20 بهمن 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مقایسه ای اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل بر اوره،کراتینین، کلسترول و تری گلیسرید خون در موش نر نژاد ویستار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات اکسید نیکل، اوره، تری گلیسرید، موش نژاد ویستار
پژوهشگران آیدین مرزبان (نفر اول) ، باقر سیدعلیپور (نفر دوم) ، منیژه میان آبادی (نفر سوم) ، علی طراوتی (نفر چهارم)

چکیده

با توسعه فیلدهای مرتبط با ترکیبات نانو، به خصوص بکارگیری نانوذرات در فیلد پزشکی، احتمال مواجهه انسان از طریق ورود نانوذرات از راه پوست و سپس ورود به گردش خون افزایش پیدا کرده است و باعث افزایش نگرانی ها از جنبه ایمنی و سلامت شده است .لذا توجه زیادی به مطالعات مرتبط با مکانیسم تماس پوستی، عوامل کنترل کننده نفوذ، مکانیسم نفوذ و تأثیرات احتمالی بر پوست شده است .تماس پوستی با نانوذرات، می تواند آگاهانه باشد .ازراه های تماس آگاهانه می توان به استفاده از لوازم آرایشی مانند کرم ها، لوسیون ها، و کرم های ضدآفتاب اشاره کرد . اکسید نیکل یک ماده صنعتی مهم بوده و می تواند به عنوان یک عامل مضر نیز در نظر گرفته شود. جهت درک مناسب سمیت اکسیدنیکل و نانوذرات اکسید نیکل، در این تحقیق به مقایسه اثراکسیدنیکل ونانوذره اکسیدنیکل بر پارامترهای اوره، کراتینین، کلسترول و تری گلیسیرید خون در موش نر نژاد ویستار پرداخته 200 گرم به صورت تصادفی به 7 گروه 7 تایی شامل یک گروه کنترل و 6 ± شد. در این مطالعه تجربی 49 موش نر بالغ با وزن 35 گروه تیمار ( 3 گروه تیمار با نانوذره اکسید نیکل و 3 گروه تیمار با اکسید نیکل ) در غلظت های 25،10 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. تزریق به صورت درون صفاقی به مدت 8 روز متوالی انجام شد. پس از پایان یافتن دوره تزریق، خونگیری از قلب تمام موش ها انجام شد و سپس نمونه خون دردور 2500 به مدت 15 دقیقه سانتریفوژشده و سرم آن جداسازی گردید وسطح سرمی پارامتر های اوره، کراتینین، کلسترول و تری گلیسیرید اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تزریق درون صفاقی نانوذره اکسید نیکل و اکسید نیکل در غلظت های 25،10 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم باعث تغییرات معناداری برروی اوره، کلسترول، کراتینین و تری گلیسیرید در گروه های تیمار در مقایسه با گروه کنترل گردید.