29 اسفند 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1388)
    عنوان رساله: ایجاد جهش در ژن لوسیفراز گونه ایرانی با استفاده از تکنیک جهش زایی هدف دار جهت غربالگری آنزیمی با ویژگی جدید
  • فوق لیسانس بیوشیمی ، تربیت مدرس ، ایران (1381 - 1383)
    عنوان پایان‌نامه: کلونینگ و تعیین توالی ژن لوسیفراز گونه ایرانی Lampyris turkestanicus
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مهندسی پروتئین و پروتئو میکس، پایداری آنزیم، پایش گونه های آمیلوئید در آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز انسانی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Afsaneh nemati, Mohammad Javad Chaeichi, Moslem Mansour Lakouraj, Saman Hosseinkhani, Bagher Seyedalipour (2023) A bioluminescent earthworm luciferase mimetic MIL-101(Cr)-MOF for enhanced luciferin chemiluminescence and H2O2 sensing Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry: 437; 114332
2
Bita Rouh, Bagher Seyedalipour, Saman Hosseinkhani, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2022) Human DT-diaphorase expression in Escherichia coli: optimization, purification and structural stability Veterinary Research Forum: 13 (4); 545 - 551
3
Payam baziyar, Bagher Seyedalipour, Saman Hosseinkhani, Ehsan Nazifi (2022) Development of In Silico Analysis and Molecular Dynamics Simulation on L67P and D76Y Mutants of the Human Superoxide Dismutase 1(hSOD1) Related to Amyotrophic Lateral Sclerosis Iranian Journal of Biotechnology: 20(4); 26-37
4
Nastaran Namadian, Bagher Seyedalipour, Saman Hosseinkhani, Payam baziyar (2022) Biochemical and biophysical properties of the novel ALS‑linked hSOD1 mutants: an experimental study accompanied by in silico analysis Journal of the Iranian Chemical Society: 19; 27-38
5
عباسعلی دهپور جویباری، سید حسین هاشمیان احمدی، علی پاکدینپاریزی، وحید عبدوسی، باقر سیدعلیپور (1401) بررسی تأثیرسالیسیلیک اسید بر میزان متابولیتهای ثانویه ریشههای نابجا و کالوس گیاه سرخارگل زیست شناسی تکوینی: 2; 55-62
6
7
Zakieh Keshavarzi, Fereshte safari, Bagher Seyedalipour, Amirreza khoshniat, Reza Azizi, Mehran Vatanchian, Fatemeh Maghool (2022) Antioxidant Effects of Methanol Extract of Dracocephalum kotschyi in Acetic Acid Induced Rat Colitis Model journal of advances in medical and biomedical research: 30(138); 39-46
8
Arastoo Badoei-Dalfard, Arezoo Shahba, Fatemeh Zaare, Ghasem Sargazi, Bagher Seyedalipour, Zahra Zahra Karami (2021) Lipase immobilization on a novel class of Zr-MOF/electrospun nanofibrous polymers: Biochemical characterization and efficient biodiesel production International Journal of Biological Macromolecules: 192; 1292–1303
9
sedigheh rajaei, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2021) Production of Lipase by Isolated Halophile, Halobacillus sp. Strain AR11 from International Miankaleh Wetland journal of genetic resources: 7; 188-195
10
11
زهرا هراتیان، فرهاد ولی زادگان، باقر سیدعلیپور (1399) بررسی اثرات عصاره میوه عناب (Ziziphus jujube) بر استرس اکسیداتیو هیپو کامپی و اختلال حافظه فضایی القاء شده با مورفین در موش صحرایی نر پژوهشهای جانوری: جلد 33، شماره 9; 279-292
12
Zahra Haratian, Bagher Seyedalipour (2021) Effect of Jujube Extract on Acetylcholinesterase Activity and Oxidative Stress in Morphine-treated Male Rats Journal of Guilan university of medical sciences: vol 29, Num 4; 122-133
13
14
فرنوش انوشا، باقر سیدعلیپور، سید محمد حسینی (1399) بررسی سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی کبد و سرم موش صحرایی طب جنوب: سال بیست و سوم، شماره 1; صفحه 14-26
15
Aidin Marzban, Bagher Seyedalipour, Manijeh Mianabadi, Ali Taravati, Seyed Mohammad Hoseini (2019) Biochemical, Toxicological, and Histopathological outcome in rat brain following treatment with NiO and NiO nanoparticles BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH: 2; 1-9
16
Sanaz Alizadeh, Bagher Seyedalipour, Saeed Shafieyan, Abolfazl Kheime, Parvaneh Mohammadi, Naser Aghdami (2019) Copper nanoparticles promote rapid wound healing in acute full thickness defect via acceleration of skin cell migration, Proliferation, and neovascularization BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS: Volume 517, Issue 4; Pages 684-690
17
پریسا راجی، باقر سیدعلیپور، اکبر حاجی زاده مقدم (1398) اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N - ا ستیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: . 1398; 21 (2); . 32-42
18
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2019) Moderately Halophilic Bacteria and Their Industrially Important Enzymes from the Ancient Ecosystem Badab-e Surt Industrial Biotechnology: VOL. 15 NO. 2; VOL. 15 NO. 2
19
Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2019) Scopoletin and Morin Inhibit Lactate Dehydrogenase Enzyme Activity, Which Is Critical for Cancer Metabolism hormozgan medical journal: 23(1); 1-6
20
فرنوش انوشا، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، منیره موحدی (1397) بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: دوره 25 شماره 5; 649-658
21
ساناز علیزاده، ناصر اقدمی، باقر سیدعلیپور، پروانه محمدی (1397) بررسی اثر نانوذره مس بر زنده مانی و مهاجرت سلولهای کراتینوسیت مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 76; 543-549
22
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1397) غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولید کننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس: جلد 9 شماره 3; 449-441
23
باقر سیدعلیپور، زهرا دادویی، محمدعلی ابراهیم زاده (1397) فعالیت آنتی اکسیدانی و به دام اندازی رادیکال آزاد عصاره الکمیلا پرسیکا با روش های پرکولاسیون، پلی فنولیک و اولتراسونیک زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس: 9; 219-226
24
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, Gholam Hossein Riazi, salman ahmady asbchin (2018) Introduction of Two Halo-Alkali-thermo-stable Biocatalysts: Purification and Characterization CATALYSIS LETTERS: 148(3); 831-842
25
مجتبی محسنی، فاطمه قربان زاده، باقر سیدعلیپور (1396) تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران پژوهشهای سلولی و ملکولی: 30; 476-487
26
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1396) جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز از تالاب میانکاله زیست شناسی دریا: 9; 1-12
27
باقر سیدعلیپور، فرنوش انوشا، علی طراوتی، سید محمد حسینی (1396) بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در موش صحرایی نر بعد از مواجهه با نانوذره نیکل و کلرید نیکل مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل: جلد 19 شماره 11; 58-66
28
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1396) بررسی فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، ترانس آمینازها و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد بعد از مواجهه با اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: جلد 25 شماره 5; صفحات 381-395
29
ساناز علیزاده، ناصر اقدمی، باقر سیدعلیپور (1396) بررسی اثر سمیت سلولی نانوذره مس40 نانومتری بر زنده مانی سلول های اندوتلیال مشتق از سیاه رگ بندناف مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک: 20; 96-106
30
Mahboobeh Aghagolzadeh, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Bagher Seyedalipour (2017) Olive leaf extract reverses the behavioral disruption and oxidative stress induced by intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine in rats Physiology and Pharmacology: 21; 44-53
31
سمانه گلی، باقر سیدعلیپور (1395) بررسی اثر سمیت عصاره گیاه Phlomis herba- venti بر رده سلول سرطانی Hela گیاه و زیست بوم: 12; 111-119
32
باقر سیدعلیپور، نجمه بریمانی، ارسطو بدویی دلفارد (1395) ارزیابی بیومارکرهای بیوشیمیایی سرم و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش NMRI پس از مواجهه با نانوذره اکسید مس مجله علوم پزشکی رازی: 23; 76-82
33
باقر سیدعلیپور، نسیم دلفان آذری، محمود اسدی، مجتبی محسنی (1395) ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت سلولی عصاره اتانولی پیاز گیاه سوسن چلچراغ بر رده سلول سرطانی Hela مجله علوم پزشکی خراسان شمالی: جلد 8-شماره 1; 59-70
34
35
باقر سیدعلیپور، رویا فتاحی، رمضان خان بابایی، روح الله عبدالله پور (1395) بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی کبد و فعالیت آنزیم های آمینوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز در موش باردار نژاد NMRI پس از مواجهه با نانوذرات اکسید منیزیم (MgO) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان: 24; 44-56
36
باقر سیدعلیپور، علی حسنی، محمدعلی ابراهیم زاده، مجتبی محسنی (1394) شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی بخش هوایی گیاه Ballota platyloma Rech. f مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک: 18; 59-70
37
باقر سیدعلیپور، الهام پور اکبر، علی طراوتی (1394) بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره اتانولی برگ گیاه پسته وحشی (Pistacia Khinjuk) بر دو رده سلول سرطانی Hela و MCF-7 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 14; 939-952
38
باقر سیدعلیپور، مقدسه فاضلی، سلمان احمدی اسب چین، حمید چشمی، لیلا سادات الداغی (1394) بررسی اثر سایتوتوکسیک چالکون سنتتیک جدید حامل گروه4-متوکسی فنیل بر رده سلولی HeLa با روش MTT مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: دوره 22، شماره 5; 919-926
39
باقر سیدعلیپور، آمنه عارفی فر، رمضان خان بابایی، سید محمد حسینی (1394) بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر آنزیم های ALT ، AST ، ALP و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش نژاد NMRI مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 25; 183-193
مقاله ارائه‌شده
1
منا اخلاقی، باقر سیدعلیپور، مهدی ایمانی، محمد پاژنگ (1401) مطالعه ی بیوانفورماتیکی و بیوشیمیایی ژن اوریکاز ( آسپرژیلوس فلاووس ) با استفاده از جهش زایی هدفدار به منظور پایداری آنزیم بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ شهرکرد
2
زهرا ویسی، باقر سیدعلیپور، مهدی ایمانی (1401) تولیدو تعیین خصوصیات اوریکاز جهش یافته آسپرژیلوس فلاووس و بهبود پایداری حرارتی آن با طراحی درون رایانهای و مهندسی جهش زایی هدفمند در موقعیت 224 بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ شهرکرد
3
نازنین سلیمانی فرد، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی (1401) بررسی مقایسه ای تغییرات آنزیماتیکی و ساختاری شکل هولو در نوع وحشی و موتانت N65S سوپراکسید دیسموتاز انسانی بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ شهرکرد
4
حاتمه جعفرپور، باقر سیدعلیپور، مهدی ایمانی، محمد پاژنگ (1400) بررسی ویژگی های ساختاری و پایداری آنزیم جهش یافته اوریکاز آسپرژیلوس فلاووس درموقعیت 274 توسط سرور های بیوانفورماتیکی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، ایران¡ گنبد
5
نسترن نمدیان، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی (1400) تأثیر جهش جدید در لوپ VI سوپراکسید دیسموتاز انسانی بر ساختار و فعالیت آنزیمی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، ایران¡ گنبد
6
منا اخلاقی، باقر سیدعلیپور، مهدی ایمانی، محمد پاژنگ (1400) بهبود پایداری آنزیم اوریکاز آسپرژیلوس فلاووس با استفاده از جهش زایی هدفدار در موقعیت 269 اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، ایران¡ گنبد
7
پریناز اکبری، احسان نظیفی، زینب رحمانی، باقر سیدعلیپور (1400) اثر نانو ذره نقاط کربنی و نقاط کربنی دوپه شده با نیتروژن روی مرحله جوانه زنی گیاه کنجد هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
8
سارا امیری، احسان نظیفی، باقر سیدعلیپور (1400) تاثیر عصاره آبی سیانوباکتری Nostoc commune روی بذرهای گیاه کنجد هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
9
الهه مودت، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی ایجاد جهش در جایگاه ترئونین 137و تاثیر آن بر روی خصوصیات سوپراکسید دیسموتاز انسانی با استفاده از جهش زایی هدفمند هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
10
پیام بازیار، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، احسان نظیفی (1400) مطاله پایداری و انعطاف پذیری فرم جهش یافته های L67Pو D76Yدر سوپر اکسید دیسموتاز 1انسانی و ارتباط آن با اسکلروز جانبی آمیوتروفیک هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
11
الهه مودت، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی جهش نقطه ای در موقعیت 138لوپ الکترو استاتیک آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز بوسیله شبیه سازی دینامیک مولکولی چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
12
Parinaz Akbari, Ehsan Nazifi, Zeinab Rahmani, Bagher Seyedalipour (2021) Effect of carbon dot nanoparticles on sesame seeds 21th National & 9th International Congress on Biology, Iran, Semnan
13
Sara Amiri, Ehsan Nazifi, Bagher Seyedalipour (2021) The effect of aqueous extract of cyanobacterium Nostoc commune on sesame seeds 21th National & 9th International Congress on Biology, Iran, Semnan
14
مریم خالدی کیا، راضیه یزدان پرست، باقر سیدعلیپور (1399) تاثیر جهش نقطهای D226Nبر ساختار آنزیم اینوزین منوفسفات دهیدروژناز IMPDH1در مقایسه با نوع طبیعی آنزیم بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
15
مبینا ملکی، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، احسان نظیفی (1399) بررسی جهشهای نقطهای بر ساختار آنزیم SOD1انسانی با شبیه سازی دینامیک مولکول بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
16
مبینا ملکی، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، احسان نظیفی (1399) بررسی ساختار و عملکرد آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز انسانی با جایگزینی اسید آمینه آسپارتات با گلیسین در موقعیت 41 بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
17
نیلوفر لاری، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، سامان حسینخانی (1399) جهش زایی هدف دار در لوپ 6سوپر اکسید دیسموتاز 1انسانی به منظور بررسی خصوصیات آنزیم جهش یافته بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
18
نیلوفر لاری، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، سامان حسینخانی (1399) تاثیر جهش نقطه ای بر ساختار و دینامیک سوپر اکسید دیسموتاز 1انسانی با استفاده ازشبیه سازی دینامیک مولکولی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
19
Maryam Khaledikia, Razieh Yazdanparast, Bagher Seyedalipour (2020) Evaluation of the impact of purine nucleotides and mycophenolic acid inhibitor on the mouse retinal IMPDH1 in response to structural regulation 16th National congress of biochemistry of biochemistry and 7th international congress of biochemistry and molecular biology, Iran, Tehran
20
سید مهدی حسینی فرادنبه، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، فاطمه رودباری (1399) ارزیابی عملکردی و ساختاری آنزیم جهش یافته SOD1انسانی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور، ایران¡ کرج
21
سید مهدی حسینی فرادنبه، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، فاطمه رودباری (1399) مهندسی آنزیم SOD1به روش جهشزایی هدفدار به منظور بهبود پایداری دمایی آنزیم جهشیافته شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور، ایران¡ کرج
22
Masoomeh Nazari, Ali Taravati, Bagher Seyedalipour (2019) Synthesis of pH-responsive alginate-chitosan nanocapsule loaded with amylase 3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, Tehran
23
فاطمه علیپور، فرهاد ولی زادگان، باقر سیدعلیپور (1398) بررسی اثرات عصاره گل گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر استرس اکسیداتیو هیپوکامپی و اختلال رفتاری اضطراب و حافظه القا شده با اتانول براساس پارادایم Test-Retest ششمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، ایران¡ همدان
24
Maryam Khaledikia, Razieh Yazdanparast, Bagher Seyedalipour (2019) The impact of the C-terminal peptide extension in retinal IMPDH(546) variant in response to allosteric regulation with purine nuclotides The 4th Conference on Protein and peptide science, Iran, University of Isfahan
25
سعیده محمدی، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی (1397) جهش زایی هدفدار ژن سوپر اکسید دیسموتازانسانی حاوی جهش C146R در ارتباط با اسکلروز جانبی آمیوتروفیک سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران¡ ساری
26
سیده زهره هاشمی، باقر سیدعلیپور، مجتبی محسنی (1397) ارتباط ژن سوپر اکسید دیسموتازانسانی با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در لوپ 4 سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران¡ ساری
27
رضا روزبهان، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی (1397) بررسی اثر تغییر دراسید آمینه جایگاه 114 گلیسن آنزیم سوپراکسیددیسموتاز انسانی با استفاده از جهش زایی هدفدار سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران¡ ساری
28
پریسا راجی، باقر سیدعلیپور، اکبر حاجی زاده مقدم (1396) اثر عصاره سیر و N-استیل سیستئین بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید ناشی از مصرف فن والریت در سرم موش صحرایی نر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
29
باقر سیدعلیپور، نازنین خورنق، علی طراوتی (1396) بررسی نقش N- استیل سیستئین , S- متیل سیستئین بر شاخص های استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف استامی پراید دربیضه موش صحرایی نر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
30
مهرناز منیری، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، باقر سیدعلیپور (1396) خالص سازی آنزیم گلوتاتیون S ترانسفراز از نمونه گاماروس دریای خزر به روش کروماتوگرافی کنگره ملی شیمی و نانوشیمی، از پژوهش تا توسعه ملی، ایران¡ تهران
31
Mehrnaz Moniri, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Bagher Seyedalipour (2017) Partial purification of Glutathione S transferase from GAMMARUS species of the Caspian Sea using ammonium sulfate precipitation 1st inetrnation conference on modern technologies in sciences, Iran, Amol
32
Mehrnaz Moniri, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Bagher Seyedalipour (2017) Partial purification of Glutathione S transferase from GAMMARUS species of the Caspian Sea using ammonium sulfate precipitation 1st inetrnation conference on modern technologies in sciences, Iran, Amol
33
فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1396) تولید فیتاز خارج سلولی توسط Bacillus sp. MGH3 جدا شده از رسوبات دریای مازندران سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران¡ بابلسر
34
Bagher Seyedalipour (2017) Copper nanoparticles induced wound treatment 2 ed international stem cell and regenerative medicine congress, Iran, Tehran
35
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1395) اثر مقایسه ای اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل بر اوره،کراتینین، کلسترول و تری گلیسرید خون در موش نر نژاد ویستار پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، ایران¡ تهران
36
Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2016) Investigating of LDH structure in the presence of Morin Molecular Medicine, Iran, Isfahan
37
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
38
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) غربالگری و جداسازی باکتریهای هالوفیل مقاوم به فلز سنگین سرب از چشمههای بادابسورت نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
39
Leila Satari Faghihi, salman ahmady asbchin, Bagher Seyedalipour (2016) SCREENING AND ISOLATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCING HALOPHILIC BACTERIA FROM BADAB-SOURT The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
40
ملیکا مزلقانی نیا، ملیحه سادات عطری، باقر سیدعلیپور (1395) تعیین پارامترهای سینتیکی آنزیم لاکتاتدهیدروژناز در حضور و عدم حضور مهارکننده مورین چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران¡ تهران
41
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1395) تاثیر اکسیدنیکل و نانوذرات اکسیدنیکل برمیزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و الکالن فسفاتاز در موش نر چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران¡ تهران
42
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری های نمک دوست جداشده ازتالاب میانکاله چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران¡ تهران
43
فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1394) جداسازی و بررسی سویه های باسیلوس تولیدکننده فیتاز از رسوبات بستر دریای مازندران اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
فرشته صفری، باقر سیدعلیپور، ذکیه کشاورزی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) بررسی اثرات عصاره زرین گیاه بر کولیت اولسراتیو القا شده توسط استیک اسید در موش های صحرایی نر
3
4
مهرناز منیری، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، باقر سیدعلیپور (1396) خالص سازی آنزیم گلوتاتیونS-ترانسفراز از گاماروس دریای خزر و بررسی پارامتر های سینتیکی آن
5
6
7
ملیکا مزلقانی نیا، باقر سیدعلیپور، ملیحه سادات عطری (1395) مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم لاکتات دهیدروژناز در حضور مورین و اسکوپولتین
8
9
10
11
12
13
نادیا غبیشاوی، باقر سیدعلیپور، امراله مصطفی زاده (1386) بررسی اگزوزوم ها در فیبروبلاست های انسانی پیر و کشت یافته در محیط فاقد سرم
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه نانو و بیوتکنولوژی (1397 - 1399)
  • عضو کمیته اخلاق زیستی دانشگاه مازندران (1396 - 1398)
بیشتر