09 بهمن 1401
ولي اله دبيدي روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
تلفن: 011-35303400
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر تمرين در آب و مصرف مكمل زنجبيل بر ريسك فاكتورهاي قلبي متابوليكي زنان چاق مبتلا به سرطان پستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ریسک فاکتورهای قلبی متابولیکی، چاقی، سرطان پستان، مکمل ضدالتهابی، تمرین در آب
مجله مجله علمی پزشکی جندی شاپور
شناسه DOI
پژوهشگران جواد علیزاده (نفر اول) ، اباذر شیرازی (نفر دوم) ، عسگری سهرابی (نفر سوم) ، ولی اله دبیدی روشن (نفر چهارم)

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر 6 هفته تمرین در آب و مکمل یاری زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی متابولیکی در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان بود. روش بررسی: آزمودنی های پژوهش حاضر را 40 زن مبتلا به سرطان پستان با میانگین سنی (8/5±48 سال)، وزن (9±76 کیلوگرم) و تودۀ چربی (4±8/41 کیلوگرم) تشکیل می دادند که به طور تصادفی به چهار گروه: دارونما؛ تمرینات در آب + دارونما؛ مصرف مکمل زنجبیل و تمرینات منتخب در آب+ مکمل زنجبیل تقسیم شدند. مکمل به مدت 6 هفته، روزی 4 عدد کپسول750 میلی گرمی زنجبیل مصرف شد. تمرین فزاینده در آب در یک استخر با عرض 15 متر و عمق 4 متر، 4 بار در هفته به مدت 6 هفته و هر جلسه 75-60 دقیقه انجام شد. داده های آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری و به ترتیب با روش های الایزا و HOMA-IR اندازه گیری شد. یافته ها: مکمل زنجبیل و همچنین تمرین در آب، موجب افزایش آدیپونکتین، کاهش انسولین، مقاومت به انسولین و گلوکز خون نسبت به قبل شد. با این حال، گروه ترکیبی افزایش بیشتری در مقادیر آدیپونکتین و کاهش در مقاومت انسولینی نسبت به هریک از مداخله های مجزا را نشان داد. نتیجه گیری: یافته های تحقیق یک اثر حفاظتی از استراتژی های غیر دارویی مانند تمرین در آب و مکمل ضدالتهابی زنجبیل در پاسخ های قلبی متابولیکی در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان را نشان داد.