09 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان براورد غير تهاجمي Vo2max و شاخص هاي سنتي و جديد تركيب بدني كاركنان حوزه درماني و غيردرماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
IPAQ، گام شمار،Vo2max، شکل بدن بر پایه سطح ، شاخص چاقی بدن
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شناسه DOI http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10448-fa.html
پژوهشگران زهرا جهانیان بهنمیری (نفر اول) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر دوم) ، افشین فیاض موقر (نفر سوم)

چکیده

سابقه و هدف:با صنعتی شدن جوامع، بی تحرکی به معضل جهانی تبدیل شده است. هدف مطالعه حاضر برآورد غیرتهاجمی Vo2max از طریق گام شمار، فرم کوتاه پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی(IPAQ-S) و آزمون شاتل و ارتباط آن با شاخصهای ترکیب بدنی سنتی(BMI، WC، HC و WHR) و جدید(WHtR، BAI و SBSI) در پرسنل هیات علمی و غیرهیات علمی و پرسنل حوزه های درمانی و غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود. مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی به روش تصادفی روی 300 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. برای برآورد Vo2max از ابزارهای غیرتهاجمی ذهنی(IPAQ-S) و عینی(گام شمار و شاتل)استفاده شد. بعلاوه، شاخصهای سنتی و جدید ترکیب بدنی اندازه گیری شدند. یافته ها:میزان تحرک پرسنل هیات علمی و کارمند هر دو حوزه درمانی و غیردرمانی کمتر از مقادیر طبیعی بود. با وجود این، میزان تحرک پرسنل حوزه درمانی بیشتر از غیردرمانی بود و این وضعیت تحرک در اعضای هیات علمی بیشتر از کارمندان بود. بعلاوه، ارتباط معناداری بین Vo2max گام شمار و شاتل با BAI در اعضای هیات علمی و کارمندان حوزه درمانی و غیرمانی یافت شد. استنتاج: همبستگی ضعیفی بین آمادگی قلبی تنفسی پرسنل دانشگاه با شاخصهای سنتی ترکیب بدنی یافت شد که با میزان تحرک پذیری اندک در آنان مرتبط بود. لذا افزایش فعالیت های تحرک آمیز به عنوان بخشی از زندگی آن ها ضروری به نظر می رسد.