03 شهریور 1398

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135342161
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1388)
    عنوان رساله: ایجاد جهش در ژن لوسیفراز گونه ایرانی با استفاده از تکنیک جهش زایی هدف دار جهت غربالگری آنزیمی با ویژگی جدید
  • فوق لیسانس بیوشیمی ، تربیت مدرس ، ایران (1381 - 1383)
    عنوان پایان‌نامه: کلونینگ و تعیین توالی ژن لوسیفراز گونه ایرانی Lampyris turkestanicus
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2019) Moderately Halophilic Bacteria and Their Industrially Important Enzymes from the Ancient Ecosystem Badab-e Surt Industrial Biotechnology: VOL. 15 NO. 2; VOL. 15 NO. 2
2
Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2019) Scopoletin and Morin Inhibit Lactate Dehydrogenase Enzyme Activity, Which Is Critical for Cancer Metabolism hormozgan medical journal: 23(1); 1-6
3
فرنوش انوشا، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، منیره موحدی (1397) بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار: دوره 25 شماره 5; 649-658
4
ساناز علیزاده، ناصر اقدمی، باقر سیدعلیپور، پروانه محمدی (1397) بررسی اثر نانوذره مس بر زنده مانی و مهاجرت سلولهای کراتینوسیت مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 76; 543-549
5
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1397) غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولید کننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس: جلد 9 شماره 3; 449-441
6
باقر سیدعلیپور، زهرا دادویی، محمدعلی ابراهیم زاده (1397) فعالیت آنتی اکسیدانی و به دام اندازی رادیکال آزاد عصاره الکمیلا پرسیکا با روش های پرکولاسیون، پلی فنولیک و اولتراسونیک زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس: 9; 219-226
7
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, Gholam Hossein Riazi, salman ahmady asbchin (2018) Introduction of Two Halo-Alkali-thermo-stable Biocatalysts: Purification and Characterization CATALYSIS LETTERS: 148(3); 831-842
8
مجتبی محسنی، فاطمه قربان زاده، باقر سیدعلیپور (1396) تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران پژوهش های سلولی و ملکولی: 30; 476-487
9
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1396) جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز از تالاب میانکاله زیست شناسی دریا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز: 9; 1-12
10
باقر سیدعلیپور، فرنوش انوشا، علی طراوتی، سید محمد حسینی (1396) بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در موش صحرایی نر بعد از مواجهه با نانوذره نیکل و کلرید نیکل مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل: جلد 19 شماره 11; 58-66
11
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1396) بررسی فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، ترانس آمینازها و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد بعد از مواجهه با اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: جلد 25 شماره 5; صفحات 381-395
12
ساناز علیزاده، ناصر اقدمی، باقر سیدعلیپور (1396) بررسی اثر سمیت سلولی نانوذره مس40 نانومتری بر زنده مانی سلول های اندوتلیال مشتق از سیاه رگ بندناف مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، فصلنامه ره آورد دانش: 20; 96-106
13
Mahboobeh Aghagolzadeh, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Bagher Seyedalipour (2017) Olive leaf extract reverses the behavioral disruption and oxidative stress induced by intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine in rats Physiology and Pharmacology: 21; 44-53
14
سمانه گلی، باقر سیدعلیپور (1395) بررسی اثر سمیت عصاره گیاه Phlomis herba- venti بر رده سلول سرطانی Hela گیاه و زیست بوم: 12; 111-119
15
باقر سیدعلیپور، نجمه بریمانی، ارسطو بدویی دلفارد (1395) ارزیابی بیومارکرهای بیوشیمیایی سرم و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش NMRI پس از مواجهه با نانوذره اکسید مس مجله علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق): 23; 76-82
16
باقر سیدعلیپور، نسیم دلفان آذری، محمود اسدی، مجتبی محسنی (1395) ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت سلولی عصاره اتانولی پیاز گیاه سوسن چلچراغ بر رده سلول سرطانی Hela مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: جلد 8-شماره 1; 59-70
17
باقر سیدعلیپور، رویا فتاحی، رمضان خان بابایی، روح الله عبدالله پور (1395) بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و فعالیت آنزیم های آمینوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز در موش باردار نژاد NMRI پس از مواجهه با نانوذرات اکسید منیزیم (MgO) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان: 24; 44-56
18
باقر سیدعلیپور، علی حسنی، محمدعلی ابراهیم زاده، مجتبی محسنی (1394) شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی بخش هوایی گیاه Ballota platyloma Rech. f مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، فصلنامه ره آورد دانش: 18; 59-70
19
باقر سیدعلیپور، الهام پور اکبر، علی طراوتی (1394) بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره اتانولی برگ گیاه پسته وحشی (Pistacia Khinjuk) بر دو رده سلول سرطانی Hela و MCF-7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 14; 939-952
20
باقر سیدعلیپور، آمنه عارفی فر، رمضان خان بابایی، سید محمد حسینی (1394) بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر آنزیم های ALT ، AST ، ALP و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش نژاد NMRI مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 25; 183-193
مقاله ارائه‌شده
1
Maryam Khaledikia, Razieh Yazdanparast, Bagher Seyedalipour (2019) The impact of the C-terminal peptide extension in retinal IMPDH(546) variant in response to allosteric regulation with purine nuclotides The 4th Conference on Protein and peptide science, Iran, University of Isfahan
2
سعیده محمدی، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی (1397) جهش زایی هدفدار ژن سوپر اکسید دیسموتازانسانی حاوی جهش C146R در ارتباط با اسکلروز جانبی آمیوتروفیک سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران، ساری
3
سیده زهره هاشمی، باقر سیدعلیپور، مجتبی محسنی (1397) ارتباط ژن سوپر اکسید دیسموتازانسانی با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در لوپ 4 سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران، ساری
4
رضا روزبهان، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی (1397) بررسی اثر تغییر دراسید آمینه جایگاه 114 گلیسن آنزیم سوپراکسیددیسموتاز انسانی با استفاده از جهش زایی هدفدار سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران، ساری
5
پریسا راجی، باقر سیدعلیپور، اکبر حاجی زاده مقدم (1396) اثر عصاره سیر و N-استیل سیستئین بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید ناشی از مصرف فن والریت در سرم موش صحرایی نر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
6
باقر سیدعلیپور، نازنین خورنق، علی طراوتی (1396) بررسی نقش N- استیل سیستئین , S- متیل سیستئین بر شاخص های استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف استامی پراید دربیضه موش صحرایی نر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
7
مهرناز منیری، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، باقر سیدعلیپور (1396) خالص سازی آنزیم گلوتاتیون S ترانسفراز از نمونه گاماروس دریای خزر به روش کروماتوگرافی کنگره ملی شیمی و نانوشیمی، از پژوهش تا توسعه ملی، ایران، تهران
8
Mehrnaz Moniri, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Bagher Seyedalipour (2017) Partial purification of Glutathione S transferase from GAMMARUS species of the Caspian Sea using ammonium sulfate precipitation 1st inetrnation conference on modern technologies in sciences, Iran, Amol
9
Mehrnaz Moniri, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Bagher Seyedalipour (2017) Partial purification of Glutathione S transferase from GAMMARUS species of the Caspian Sea using ammonium sulfate precipitation 1st inetrnation conference on modern technologies in sciences, Iran, Amol
10
فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1396) تولید فیتاز خارج سلولی توسط Bacillus sp. MGH3 جدا شده از رسوبات دریای مازندران سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
11
Bagher Seyedalipour (2017) Copper nanoparticles induced wound treatment 2 ed international stem cell and regenerative medicine congress, Iran, Tehran
12
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1395) اثر مقایسه ای اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل بر اوره،کراتینین، کلسترول و تری گلیسرید خون در موش نر نژاد ویستار پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، ایران، تهران
13
Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2016) Investigating of LDH structure in the presence of Morin Molecular Medicine, Iran, Isfahan
14
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
15
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) غربالگری و جداسازی باکتریهای هالوفیل مقاوم به فلز سنگین سرب از چشمههای بادابسورت نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
16
Leila Satari Faghihi, salman ahmady asbchin, Bagher Seyedalipour (2016) SCREENING AND ISOLATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCING HALOPHILIC BACTERIA FROM BADAB-SOURT The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
17
ملیکا مزلقانی نیا، ملیحه سادات عطری، باقر سیدعلیپور (1395) تعیین پارامترهای سینتیکی آنزیم لاکتاتدهیدروژناز در حضور و عدم حضور مهارکننده مورین چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران، تهران
18
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1395) تاثیر اکسیدنیکل و نانوذرات اکسیدنیکل برمیزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و الکالن فسفاتاز در موش نر چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران، تهران
19
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری های نمک دوست جداشده ازتالاب میانکاله چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران، تهران
20
فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1394) جداسازی و بررسی سویه های باسیلوس تولیدکننده فیتاز از رسوبات بستر دریای مازندران اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
فرشته صفری، باقر سیدعلیپور، ذکیه کشاورزی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) بررسی اثرات عصاره زرین گیاه بر کولیت اولسراتیو القا شده توسط استیک اسید در موش های صحرایی نر
3
4
مهرناز منیری، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، باقر سیدعلیپور (1396) خالص سازی آنزیم گلوتاتیونS-ترانسفراز از گاماروس دریای خزر و بررسی پارامتر های سینتیکی آن
5
6
7
ملیکا مزلقانی نیا، باقر سیدعلیپور، ملیحه سادات عطری (1395) مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم لاکتات دهیدروژناز در حضور مورین و اسکوپولتین
8
9
10
11
12
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه نانو و بیوتکنولوژی (1397 - اکنون)
  • عضو کمیته اخلاق زیستی دانشگاه مازندران (1396 - 1398)
بیشتر