20 بهمن 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی عصاره برگ زیتون بر فعالیت آنزیم کاتالاز و سطح مالون دی آلدهید در جسم مخطط تخریب شده با سم 6- هیدروکسی دوپامین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بیماری پارکینسون، 6 -هیدروکسی دوپامین، عصاره ی برگ زیتون، اختلالات رفتاری، آنزیم کاتالاز، مالون دی آلدهید، جسم مخطط.
پژوهشگران محبوبه آقاگل زاده (دانشجو) ، اکبر حاجی زاده مقدم (استاد راهنما) ، باقر سیدعلیپور (استاد مشاور)

چکیده

تخریب نورون های دوپامینرژیک سیستم نیگرو استریاتال مسئول بروز علائم بالینی بیماری پارکینسون است که اختلال راه رفتن یکی از شایع ترین مشکلات حرکتی در این بیماری می باشد. یکی از عوامل پیشرفت این بیماری استرس اکسایشی است و آنتی اکسیدان های مهارکننده ی گونه های فعال اکسیژن نقش مهمی در پیشگیری از انحطاط پیش رونده ی نورونی در بیماری پارکینسون ایفا می کنند. عصاره برگ زیتون و ترکیبات اصلی آن خواص ضدالتهابی، حفاظت نورونی و خواص آنتی اکسیدانی دارند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی عصاره برگ زیتون بر میزان فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان ،سطح مالون دی آلدهید و اختلالات رفتاری ناشی از تزریق یک طرفه 6-هیدروکسی دوپامین در مدل حیوانی بیماری پارکینسون است. در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به شش گروه کنترل، شم، بیمار و سه گروه بیمار پیش تیمار شده با عصاره برگ زیتون با دوزهای 50، 100 و150 تقسیم شدند. برای ایجاد مدل بیماری پارکینسون، 6-هیدروکسی دوپامین به صورت یک طرفه به جسم مخطط تزریق شد. اختلالات قدرت پنجه گیری و تعادلی القایی با 6-هیدروکسی دوپامین و اثر حفاطتی عصاره به ترتیب با استفاده از آزمون قدرت پنجه گیری و تست ارزیابی تعادل مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی به روش جنت و همکارانش با اندکی تغییر مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تزریق 6- هیدروکسی دوپامین بطور معناداری باعث اختلال تعادلی - قدرتی شده و فعالیت آنزیم کاتالاز به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است همچنین سطح مالون دی آلدهیددرگروه بیمار بطور معناداری افزایش یافته است. پیش تیمار با عصاره برگ زیتون نیز به طور معنا داری اختلالات تعادلی- قدرتی القاء شده در مدل حیوانی بیماری پارکینسونی را کاهش داد و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و کاهش سطح مالون دی آلدهید شد. نتایج نشان می دهندکه عصاره ی برگ زیتون احتمالاً با اثر حفاظتی و آنتی آکسیدانی خود می تواند به میزان قابل ملاحظه ای سبب کاهش اختلالات رفتاری و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مثل کاتالاز و کاهش سطح مالون دی آلدهید در بیماری پارکینسون گردد.