که اهمیت آمادگی جسمانی برای نظامیان به خوبی مشخص شده است، تاکنون هیچ مطالعه ای به بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتری با آمادگی جسمانی در نظامیان نپرداخته است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتری و عملکرد دویدن در نظامیان بود. روش بررسی: آزمودنی های پژوهش حاضر580 نفر از دانشجویان 19 تا 24 ساله دانشگاه افسری امام علی(ع) در سال 1396 می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ویژگی های آنتروپومتری آزمودنی ها شامل (FFM، BMI، PBF، whtr، whr، SMM، BFM، BMR و TBW) به وسیله دستگاه (in body 220 ) و آزمون دویدن 3200 متر به روش استاندارد و در پیست 400 متر دوو میدانی اندازه گیری شد. آزمون گیری هر روز در ساعت 16 تا 18 انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی نشان داد بینBMI باPBF و FFM همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین BFM با متغیرهای whr، whtr و BMI همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بینPBF با متغیرهای whr، whtr وBMI همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد بین دویدن با متغیرهای قد، BFM، FMM، وزن، SMM، BMI، PBF، whr، BMR و wast همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد با توجه به نقاط قوت و ضعف هر یک از دانشجویان نظامی در ویژگی های آنتروپومتریکی احتمالا بتوان با طراحی برنامه های تمرینی مطلوب به توسعه استقامت قلبی تنفسی آنها کمک کرد